Tisková verze
\begin{align} \end{align}

Inflexní body tabulkovou metodou

V této podkapitole se naučíte nalézat inflexní body různých funkcí. Použitá metoda bude do jisté míry podobná metodě hledání lokálních extrémů tabulkovou metodou, tak jak byla vyložena v kapitole Monotónnost a extrémy. Opět zde platí předpoklady uvedené v podkapitole Předpoklady, kde je také vysvětlen pojem otevřený interval spojitosti první derivace, který se v celé této podkapitole využívá.

Nejprve je uvedena teorie a pak příklady a úlohy.


Teoretická část

Zvláštními body na intervalu spojitosti první derivace funkce \(f\) jsou vnitřní body tohoto intervalu, ve kterých se mění funkce z ryze konvexní na ryze konkávní nebo naopak. Těmito body jsou infexní body.


Ilustrace 1

Podívejme se na funkci \(f: y = x^3\). Druhá derivace funkce je \(f^{\prime\prime}(x) = 6x\). Vidíme, že funkce je na intervalu \((-\infty,0)\) ryze konkávní a na intervalu \((0,+\infty)\) ryze konvexní. Bod \(x = 0\), ve kterém dochází ke změně funkce z ryze konkávní na ryze konvexní je jejím inflexním bodem, viz následující obrázek.

y = x^3

 

Následující definice inflexního bodu je uvedena pro úplnost.

Definice

inflexni bod

Nechť funkce \(f\) má v bodě \(x_0\) první derivaci. Přechází-li v tomto bodě graf funkce \(f\) z polohy „nad tečnou“ do polohy „pod tečnou“ nebo z polohy „pod tečnou“ do polohy „nad tečnou“, nazýváme bod \(x_0\) inflexní bod funkce \(f\).

Je-li bod \(x_0\) inflexním bodem funkce \(f\), pak bod \([x_0;f(x_0)]\) nazýváme inflexní bod grafu funkce \(f\).

Následující věta stanovuje důležité kritérium, podle kterého rozpoznáte body „podezřelé z inflexe“.

Věta

Je-li bod \(x_0\) inflexním bodem funkce \(f\) a má-li funkce \(f\) v tomto bodě druhou derivaci, pak \(f^{\prime\prime}(x_0) = 0\).

Opačné tvrzení neplatí. Je-li \(f^{\prime\prime}(x_0) = 0\), pak \(x_0\) nemusí být inflexním bodem funkce \(f\). Příkladem takové funkce je funkce \(f: y = x^4\) v bodě \(x = 0\). Funkce \(f\) je vlevo i vpravo od bodu \(x = 0\) konvexní. Bod \(x = 0\) tedy nemůže být jejím inflexním bodem, přestože \(f^{\prime\prime}(0) = 0\), viz obrázek:

y = x^4

Pomocí následující věty budeme určovat inflexní body.

Věta

Nechť funkce \(f\) je definovaná a má spojitou první derivaci v nějakém okolí bodu \(x_0\).

Pokud je funkce v nějakém levém okolí bodu \(x_0\) ryze konvexní a v nějakém pravém okolí bodu \(x_0\) ryze konkávní, pak má v bodě \(x_0\) inflexní bod.

inflexni bod

Pokud je funkce v nějakém levém okolí bodu \(x_0\) ryze konkávní a v nějakém pravém okolí bodu \(x_0\) ryze konvexní, pak má v bodě \(x_0\) inflexní bod.

inflexni bod

Tabulková metoda pro hledání inflexních bodů:

  • Využije se stejné metody jako při hledání intervalů ryzí konvexnosti a ryzí konkávnosti s tím, že se navíc uplatní výše uvedená věta.
  • Pozor: Omezíme-li v zadání interval, na kterém je funkce zkoumána, bereme to jako omezení definičního oboru dané funkce. Proto tomu také přizpůsobíme otevřené intervaly spojitosti první derivace, viz Příklad 4 a Příklad 5.


Příklady a úlohy


Značení

V následujících příkladech a úlohách budeme používat tato značení:

BN2D.....body z otevřených intervalů spojitosti první derivace, v nichž je druhá derivace funkce nulová, a body, v nichž není druhá derivace definována; (jako „body nulové druhé derivace“ a „body nedefinované druhé derivace“).
IB.....inflexní bod;
KBS.....levé krajní body intervalů spojitosti první derivace, v nichž je funkce zprava spojitá, a pravé krajní body intervalů spojitosti první derivace, v nichž je funkce zleva spojitá; (jako „krajní body spojitosti“);


Příklad 1

Určete intervaly, ve kterých je funkce \(f: y = x^3-6x^2+2x\) ryze konvexní a ryze konkávní, a určete její inflexní body.

schema grafu funkce
schéma grafu funkce
Řešení

První derivace: \(f^{\prime}(x) = 3x^2-12x+2\).
Otevřené intervaly spojitosti první derivace: \((-\infty,+\infty)\).
KBS: žádné.
Druhá derivace: \(f^{\prime\prime}(x) = 6x-12=6(x-2)\).
BN2D: 2.
Tabulka:

\((-\infty,2)\) \(2\) \((2,+\infty)\)
\(f^{\prime\prime}(1) = -6 \lt 0\)
ryze konkávní
 
IB
\(f^{\prime\prime}(3) = 6 \gt 0\)
ryze konvexní

Závěr: Funkce \(f\) je ryze konkávní na intervalu \((-\infty,2 \rangle \), ryze konvexní na intervalu \( \langle 2,+\infty)\) a má inflexní bod \(x = 2\).


