Tisková verze
\begin{align} \end{align}

Globální extrémy

Tato část navazuje na podkapitolu Lokální extrémy tabulkovou metodou. Naučíte se zde nalézat globální extrémy různých funkcí. Předpokladem pro pochopení této látky je zvládnutí příkladů a úloh z podkapitoly Lokální extrémy tabulkovou metodou. Budeme hledat globální extrémy vždy jen na jednom intervalu spojitosti. Opět platí předpoklady uvedené v podkapitole Předpoklady.

Nejprve je uvedena teorie a pak příklady a úlohy.


Teoretická část

Definice

Funkce \(f\) má na intervalu \(I\) v bodě \(x_0\) globální maximum, jestliže pro všechna \(x \in I\) platí: \(f(x) \leq f(x_0)\).

Funkce \(f\) má na intervalu \(I\) v bodě \(x_0\) globální minimum, jestliže pro všechna \(x \in I\) platí: \(f(x) \geq f(x_0)\).

Globální maxima a minima nazýváme souhrnně globální extrémy.

Věta

Je-li funkce \(f\) spojitá na uzavřeném intervalu, pak tam má globální maximum i minimum.

Poznámky k předchozí větě

Je-li funkce spojitá na otevřeném intervalu, nemusí tam mít žádné extrémy.

Ilustrace: Na intervalu \((0,1)\) nemá funkce \(f: y = x\) žádný lokální ani globální extrém.

Je-li funkce spojitá na polouzavřeném intervalu, pak za Předpokladu 3 z podkapitoly Předpoklady platí, že tam má vždy alespoň jeden globální extrém. Z důvodu složitosti však nebudeme toto tvrzení dokazovat.

Pokud bychom o funkci spojité na polouzavřeném intervalu nic nepředpokládali, pak na takovém intervalu nemusí mít žádné globální extrémy.

Ilustrace: Na intervalu \(\langle 0,1 )\) nemá funkce \(f: y = x \sin\dfrac{1}{1-x}\) žádný globální extrém.
 Funkce podobného typu je zobrazena na následujícím obrázku:

ilustrace

Věta

Je-li funkce \(f\) spojitá na uzavřeném intervalu, pak jejím globálním maximem je maximum ze všech lokálních maxim a jejím globálním minimem je minimum ze všech lokálních minim.

Věta

Jestliže u funkce spojité na otevřeném nebo polouzavřeném intervalu neexistuje lokální maximum, pak tam neexistuje ani globální maximum. Podobně neexistence lokálního minima znamená neexistenci globálního minima.

Poznámka k předchozí větě

Předchozí věta vyplývá ze skutečnosti, že každý globální extrém je i lokálním extrémem.

Připomínám, že o zkoumaných funkcích předpokládáme, že na zkoumaném intervalu spojitosti je nulový nebo malý konečný počet stacionárních bodů a bodů, v nichž není derivace definována.

Za výše uvedeného předpokladu platí následující tři věty:

Věta

Každý lokální extrém je ostrým lokálním extrémem.

Věta

Je-li funkce \(f\) spojitá na polouzavřeném intervalu \((a,b\rangle\), pak existuje \(\large\lim\limits_{x \to a+}\normalsize f(x)\).

Je-li funkce \(f\) spojitá na polouzavřeném intervalu \(\langle a,b)\), pak existuje \(\large\lim\limits_{x \to b-}\normalsize f(x)\).

Je-li funkce \(f\) spojitá na otevřeném intervalu \((a,b)\), pak existují obě předchozí limity.

