\begin{align} \end{align}

Goniometrické nerovnice

V tejto časti sa budeme zaoberať riešením goniometrických nerovníc. Príklady sú opäť obohatené vzorovým riešenim a úlohy určene k precvičovaniu sú doprevadzané riešením po krokoch zobrazujúcich sa po kliknutí na príslušnú ikonu. Pri riešení goniometrických nerovníc využívame znalosti získane z riešenia goniometrických rovníc, riešenie je často viditeľné priamo z grafu daných funkcií alebo z jednotkovej kružnice, taktiež využívame základné tabuľkové hodnoty goniometrických funkcií.

Poznámka

Bližšie informácie o jednotkovej kružnici môžme nájsť v diplomovej práci Goniometrie a trigonometrie.