Definice funkce

Co to vlastně je funkce, o čem řekneme, že to je (anebo není) funkční? Často toto slovo používáme v souvislosti s různými přístroji, například klávesnicí počítače. Při stisku tlačítka T očekáváme, že se nám na monitoru objeví znak 't'. A v případě, když stiskneme SHIFT + T , pak očekáváme, že se na monitoru objeví znak 'T' (ten se objeví také při zapnutém CAPS LOCK ). V případě, že by se po stisku klávesy T napsalo na monitor jednou písmenko 't' a jindy zase číslice '2', pak si asi řekneme, že klávesnice NEfunguje (není funkční), a půjdeme si koupit novou. Funkční je tedy něco, co pro jednoznačně daný vstup (stisk klávesy) dává vždy stejný výsledek, a zároveň není na závadu, jestliže pro různé vstupy (v našem případě kombinace
SHIFT + T anebo T při zapnutém přepínači CAPS LOCK ) dostaneme stejný výstup (na monitoru se objeví písmenko 'T').

V matematice se ale obvykle nezabýváme klávesnicemi, ale čísly (celými, reálnými ...) a funkci tedy definujeme takto:

Definice

Funkce na množině \(D\subset\mathbb R\) je předpis, který každému číslu z množiny \(D\) přiřazuje právě jedno reálné číslo.

Poznámka

Pro porozumění nasledujícímu textu je nutné nejprve zavést některé pojmy a značení.
Funkce Obvykle ji značíme písmenkem \(f\), ale nic nebrání tomu, abychom používali jiná písmenka \(g,h,\dots\)
Argument funkce Obvykle označovaný jako \(x\), je to prvek množiny \(D\). Jinak řečeno: vstupní hodnota funkce.
Funkční hodnota Je číslo, které funkce přiřadí konkrétnímu argumentu. Jinak řečeno: výstupní hodnota funkce. Obvykle ji značíme \(y\) nebo \(f(x)\).
Nezávisle proměnná Jiný název pro argument funkce. Nezávislost je dána tím, že její hodnotu můžeme libovolně měnit (v rámci množiny \(D\)).
Závisle proměnná Takto také nazýváme funkční hodnotu. Hodnota závisle proměnné je (pro danou funkci) jednoznačně určena hodnotou \(x\) - proto 'závisle' proměnná.
Rovnost funkcí O funkcích \(f\) a \(g\) řekneme, že jsou si rovny v případě, že jsou totožné definiční obory \(D(f)=D(g)\) a zároveň pro všechna \(x\) z definičního oboru jsou si rovny funkční hodnoty \(f(x)=g(x)\).


Zadání, zápis funkce

Funkci je možno zadat několika způsoby:

 • Předpisem (vzorcem, rovnicí)
  je možné funkci zadat v těchto tvarech:
  • \(y=f(x)\)  (např. \(y=x^2\))
  • \(f:y=x^2\)
  • \(x\rightarrow x^2\)
 • Tabulkou
  \(x\) 12345
  \(y\) 1491625
 • Grafem
  Parabola

Poznámka

Zobrazit


Příklady

 1. Jsou dány dva grafy. Určete, zda se jedná o grafy funkcí.

  Řešení

  Z definice víme, že každému číslu \(x\in D\) musí být přiřazeno právě jedno reálné číslo \(y\). V těchto dvou příkladech nám k ověření pomohou applety - posuvníkem v spodní části obrázků pohybujte doprava a doleva a spočtěte, kolik hodnot \(y\) je přiřazeno jednotlivým hodnotám \(x\). Z toho, co zjistíte, si rozmyslete, jestli se jedná (anebo nejedná) o funkci. Pro podrobnosti klikněte na otazník. Zobrazit řešení

 2. Jsou zadány dvě tabulky. Rozhodněte, jestli tabulky určují funkci, anebo neurčují. Zobrazit řešení

  \(x\) 123456
  \(y\) 234542
  \(x\) 123156
  \(y\) 246464
 3. Jsou dány dva předpisy. Rozhodněte, jestli se jedná o předpisy funkcí. Zobrazit řešení
  \(f(x)=\sqrt{x}\) \(f(x)=\pm\sqrt{x}\)