Zadání lineární funkce

Lineární funkce může být zadána

 • předpisem

  \(f:y=3x+2\)

 • dvěma různými body

  Jsou dány body \(A=[1;5]\), \(B=[-1;-1]\). Na souřadnice těchto bodů můžeme nahlížet jako na dvě uspořádané dvojice \([x_1;f(x_1)]\) a \([x_2;f(x_2)]\).

  Souřadnice \(x\), \(y\) každého z bodů musí vyhovovat rovnici \(f:y=ax+b\). Napíšeme si tedy dvě rovnice, kde za \(x\) a \(y\) dosadíme souřadnice bodů \(A\) a \(B\), čímž dostaneme soustavu dvou rovnic pro dvě neznámé \(a\), \(b\).

  \(5=\ \ 1\cdot a+b\)

  \(1=-1\cdot a+b\)

  Po vyřešení získáme pro \(a\), \(b\) tyto hodnoty

  \(a=3\)

  \(b=2\)

  a předpis lineární funkce má tvar

  \(f:y=3x+2\).


 • grafem

  Přímka

  Jak víme z předchozího textu, koeficient \(b\) zjistíme tak, že určíme \(y\)-ovou souřadnici průsečíku grafu lineární funkce s osou \(y\).

  \(b=3\)

  Koeficient \(a\) můžeme snadno určit tak, že určíme průsečíky grafu lineární funkce s osou \(x\) a s osou \(y\). Pak \(x\)-ovou souřadnici průsečíku grafu funkce s osou \(x\) označíme \(x_0\) a \(y\)-ovou souřadnici průsečiku s osou \(y\) označime \(y_0\).

  \(x_0=2\)

  \(y_0=3\)

  Absolutní hodnota koeficientu \(a\) se vypočte

  \(|a|=\left|{y_0\over x_0}\right|=\left|{3\over 2}\right|=1{,}5\).

  Znaménko určíme podle toho, je-li funkce rostouci (znaménko +) anebo klesající (znaménko -).

  Předpis lineární funkce má tvar

  \(f:y=-1,5x+3\).

  Tento postup ovšem selže v případě, že graf lineární funkce prochází počátkem. Pak budeme postupovat tak, že z libovolného bodu na grafu funkce vedeme úsečku o určité délce (na obrázku je volena délka 1) rovnoběžnou s osou \(x\). Z konce této úsečky vedeme další úsečku rovnoběžně s osou \(y\) tak, aby její konec byl opět na grafu funkce.

  Lineární funkce

  Z podílu délky úsečky rovnoběžné s osou \(y\) ku délce úsečky rovnoběžné s osou \(x\) získáme absolutní hodnotu koeficientu \(a\) (z obrázku \(2:1=2\)). Podle toho jestli je funkce rostoucí nebo klesající určíme znaménko koeficientu \(a\). Předpis funkce je

  \(f:y=2x\).