\begin{align} \end{align}

Goniometrické rovnice

Definice

Goniometrickými rovnicami nazývame rovnice, ktoré okrem konštant obsahujú neznámu x alebo výrazy s neznámou x ako argumenty jednej alebo niekoľkých goniometrických funkcií.

Príklad

\(\sin 2x + \cos^2 x - {\rm tg}\: x = 1\)

Definice

Základnú goniometrickú rovnicu s neznámou x nazývame rovnicou typu g(x)=k, kde g je goniometrická funkcia a k je reálne číslo.

Príklad

\(\cos x = -1\)

Poznámka

Vzhľadom ku periodičnosti goniometrických funkcií má každá základná goniometrická rovnica buď nekonečne mnoho riešení (v prípade, že \(x \in \mathbb{R}\)), alebo riešením je prázdna množina. Na obmedzenom intervale má každá základná goniometrická rovnica konečný počet riešeni, alebo riešením je prázdna množina.