\begin{align} \end{align}

Goniometrické nerovnice

Definice

Goniometrickými nerovnicami nazývame nerovnice , ktoré okrem konštant obsahujú neznámu x alebo výrazy s neznámou x ako argumenty jednej alebo niekoľkých goniometrických funkcií.

Príklad

\(\cos^2 x - \sin^2 x \leq {\rm tg}\: x + 1\)