\begin{align} \end{align}

Příklady výroků s kvantifikátory

Zatím jsme si kvantifikátory ukázali jen na „ryze matematickém“ příkladu, avšak ve skutečnosti je můžeme najít i v jiných tvrzeních. Na následujících řádcích si ukážeme několik příkladů z obou oblastí:

 1. Pro každý automobil vyrobený v České republice platí, že jej pohání spalovací motor.
  V této větě je skryt obecný kvantifikátor, i když zde není zapsána jeho značka. Tento výrok říká, že ať vezmeme v úvahu libovolný automobil české výroby, vždy bude poháněn spalovacím motorem. Je to výrok nepravdivý, protože z českých továren již vyjely např. také elektromobily, pod jejichž kapotou bychom spalovací motor hledali marně.
 2. Existuje automobil vyrobený v České republice takový, že je poháněný spalovacím motorem.
  Změna kvatifikátoru změnila také význam věty a z té se stal pravdivý výrok. V této chvíli nám stačí najít jeden automobil české výroby, který bude poháněn spalovacím motorem, abychom mohli výrok prohlásit za pravdivý. Jeden takový vidíme na fotografii vpravo.
 3. Pro každý trojúhelník ABC s pravým úhlem u vrcholu C platí, že obsah čtverce nad stranou AB je roven součtu obsahů čtverců nad stranami AC a BC.
  Uvedené souvětí je vlastně Pythagorova věta, pouze v neobvyklém znění. Je to tedy pravdivý výrok.
 4. Pro každý pravoúhlý trojúhelník platí, že obsah čtverce nad přeponou je roven součtu obsahů čtverců nad odvěsnami.
  A zde je Pythagorova věta ve znění již mnohem častějším. Z této formulace však již není na první pohled zřejmé, co je množina z níž vybíráme hodnoty proměnné (množina všech pravoúhlých trojúhelníků) ani co je sama proměnná (ta se skrývá pod souslovím „pravoúhlý trojúhelník“). Opět jde o pravdivý výrok.
 5. \(\forall (x \in \mathbb{R})\): \(x^2 > 0\)
  Zápis můžeme přečíst slovy: „Pro každé reálné číslo x platí, že druhá mocnina x je větší než nula.“ Výrok je nepravdivý, pokud bychom za \(x\) dosadili nulu (což je reálné číslo), nebude tvrzení platit. Kdyby zde však byla použita neostrá nerovnost, výrok by byl pravdivý.
 6. \(\forall (x \in \mathbb{N}): (x + x) \in \mathbb{N} \wedge (x \cdot x) \in \mathbb{N}\)
  Toto je ukázka kvantifikování složitějšího výrokového vzorce složeného ze dvou pomocí konjunkce. Výrok je pravdivý, říká, že součet i součin přirozeného čísla se sebou samým je opět přirozeným číslem, což samozřejmě platí.
 7. Pro každé racionální číslo platí, že jej lze zapsat zlomkem.
  Pravdivost tohoto výroku vychází přímo z toho, jak se racionální čísla definují (je tedy pravdivý). Věta nám na první pohled přesně neříká, co je vlastně proměnná a co množina, z níž máme hodnoty proměnné vybírat. V následujícím příkladě se to však vysvětlí.
 8. Pro každé x z množiny racionálních čísel platí, že existuje dvojice čísel p z množiny celých čísel a q z množiny přirozených čísel tak, že číslo x lze zapsat jako podíl p a q.
  V této větě je již zřejmé, co je proměnnou a co množinou hodnot, jichž může proměnná nabývat, přesto zůstává otázkou, která z formulací je srozumitelnější…
 9. \(\forall (x \in \mathbb{R})\) \(\exists (y \in \mathbb{R})\): \(x+y=10\)
  Pro každé reálné číslo x existuje reálné číslo y takové, že součet x a y je roven deseti.“ Tento výrok je pravdivý, opravdu ke každému reálnému číslu můžeme najít takové reálné číslo tak, aby jejich součet byl deset. Jak už jsme si řekli, v jednom výroku může být více kvantifikovaných proměnných. Musíme si ale dát pozor na pořadí kvantifikátorů. Jejich prohození může změnit význam výroku.
 10. \(\exists (y \in \mathbb{R})\) \(\forall (x \in \mathbb{R})\): \(x+y=10\)
  Existuje reálné číslo y tak, že pro všechna reálná čísla x platí, že součet x a y je deset.“ Takový výrok je samozřejmě nepravdivý, protože neexistuje číslo, ke kterému by bylo možné cokoli přičítat a vycházelo by stále číslo deset. Změna v pořadí kvantifikátorů zde zřejmě sehrála důležitou roli.

V příkladech 9 a 10 jsme narazili na zajímavý problém záměny kvantifikátorů u výroků s více kvantifikovanými proměnnými. Je možné někdy měnit pořadí kvantifikátorů? Pokud je ve výroku více kvantifikovaných proměnných, můžeme měnit pořadí kvantifikátorů s proměnnými před výrokovým vzorcem pouze v případě, že kvantifikátory jsou stejného typu a následují těsně za sebou, popř. jsou-li mezi nimi další kvantifikátory také téhož typu. V ostatních případech by došlo ke změně významu výroku (a tím často také ke změně jeho pravdivostní hodnoty)! To jsme si ukázali právě na příkladech 9 a 10. Nyní si ještě ukažme příklad situace, kdy kvantifikátory můžeme zaměnit. Oba následující výroky mají stejné pravdivostní ohodnocení (a také stejný význam).

\(\forall (y \in \mathbb{R})\) \(\forall (x \in \mathbb{R})\): \(x+y=10\)
\(\forall (x \in \mathbb{R})\) \(\forall (y \in \mathbb{R})\): \(x+y=10\)

Připomeňme na závěr, že jelikož se po kvantifikování volných proměnných z výrokového vzorce stane výrok, můžeme s ním nakládat jako s jakýmkoli jiným výrokem, tj. spojovat jej logickými spojkami s jinými výroky, negovat, apod.