\begin{align} \end{align}

Nápověda

Použité značení

Značení Význam
\(x\) proměnná \(x\)
\(x\) = \(y\) \(x\) je rovno \(y\)
\(x\) ≠ \(y\) \(x\) není rovno \(y\)
\(x\) < \(y\) \(x\) je menší než \(y\)
\(x\) ≤ \(y\) \(x\) je menší nebo rovno než \(y\)
\(x\) > \(y\) \(x\) je větší než \(y\)
\(x\) ≥ \(y\) \(x\) je větší nebo rovno než \(y\)
\(x\) + \(y\) součet čísel \(x\) a \(y\)
\(x\) − \(y\) rozdíl \(x\) a \(y\)
\(x\) · \(y\) součin \(x\) a \(y\)
\(x\) : \(y\), \(x\) / \(y\) podíl \(x\) a \(y\)
\(x\)\(^m\) \(m\)-tá mocnina \(x\)
\(\sqrt{x}\) druhá odmocnina nezáporného \(x\)
\(x\)\(\mid\)\(y\) \(x\) dělí \(y\)
(\(y\) je dělitelné \(x\))
\(x\)\(∤\)\(y\) \(x\) nedělí \(y\)
(\(y\) není dělitelné \(x\))
\(\mathbf{A}\) výrok \(\mathbf{A}\)
v(\(\mathbf{A}\)) pravdivostní ohodnocení výroku \(\mathbf{A}\)
¬\(\mathbf{A}\) negace výroku \(\mathbf{A}\)
\(\mathbf{A} \wedge \mathbf{B}\) konjunkce výroků \(\mathbf{A}\) a \(\mathbf{B}\)
\(\mathrm{\mathbf{A}}\vee \mathrm{\mathbf{B}}\) disjunkce výroků \(\mathbf{A}\) a \(\mathbf{B}\)
\(\mathrm{\mathbf{A}}\Rightarrow \mathrm{\mathbf{B}}\) implikace z \(\mathbf{A}\) plyne \(\mathbf{B}\)
\(\mathrm{\mathbf{A}}\Leftrightarrow \mathrm{\mathbf{B}}\) ekvivalence výroků \(\mathbf{A}\) a \(\mathbf{B}\)
\(\mathbf{A}\)(\(x\)) výrokový vzorec \(\mathbf{A}\)(\(x\)) s volnou proměnnou \(x\)
\(\forall\) obecný kvantifikátor
\(\exists\) existenční kvantifikátor
\(\exists\)! existenční kvantifikátor s jednoznačností
\(M\) množina \(M\)
\(x\)\(\in\)\(M\) \(x\) je prvkem množiny \(M\)
\(x\)\(\notin\)\(M\) \(x\) není prvkem množiny \(M\)
\(\forall (x \in M)\): \(\mathbf{A}\)(\(x\)) kvantifikování proměnné \(x\) z výrokového vzorce \(\mathbf{A}\)(\(x\)) obecným kvantifikátorem
\(\exists (x \in M)\): \(\mathbf{A}\)(\(x\)) kvantifikování proměnné \(x\) z výrokového vzorce \(\mathbf{A}\)(\(x\)) existenčním kvantifikátorem
\(\forall (x, y \in M)\): \(\mathbf{A}\)(\(x\)) zkrácený zápis \(\forall (x \in M)\)\(\forall (y \in M)\): \(\mathbf{A}\)(\(x\))
\(\exists (x, y \in M)\): \(\mathbf{A}\)(\(x\)) zkrácený zápis \(\exists (x \in M)\)\(\exists (y \in M)\): \(\mathbf{A}\)(\(x\))
\(\emptyset\) prázdná množina
\(\mathbb{N}\) množina všech přirozených čísel
\(\mathbb{N}\)\(_0\) množina obsahující všechna přirozená čísla a nulu
\(\mathbb{Z}\) množina všech celých čísel
\(\mathbb{Q}\) množina všech racionálních čísel
\(\mathbb{R}\) množina všech reálných čísel
\(\mathbb{R}\)\(^+\) množina všech kladných reálných čísel
{1, 2, 3, 4} množina obsahující prvky 1, 2, 3, a 4
(zadání množiny výčtem prvků)
{\(x\)\(\in\)\(\mathbb{R}\); \(x\) <10} množina všech reálných čísel menších než 10
(zadání množiny charakteristickou vlastností)
|\(M\)| mohutnost množiny \(M\)
\(A \subseteq B\) množina \(A\) je podmnožinou množiny \(B\)
\(A\) \(\subset\) \(B\) množina \(A\) je vlastní podmnožinou množiny \(B\)
\(A\) = \(B\) množina \(A\) je rovna množině \(B\)
\(A \cap B\) průnik množin \(A\) a \(B\)
\(A\cup B\) sjednocení množin \(A\) a \(B\)
\(A \setminus B\) rozdíl množin \(A\) a \(B\)
\(A'\)\(_B\) doplněk množiny \(A\) vzhledem k množině \(B\)
\(A'\) doplněk množiny \(A\) vzhledem k základní množině
A bod A
\(∢\)AVB konvexní úhel s vrcholem V a rameny VAVB
|\(∢\)AVB| velikost \(∢\)AVB

Poznámka

V tabulce použitého značení jsou zachyceny i obecně známé symboly proto, aby v případě špatného zobrazení daného symbolu prohlížečem bylo zřejmé, jaký význam daný znak má mít.

t matematické symboly, pokud je daný prohlížeč nepodporuje.