Vlastnosti lineární funkce

Vlastnosti uvedené v tabulce jsou platné pro lineární funkci v obecném tvaru, kdy hodnoty koeficientů \(a\), \(b\) jsou různé od nuly.

Rovnice \(y=ax+b\)
\(D(f)\) \(\mathbb R\) 
\(H(f)\) \(\mathbb R\) 
Rostoucí, klesající Lineární funkce je rostoucí pro \(a > 0\) a klesající pro \(a < 0\).
Sudá, lichá Lineární funkce není ani sudá, ani lichá.
Prostá Lineární funkce je prostá.
Periodická Lineární funkce není periodická.
Omezenost Lineární funkce není omezená ani shora, ani zdola.
Graf Grafem lineární funkce je přímka.