Věta

a) Nechť funkce \(f\) je spojitá na polouzavřeném intervalu \((a,b\rangle\) a má alespoň jedno lokální maximum. Na daném intervalu neexistuje globální maximum, jestliže je maximum ze všech lokálních maxim nižší, než \(\large\lim\limits_{x \to a+}\normalsize f(x)\), viz následující obrázek:

ilustrace bodu a

b) Nechť funkce \(f\) je spojitá na polouzavřeném intervalu \((a,b\rangle\) a má alespoň jedno lokální minimum. Na daném intervalu neexistuje globální minimum, jestliže je minimum ze všech lokálních minim vyšší, než \(\large\lim\limits_{x \to a+}\normalsize f(x)\), viz následující obrázek:

ilustrace bodu b

c) Obdobná tvrzení platí, je-li funkce \(f\) spojitá na polouzavřeném intervalu \(\langle a,b)\).

d) Nechť funkce \(f\) je spojitá na otevřeném intervalu \((a,b)\) a má alespoň jedno lokální maximum. Na daném intervalu neexistuje globální maximum, jestliže je maximum ze všech lokálních maxim nižší, než \(\large\lim\limits_{x \to a+}\normalsize f(x)\) nebo \(\large\lim\limits_{x \to b-}\normalsize f(x)\), viz následující obrázek:

ilustrace bodu d

e) Nechť funkce \(f\) je spojitá na otevřeném intervalu \((a,b)\) a má alespoň jedno lokální minimum. Na daném intervalu neexistuje globální minimum, jestliže je minimum ze všech lokálních minim vyšší, než \(\large\lim\limits_{x \to a+}\normalsize f(x)\) nebo \(\large\lim\limits_{x \to b-}\normalsize f(x)\), viz následující obrázek:

ilustrace bodu e


Příklady a úlohy


Pro hledání globálních extrémů na daném intervalu spojitosti je třeba nalézt na tomto intervalu všechny lokální extrémy. K tomuto účelu je nejvhodnější použít tabulkovou metodu. Kromě toho je nutné vypočítat limity zkoumané funkce v krajních bodech intervalu, pokud tyto body do tohoto intervalu nepatří.

V Příkladu 1 a Úloze 1 s obrázky však nebudete muset dělat žádné výpočty.


Značení

V následujících příkladech a úlohách budeme používat tato značení:

GMax.....množina obsahující dvojice [xmax;ymax], kde xmax je bod, ve kterém nabývá zkoumaná funkce globální maximum, a ymax je hodnota tohoto maxima;
GMin.....množina obsahující dvojice [xmin;ymin], kde xmin je bod, ve kterém nabývá zkoumaná funkce globální minimum, a ymin je hodnota tohoto minima;
L(x/+).....limita zadané funkce v bodě x zprava;
L(x/–).....limita zadané funkce v bodě x zleva;
LKB.....množina obsahující hodnoty příslušných jednostranných limit v těch krajních bodech daného intervalu spojitosti, které do tohoto intervalu nepatři; týká se to otevřených a polouzavřených intervalů spojitosti; (jako „limity v krajních bodech“);
LMax.....množina obsahující dvojice [xmax;ymax], kde xmax je bod, ve kterém nabývá zkoumaná funkce ostré lokální maximum, a ymax je hodnota tohoto maxima;
LMin.....množina obsahující dvojice [xmin;ymin], kde xmin je bod, ve kterém nabývá zkoumaná funkce ostré lokální minimum, a ymin je hodnota tohoto minima;
M.....bod, v němž zkoumaná funkce nabývá ostré lokální maximum; v tabulce v místě pod touto značkou budeme psát hodnotu tohoto maxima;
m.....bod, v němž zkoumaná funkce nabývá ostré lokální minimum; v tabulce v místě pod touto značkou budeme psát hodnotu tohoto minima.


Příklad 1

Pro funkce, jejichž grafy jsou zobrazeny v následujících obrázcích, najděte body, v nichž mají na daném intervalu I svá globální maxima a minima.

funkce afunkce bfunkce c
funkce dfunkce efunkce f
Řešení

Všechny funkce mají na daných intervalech globální minimum v bodě \(x_1\).

