Vlastnosti logaritmické funkce

Rovnice \(y=\log_a x\)
\(D(f)\) \((0;\infty)\) 
\(H(f)\)  \(\mathbb R\)
Rostoucí, klesající Logaritmická funkce je rostoucí pro hodnoty základu \(a > 1\) a klesající pro hodnoty základu \(a\in (0;1)\).
Sudá, lichá Logaritmická funkce není ani sudá, ani lichá.
Prostá Logaritmická funkce je prostá.
Periodická Logaritmická funkce není periodická.
Omezenost Logaritmická funkce není omezená.