Úloha 1

Určete intervaly, ve kterých je funkce \(f: y = -x^3+3x^2+1\) ryze konvexní a ryze konkávní, a určete její inflexní body.

schema grafu funkce
schéma grafu funkce

První derivace:
Otevřené intervaly spojitosti první derivace:
KBS:
Druhá derivace:
BN2D:
Tabulka:

Závěr:


Příklad 2

Určete intervaly, ve kterých je funkce \(f: y = x^4-6x^2+3x\) ryze konvexní a ryze konkávní, a určete její inflexní body.

schema grafu funkce
schéma grafu funkce
Řešení

První derivace: \(f^{\prime}(x) = 4x^3-12x+3\).
Otevřené intervaly spojitosti první derivace: \((-\infty,+\infty)\).
KBS: žádné.
Druhá derivace: \(f^{\prime\prime}(x) = 12x^2-12=12(x^2-1)=12(x-1)(x+1)\).
BN2D: -1; 1.
Tabulka:

\((-\infty,-1)\) \(-1\) \((-1,1)\) \(1\) \((1,+\infty)\)
\(f^{\prime\prime}(-2) = 36 \gt 0\)
ryze konvexní
 
IB
\(f^{\prime\prime}(0) = -12 \lt 0\)
ryze konkávní
 
IB
\(f^{\prime\prime}(2) = 36 \gt 0\)
ryze konvexní

Závěr: Funkce \(f\) je ryze konvexní na intervalech \((-\infty,-1 \rangle \) a \( \langle 1,+\infty)\), ryze konkávní na intervalu \( \langle {-1},1 \rangle \) a má dva inflexní body \(x \in \{-1,1\}\).


Úloha 2

Určete intervaly, ve kterých je funkce \(f: y = -x^4-4x^3+3\) ryze konvexní a ryze konkávní, a určete její inflexní body.

schema grafu funkce
schéma grafu funkce

První derivace:
Otevřené intervaly spojitosti první derivace:
KBS:
Druhá derivace:
BN2D:
Tabulka:

Závěr:


Příklad 3

Určete intervaly, ve kterých je funkce \(f: y = (x-2) \large e^x\) ryze konvexní a ryze konkávní, a určete její inflexní body.

schema grafu funkce
schéma grafu funkce
Řešení

První derivace: \(f^{\prime}(x) = (x-1) \large e^x\).
Otevřené intervaly spojitosti první derivace: \((-\infty,+\infty)\).
KBS: žádné.
Druhá derivace: \(f^{\prime\prime}(x) = x \large e^x\).
BN2D: 0.
Tabulka:

\((-\infty,0)\) \(0\) \((0,+\infty)\)
\(f^{\prime\prime}(-1) = -{\large e^{-1}} \lt 0\)
ryze konkávní
 
IB
\(f^{\prime\prime}(1) = {\large e} \gt 0\)
ryze konvexní

Závěr: Funkce \(f\) je ryze konkávní na intervalu \((-\infty,0 \rangle \), ryze konvexní na intervalu \( \langle 0,+\infty)\) a má inflexní bod \(x = 0\).


Úloha 3

Určete intervaly, ve kterých je funkce \(f: y = x \large e^x\) ryze konvexní a ryze konkávní, a určete její inflexní body.

schema grafu funkce
schéma grafu funkce

První derivace:
Otevřené intervaly spojitosti první derivace:
KBS:
Druhá derivace:
BN2D:
Tabulka:

Závěr:


Úloha 4

Určete intervaly, ve kterých je funkce \(f: y = (x^2-3x+2)\large e^x\) ryze konvexní a ryze konkávní, a určete její inflexní body.

schema grafu funkce
schéma grafu funkce

První derivace:
Otevřené intervaly spojitosti první derivace:
KBS:
Druhá derivace:
BN2D:
Tabulka:

Závěr:


Příklad 4

Určete intervaly, ve kterých je funkce \(f: y = \cos{x}\) s definičním oborem \(D(f) = \langle {-\pi},\pi \rangle \) ryze konvexní a ryze konkávní, a určete její inflexní body.

graf funkce
graf funkce
Řešení

První derivace: \(f^{\prime}(x) = -\sin{x}\).
Otevřené intervaly spojitosti první derivace: \((-\pi,\pi)\).
KBS: \(-\pi, \pi\).
Druhá derivace: \(f^{\prime\prime}(x) = -\cos{x}\).
BN2D: \(\large -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\).
Tabulka:

