\begin{align} \end{align}

Hyperbolické funkcie

Definice

Funkcia \({\rm sinh}\: x\) (čítame hyperbolický sínus), \({\rm cosh}\: x\) (čítame hyperbolický kosínus), \({\rm tgh}\: x\) (čítame hyperbolický tangens) sú pre každé reálne \(x\) definované takto:

\(\sinh x = \frac {\large e^x - \large e^{-x}}{2}, \quad \cosh x = \frac {\large e^x + \large e^{-x}}{2}, \quad {\rm tgh}\: x = \frac {\large e^x - \large e^{-x}}{\large e^x + \large e^{-x}} = \large\frac {\sinh x} {\cosh x}.\)

Pre \(x \neq 0\) je funkcia \({\rm cotgh}\: x\) (čítame hyperbolický kotangens) definovaná vzťahom

\({\rm cotgh}\: x = \frac {\large e^x + \large e^{-x}}{\large e^x - \large e^{-x}} = \large\frac {1} {{\rm tgh}\: x}.\)


Základné vlastnosti hyperbolických funkcií

V tabuľke je uvedený prehľad základných vlastnosti hyperbolických funkcií.

Hyperbolická funkcia

\({\rm sinh}\: x\)

\({\rm cosh}\: x\)

\({\rm tgh}\: x\)

\({\rm cotgh}\: x\)

Definičný obor

\(\mathbb{R}\)

\(\mathbb{R}\)

\(\mathbb{R}\)

\((-\infty, 0)\cup (0, \infty)\)

Obor funkčných hodnôt

\(\mathbb{R}\)

\(\left \langle 1, \infty \right)\)

\((-1, 1)\)

\((-\infty, -1)\cup (1, \infty)\)

Monotónnosť

rastúca na celom \(\mathbb{R}\)

rastúca na intervale \(\left \langle 0, \infty \right)\) a klesajúca na intervale \(\left (-\infty, 0 \right \rangle \)

rastúca na celom \(\mathbb{R}\)

klesajúca na intervale\((-\infty, 0)\cup (0, \infty)\)Veta

Pre hyperbolické funkcie platí:

1. \(\sinh\ x, {\rm cotgh}\: x\) a \({\rm tgh}\: x\) sú nepárne funkcie.

2. \({\rm cosh}\: x\) je párna funkcia.

Poznámka

V dôkaze týchto viet využívame vlastnosť párnej funkcie:

\(f(x) = f(-x),\)

alebo nepárnej funkcie:

\(f(-x) = -f(-x).\)

Grafy hyperbolických funkcií a ďalších funkcií

Poznámka

Grafy hyperbolických funkcií sú vytvorené pomocou programu GeoGebra, kde sa používa iné značenie hyperbolických funkcií. Preto napríklad funkcia \({\rm tgh}\: x\) sa v GeoGebre značí ako \({\rm tanh}\: x.\)

Hyperbolický sínus

V nasledujúcom obrázku sa môźme pozrieť na obecný graf funkcie hyperbolický sínus.

Funkcia \(f(x)= a \cdot {\rm sinh}\: x (b\cdot x + c) + d.\)

Poznámka

Grafy funkcií sú zobrazované pomocou apletu. V jednotlivých apletoch je možné pomocou posuvníkov meniť základné hodnoty parametrov \(a,b,c,d\) a všimnuť si tak správanie funkcií pri rôznych zmenách.

V tomto aplete pomocou posuvníkov môžme meniť základné hodnoty parametrov \(a,b,c,d.\)

Toto je Java applet vytvořený pomocí GeoGebra z www.geogebra.org - nejspíš nemáte nainstalovanou Javu, naleznete ji na www.java.com

Hyperbolický kosínus

Obecný graf funkcie hyperbolický kosínus.

Funkcia \(f(x)= a \cdot {\rm cosh}\: x (b\cdot x + c) + d.\)

V tomto aplete pomocou posuvníkov môžme meniť základné hodnoty parametrov \(a,b,c,d.\)

Toto je Java applet vytvořený pomocí GeoGebra z www.geogebra.org - nejspíš nemáte nainstalovanou Javu, naleznete ji na www.java.com

Hyperbolický tangens

Obecný graf funkcie hyperbolický tangens.

Funkcia \(f(x)= a \cdot {\rm tgh}\: x (b\cdot x + c) + d.\)

V tomto aplete pomocou posuvníkov môžme meniť základné hodnoty parametrov \(a,b,c,d.\)

Toto je Java applet vytvořený pomocí GeoGebra z www.geogebra.org - nejspíš nemáte nainstalovanou Javu, naleznete ji na www.java.com

Hyperbolický kotangens

Obecný graf funkcie hyperbolický kotangens.

Funkcia \(f(x)= a \cdot {\rm cotgh}\: x (b\cdot x + c) + d.\)

V tomto aplete pomocou posuvníkov môžme meniť základné hodnoty parametrov \(a,b,c,d.\)

Toto je Java applet vytvořený pomocí GeoGebra z www.geogebra.org - nejspíš nemáte nainstalovanou Javu, naleznete ji na www.java.com

Veta

Pre hyperbolické funkcie platí:

\( \cosh^2 x - \sinh^2 x = 1 \ (x \in \mathbb{R})\),

\( 1 - {\rm tgh^2}\: x = \frac {\Large 1}{\Large {\rm cosh^2}\: x} (x \in \mathbb{R}) \),

\({\rm cotgh^2}\: x - 1 = \frac {\Large 1}{\Large{\rm sinh^2}\: x}\ (x \not = 0). \)

Poznámka

Dôkaz tejto vety plynie zo základnej definicie hyperbolických funkcií. Postupnou úpravou dostávame požadované výsledky.