Funkce
(a) má globální maximum v bodě \(x = 1\);
(b) nemá globální maximum;
(c) má globální maximum v bodě \(x = 1\);
(d) nemá globální maximum;
(e) má dvě globální maxima v bodech \(x = -1\) a \(x = 1\);
(f) má globální maximum v bodě \(x = 1\).


Úloha 1

Pro funkce, jejichž grafy jsou zobrazeny v následujících obrázcích, najděte body, v nichž mají na daném intervalu I svá globální maxima a minima.

funkce afunkce bfunkce c
funkce dfunkce efunkce f

Zakrytá řešení odkryjete kliknutím na ně.

Funkce
(a)  
má globální maximum v bodě \(x = -2\) a globální minimum v bodě \(x = 2\);

(b)  
nemá globální maximum ani minimum;

(c)  
má globální maximum v bodě \(x_2\) a nemá globální minimum;

(d)  
má globální maximum v bodě \(x_2\) a globální minimum v bodě \(x_1\);

(e)  
má dvě globální maxima v bodech \(x = -2\) a \(x_2\) a dvě globální minima v bodech \(x_1\) a \(x = 2\);

(f)  
má globální maximum v bodě \(x_2\) a globální minimum v bodě \(x_1\).


Příklad 2

Najděte globální extrémy funkce \(f: y = \cos{x}+\sin{x}\) na intervalu \( \langle 0,2\pi \rangle \).

graf funkce
graf funkce
Řešení

K nalezení lokálních extrémů použijeme tabulkovou metodu:

Intervaly spojitosti: \( \langle 0,2\pi \rangle \).
Derivace: \(f^{\prime}(x) = -\sin{x} + \cos{x}\).
Body z intervalů spojitosti, v nichž není derivace definována: žádné.
Stacionární body z intervalů spojitosti (řešení rovnice \(\sin{x} = \cos{x} \Rightarrow {\rm tg}\:x = 1\)): \(\dfrac{\pi}{4}, \dfrac{5\pi}{4}\).
Tabulka:

\(0\) \((0,\dfrac{\pi}{4})\) \(\dfrac{\pi}{4}\) \((\dfrac{\pi}{4},\dfrac{5\pi}{4})\) \(\dfrac{5\pi}{4}\) \((\dfrac{5\pi}{4},2\pi)\) \(2\pi\)
m
 
1
\(f^{\prime}(0) = 1 \gt 0\)
 
rostoucí
M
 
\(\sqrt{2}\)
\(f^{\prime}(\pi) = -1 \lt 0\)
 
klesající
m
 
\(-\sqrt{2}\)
\(f^{\prime}(2\pi) = 1 \gt 0\)
 
rostoucí
M
 
1

Lokální extrémy: LMax = { \([\dfrac{\pi}{4};\sqrt{2}]\), \([2\pi;1]\) }, LMin = { \([0;1]\), \([\dfrac{5\pi}{4};-\sqrt{2}]\) }.

Globálním maximem funkce \(f\) na uzavřeném intervalu je maximum ze všech lokálních maxim a globálním minimem minimum ze všech lokálních minim.

Závěr: GMax = { \([\dfrac{\pi}{4};\sqrt{2}]\) }, GMin = { \([\dfrac{5\pi}{4};-\sqrt{2}]\) }.

Poznámka

Monotónnost funkce \(f\) na intervalech \((0,\dfrac{\pi}{4})\) a \((\dfrac{5\pi}{4},2\pi)\) jsme testovali pomocí hodnoty derivací v krajních bodech, které do těchto intervalů nepatřily. Tento postup je povolený za předpokladu, že je derivace v krajním bodě definovaná a nenulová.


Úloha 2

Najděte globální extrémy funkce \(f: y = -x^3+6x^2+10\) na intervalu \( \langle {-1},7 \rangle \).

