\begin{align} \end{align}

Testy

Táto kapitola je venovaná testom, ktoré služia k zopakovaniu učiva preberaného v predchádzajúcich kapitolách. Testy sú doprevadzané výsledkom, ktorý sa zobrazí po kliknutí na danú možnosť.

Jednotlivé kapitoly sú rozdelené podľa typu funkcií na goniometrické, cyklometrické, hyperbolické a hyperbolometrické funkcie. Dôraz pri testovaní je kladený na základné vlastnosti funkcií, funkčné hodnoty, grafy funkcií a riešenie goniometrických rovníc a nerovníc.