Tisková verze
\begin{align} \end{align}

Interaktivní část - aplet

V této podkapitole máte k dispozici aplet, který vykreslí graf zadané funkce a zobrazí její první a druhou derivaci. V následujícím textu se dozvíte, jak se zadává předpis konkrétní funkce. Pod tímto textem je samotný aplet.


Operátory, závorky, konstanty, čísla a proměnná

V předpisu funkce lze použít následující operátory, závorky, konstanty, čísla a proměnnou:

+...plus *...krát ^...mocnina Pi...konstanta \(\pi\)
-...mínus /...děleno ( )...kulaté závorky e...konstanta \(e\)
1.2...příklad čísla (s dese- x...proměnná \(x\)
tinnou tečkou)


Funkce

V předpisu funkce lze použít následující funkce:

sin(x)...\(\sin{x}\) asin(x)...\(\arcsin{x}\) abs(x)...\(|x|\) exp(x)...\(e^x\)
cos(x)...\(\cos{x}\) acos(x)...\(\arccos{x}\) sqrt(x)...\(\sqrt{x}\) ln(x)...\(\ln{x}\)
tan(x)...\({\rm tg}\:x\) atan(x)...\({\rm arctg}\:x\) cbrt(x)...\(\sqrt[3]{x}\) log(b,x)...\(\log_b{x}\)
cot(x)...\({\rm cotg}\:x\) Pi/2 - atan(x)...\({\rm arccotg}\:x\)

Předpis zadané funkce může vypadat např. takto: sin(x)+sin(1.5*x)+x/12.


Aplet

V apletu se zadává předpis zvolené funkce. Po zadání předpisu je nutno kliknout na klávesu Enter. Současně můžete zvolit, zda chcete zobrazit graf její první a druhé derivace.