Vlastnosti funkce absolutní hodnota

Rovnice \(y=|x\!|\)
\(D(f)\) \(\mathbb R\) 
\(H(f)\)  \(\langle 0;\infty)\)
Rostoucí, klesající Funkce absolutní hodnota není na svém definičním oboru ani rostoucí, ani klesající. Na intervalu \(\left(-\infty;0\right\rangle\) je tato funkce klesající a na intervalu \(\langle 0;\infty)\) je rostoucí.
Sudá, lichá Funkce absolutní hodnota je sudá.
Prostá Funkce absolutní hodnota není prostá.
Periodická Funkce absolutní hodnota není periodická.
Omezenost Funkce absolutní hodnota je omezená zdola.
Graf Grafem funkce absolutní hodnota jsou dvě polopřímky, které mají společný počátek v bodě o souřadnicích \([0;0]\).