\(-\pi\) \((-\pi,-\dfrac{\pi}{2})\) \(-\dfrac{\pi}{2}\) \((-\dfrac{\pi}{2},\dfrac{\pi}{2})\) \(\dfrac{\pi}{2}\) \((\dfrac{\pi}{2},\pi)\) \(\pi\)
  \(f^{\prime\prime}(-\pi) = 1 \gt 0\)
ryze konvexní
 
IB
\(f^{\prime\prime}(0) = -1 \lt 0\)
ryze konkávní
 
IB
\(f^{\prime\prime}(\pi) = 1 \gt 0\)
ryze konvexní
 

Závěr: Funkce \(f\) je ryze konvexní na intervalech \( \langle {-\pi},-\dfrac{\pi}{2} \rangle \) a \( \langle \dfrac{\pi}{2},\pi \rangle \), ryze konkávní na intervalu \( \langle {-\dfrac{\pi}{2}},\dfrac{\pi}{2} \rangle \) a má dva inflexní body \(x \in \{-\dfrac{\pi}{2}, \dfrac{\pi}{2} \}\).

Poznámka

Asi jste si všimli, že jsme konvexnost/konkávnost funkce \(f\) na intervalech \((-\pi,-\dfrac{\pi}{2})\) a \((\dfrac{\pi}{2},\pi)\) testovali pomocí hodnoty druhé derivace v krajních bodech, které do těchto intervalů nepatří. Tento postup je povolený za předpokladu, že je druhá derivace v krajním bodě definovaná a nenulová.


Úloha 5

Určete intervaly, ve kterých je funkce \(f: y = \sin{x}\) s definičním oborem \(D(f) = \langle {-\pi},\pi \rangle \) ryze konvexní a ryze konkávní, a určete její inflexní body.

graf funkce
graf funkce

První derivace:
Otevřené intervaly spojitosti první derivace:
KBS:
Druhá derivace:
BN2D:
Tabulka:

   

Závěr:


Příklad 5

Určete intervaly, ve kterých je funkce \(f: y = {\rm tg}\:x\) s definičním oborem \(D(f) = ({-\dfrac{\pi}{2}},\dfrac{\pi}{2})\) ryze konvexní a ryze konkávní, a určete její inflexní body.

graf funkce
graf funkce
Řešení

První derivace: \(f^{\prime}(x) = \dfrac{1}{\cos^2{x}}\).

Otevřené intervaly spojitosti první derivace: \(({-\dfrac{\pi}{2}},\dfrac{\pi}{2})\).

KBS: žádné.

Druhá derivace: \(f^{\prime\prime}(x) = \dfrac{2\sin{x}}{\cos^3{x}}\).

BN2D: 0.

Tabulka:

\((-\dfrac{\pi}{2},0)\) \(0\) \((0,\dfrac{\pi}{2})\)
\(f^{\prime\prime}(-\dfrac{\pi}{4}) = -4 \lt 0\)
ryze konkávní
 
IB
\(f^{\prime\prime}(\dfrac{\pi}{4}) = 4 \gt 0\)
ryze konvexní

Závěr: Funkce \(f\) je ryze konkávní na intervalu \(({-\dfrac{\pi}{2}},0 \rangle \), ryze konvexní na intervalu \( \langle 0,\dfrac{\pi}{2})\) a má inflexní bod \(x = 0\).


Úloha 6

Určete intervaly, ve kterých je funkce \(f: y = {\rm cotg}\:x\) s definičním oborem \(D(f) = (0,\pi)\) ryze konvexní a ryze konkávní, a určete její inflexní body.

graf funkce
graf funkce

První derivace:

Otevřené intervaly spojitosti první derivace:

KBS:

Druhá derivace:

BN2D:

Tabulka:

Závěr:


Úloha 7

Určete intervaly, ve kterých je funkce \(f: y = \dfrac{1}{x}+\ln{x}\) ryze konvexní a ryze konkávní, a určete její inflexní body.

schema grafu funkce
schéma grafu funkce

První derivace:

Otevřené intervaly spojitosti první derivace:

KBS:

Druhá derivace:

BN2D:

Tabulka:

Závěr:


Úloha 8

Určete intervaly, ve kterých je funkce \(f: y = \dfrac{1}{x}+x^2\) ryze konvexní a ryze konkávní, a určete její inflexní body.

schema grafu funkce
schéma grafu funkce

První derivace:

Otevřené intervaly spojitosti první derivace:

KBS:

Druhá derivace:

BN2D:

Dvě tabulky:

 

Závěr:


Úloha 9

Určete intervaly, ve kterých je funkce \(f: y = -x |x|\) ryze konvexní a ryze konkávní, a určete její inflexní body.

Tato úloha navazuje na Příklad 5 z předchozí podkapitoly.

graf funkce
graf funkce

První derivace:
Otevřené intervaly spojitosti první derivace:
KBS:
Druhá derivace: \(f^{\prime\prime}(x) =\;\)
 
 
BN2D:
Tabulka:
 

Závěr: