Vlastnosti exponenciální funkce

Rovnice \(y=a^x\)
\(D(f)\) \(\mathbb R\) 
\(H(f)\)  \(\left(0;\infty\right)\)
Rostoucí, klesající Exponenciální funkce je rostoucí pro hodnoty základu \(a > 1\) a klesající pro hodnoty základu \(a\in\left(0;1\right)\).
Sudá, lichá Exponenciální funkce není ani sudá, ani lichá.
Prostá Exponenciální funkce je prostá.
Periodická Exponenciální funkce není periodická.
Omezenost Exponenciální funkce je omezená zdola.