\begin{align} \end{align}

Negace konjunkce

Podíváme-li se, kdy je konjunkce nepravdivá, zjistíme, že stačí, aby jeden z výroků byl nepravdivý. To můžeme říci i trochu jinak:

První nebo druhý výrok musí být nepravdivý.

Spojku „nebo“ zde uvažujeme v matematickém smyslu – mohou tedy být nepravdivé i oba výroky současně.

Jak zapíšeme fakt, že výrok má být nepravdivý? Využijeme k tomu negaci – je-li výrok nepravdivý, jeho negace je pravdivá. Můžeme tedy přeformulovat naši myšlenku o situaci, kdy konjunkce neplatí:

Negace prvního nebo druhého výroku je pravdivá.

Neboli:

Platí negace prvního výroku nebo negace výroku druhého.

Výše uvedenou větu už umíme přepsat pomocí spojek a jejich značek, které jsme se již naučili. Uvažujme tedy spojení výroků \(\mathbf{A}\) a \(\mathbf{B}\) pomocí konjunkce (\(\mathbf{A}\) \(\wedge\) \(\mathbf{B}\)) a zapišme jeho negaci: \(\neg\)\(\mathbf{A}\) \(\vee\) \(\neg\)\(\mathbf{B}\).

Pro ověření si ještě ukažme tabulku pravdivostních hodnot. Bude tentokrát obsahovat více sloupců, protože si pro větší přehlednost uvedeme i pravdivostní ohodnocení negací obou dílčích výroků a jejich spojení pomocí konjunkce. Budeme-li mít před očima ohodnocení všech těchto výroků, bude se nám lépe odvozovat ohodnocení právě vytvořené negace.

\(\mathbf{A}\) \(\mathbf{B}\) \(\neg \mathbf{A}\) \(\neg \mathbf{B}\) \(\mathbf{A}\) \(\wedge\) \(\mathbf{B}\) \(\neg\)\(\mathbf{A}\) \(\vee\) \(\neg\)\(\mathbf{B}\)
1 1 0 0 1 0
1 0 0 1 0 1
0 1 1 0 0 1
0 0 1 1 0 1

Prohlédneme-li si poslední dva sloupce, vidíme, že pravdivostní ohodnocení je ve všech řádcích opačné. Toho jsme chtěli docílit, opravdu máme způsob, jak negovat konjunkci dvou výroků.

Definice

Negací konjunkce výroků \(\mathbf{A}\) a \(\mathbf{B}\) je disjunkce negací těchto dvou výroků.

Tato věta, která někomu může připadat zmatená, říká pouze to, na co jsme přišli v předchozích odstavcích a co jsme zachytili do tabulky.

Nyní si ještě ukažme negaci konjunkce na konkrétním příkladě. Uvažujme tento výrok, který je konjunkcí dvou jednodušších výroků:

Číslo 10 patří do množiny reálných čísel a současně číslo 10 patří do množiny celých čísel.

Jeho negací pak bude výrok:

Číslo 10 nepatří do množiny reálných čísel nebo číslo 10 nepatří do množiny celých čísel.