K nalezení lokálních extrémů použijeme tabulkovou metodu:

Intervaly spojitosti:
Derivace:
Body z intervalů spojitosti, v nichž není derivace definována:
Stacionární body z intervalů spojitosti
Tabulka:

Lokální extrémy:

 

Závěr:


Příklad 3

Najděte globální extrémy funkce \(f: y = \sqrt{x}+\dfrac{4}{x}-2\) na intervalu \((0,7 \rangle \).

graf funkce
graf funkce
Řešení

K nalezení lokálních extrémů použijeme tabulkovou metodu:

Intervaly spojitosti: \((0,7 \rangle \).
Derivace: \(f^{\prime}(x) =\dfrac{1}{2 \sqrt{x}}-\dfrac{4}{x^2}\).
Body z intervalů spojitosti, v nichž není derivace definována: žádné.
Stacionární body z intervalů spojitosti (řešení rovnice \(\dfrac{1}{2 \sqrt{x}}=\dfrac{4}{x^2} \Rightarrow (\sqrt{x})^3 = 8\)): 4.
Tabulka:

\(L(0/+)\) \((0,4)\) \(4\) \((4,7)\) \(7\)
 
 
\(+\infty\)
\(f^{\prime}(1) = -3.5 \lt 0\)
 
klesající
m
 
\(1\)
\(f^{\prime}(5) \gt 0\)
 
rostoucí
M
 
\(\sqrt{7}-\dfrac{10}{7}\)

Nerovnost \(f^{\prime}(5) = \dfrac{1}{2 \sqrt{5}}-\dfrac{4}{25} \gt 0\) se řeší následovně:

\(\dfrac{1}{2 \sqrt{5}} \gt \dfrac{4}{5^2} \;\;\; \Leftrightarrow \;\;\; \dfrac{1}{4\cdot 5} \gt \dfrac{16}{5^4} \;\;\; \Leftrightarrow \;\;\; 5^3 \gt 4\cdot 16 \;\;\; \Leftrightarrow \;\;\; 125 \gt 64\)

 

Lokální extrémy: LMax = { \([7;\sqrt{7}-\dfrac{10}{7}]\) }, LMin = { \([4;1]\) }.

Musíme zohlednit limitu funkce \(f\) v bodě \(x = 0\) zprava: LKB = { \(+\infty\) }.

Závěr: GMin = { \([4;1]\) }, globální maximum neexistuje.

Poznámka

Jestliže je příslušná jednostranná limita v krajním bodě intervalu rovna \(+\infty\), pak nemůže existovat globální maximum. Důvodem je, že žádné lokální ani globální maximum nemůže mít hodnotu plus nekonečno.

Podobně, kdyby byla příslušná jednostranná limita v krajním bodě intervalu rovna \(-\infty\), pak nemůže existovat globální minimum.


Úloha 3

Najděte globální extrémy funkce \(f: y = x+\dfrac{4}{x}+5\) na intervalu \( \langle {-5},0)\).

graf funkce
graf funkce

K nalezení lokálních extrémů použijeme tabulkovou metodu:

Intervaly spojitosti:
Derivace:
Body z intervalů spojitosti, v nichž není derivace definována:
Stacionární body z intervalů spojitosti
Tabulka:

Lokální extrémy:

 

Závěr:


Úloha 4

Najděte globální extrémy funkce \(f: y = -x^3+3x+1\) na intervalu \((-3,5)\).

K nalezení lokálních extrémů použijeme tabulkovou metodu:

Intervaly spojitosti:
Derivace:
Body z intervalů spojitosti, v nichž není derivace definována:
Stacionární body z intervalů spojitosti
Tabulka:

Lokální extrémy:

 

Závěr:


Příklad 4

Najděte globální extrémy funkce \(f: y = {\rm tg}\:x-2x\) na intervalu \((-\dfrac{\pi}{2},\dfrac{\pi}{2})\).

graf funkce
graf funkce
Řešení

Všimněte si, že příslušné jednostranné limity v krajních bodech daného intervalu jsou \(-\infty\) a \(+\infty\). Za této situace nemůže existovat ani globální maximum ani globální minimum. Tím je příklad vyřešen.