Základy numerické matematiky

Number rules the universe.

Pythagoras

 
 
 
 
 
 

Organizace kurzu

Aktuality

Ukázkové zadání zkoušky ze ZNM na tomto odkazu.

Pro témata z týdnů 1-7 je studijním materiálem učebnice Analýza metod pro maticové výpočty - Základní metody, Matfyzpress, 2023 (2. vydání). Odkazy na příslušné sekce najdete u jednotlivých týdnů. Látka však bude zkoušena v kompletním rozsahu, v jakém byla probrána na přednášce.

Videa k první půlce semestru lze nalézt na tomto odkazu. Videa a zápisky k druhé půlce semestru lze nalézt na tomto odkazu.

Práce na cvičení obnaší mimo jiné práci v prostředí MATLAB. V učebnách, kde cvičení probíhají, jsou počítače, kde je tento software nainstalován. Pokud si chcete nainstalovat MATLAB na svůj počítač (což doporučujeme), postupujte podle pokynů na stránkách fakulty.

Přednášky

středa 9:00–10:30 (K1), čtvrtek 17:20–18:50 (K1) (týden 1–7: Iveta Hnětynková, týden 8–14: Václav Kučera)

Cvičení

pondělí 12:20–13:50 (K4) (Monika Balázsová)

pondělí 14:00–15:30 (K4) (Monika Balázsová)

úterý 14:00–15:30 (K4) (Jan Papež)

pátek 12:20–13:50 (K4) (Jan Blechta)

pátek 14:00–15:30 (K4) (Jan Blechta)

Plán semestru

Týden Téma přednášky Téma cvičení Soubory Sekce v učebnici
1 (od 2.10.) st: Úvod - motivace
čt: Modely, chyby, FPA, cilivost, stabilita
Opakování, maticové normy Sekce 4.3
2 (od 9.10.) st: Schurův rozklad a důsledky
čt: OG transformace – rotace, reflexe
Úvod do Matlabu Sekce 2.1–2.3
Sekce 3.1–3.2
3 (od 16.10.) st: OG rozklady matic – výpočet a využití
čt: Analýza stability QR rozkladů
LU a SVD v Matlabu Sekce 3.5
Sekce 5.2.3; QR algoritmus
4 (od 23.10.) st: Problém nejmenších čtverců – vlastnosti
čt: Problém nejmenších čtverců – metody
QR rozklad
Sekce 6.1
Sekce 6.2–6.3
5 (od 30.10.)
čt
st: Problém vl. čísel – mocninná metoda
čt
Problém nejmenších čtverců Sekce 7.1
Sekce 3.6
6 (od 6.11.) st: Krylovovské prostory
čt: Problém vl. čísel – Lanczosova, Arnoldiho metoda
Problém vlastních čísel I Sekce 7.2
Sekce 7.3
7 (od 13.11.)
st: Soustavy lineárních rovnic – iterační metody I
čt: Soustavy lineárních rovnic – iterační metody II
Problém vlastních čísel II Sekce 9.1
Sekce 9.2–9.3.1
8 (od 20.11.) st: Nelineární algebraické rovnice
čt: Metody pevného bodu
Soustavy lineárních rovnic Zápisky 1
Zápisky 2
9 (od 27.11.) st: Optimalizační metody
čt: Ortogonální polynomy
Nelineární algebraické rovnice
Zápisky 3
Zápisky 4
10 (od 4.12.) st: Interpolace funkcí
čt: Interpolace pomocí splinu
Optimalizace, ortogonální polynomy Zápisky 5
Zápisky 6
11 (od 11.12.) st: Aproximace integrálu – kvadratura
čt: Gaussova kvadratura
Interpolace
Zápisky 7
Zápisky 8
12 (od 18.12.) st: Jednokrokové metody pro ODR I
čt: Jednokrokové metody pro ODR II
Kvadratura Zápisky 9
Zápisky 10
13 (od 1.1.)
po, út
st: Vícekrokové metody pro ODR I
čt: Vícekrokové metody pro ODR II
Zápisky 11
Zápisky 12
14 (od 8.1.) st: Pokročilé metody pro ODR
čt: Aplikace
Numerické metody ODR

Zápočet a zkouška

Požadavky k zápočtu. Pro získání zápočtu je třeba splnit obě následující podmínky:

1. Aktivní účast na nejméně 9 cvičeních.

2. Řešení domácích úkolů. Na cvičeních studenti dostanou postupně 5 úkolů, které řeší doma ve skupinách nejvýše po třech. Skupiny je možné tvořit pouze ze studentů navštěvujících cvičení stejného cvíčícího. Na vypracování poté mají jeden týden a řešení odevzdají elektronicky či na papíře cvičícímu. Za každý úkol mohou studenti získat 0 až 6 bodů. K udělení zápočtu je třeba získat alespoň dvě třetiny z celkového počtu bodů, tedy 20.

Požadavky ke zkoušce. Zkouška je písemná, její obsah odpovídá sylabu. Studenti dostanou 4 témata, z toho (A) 2 z numerických metod pro úlohy lineární algebry a (B) 2 z numerických metod pro úlohy matematické analýzy. Za každé téma mohou získat až 10 bodů. Nutnou podmínkou pro složení zkoušky je zisk alespoň 21 bodů, z toho alespoň 5 bodů z části (A) a 5 bodů z části (B). Po písemné části zkoušky bude studentům nabídnuta známka. Studenti, kteří nebudou se známkou spokojeni, mohou být vyzkoušeni ústně (s přihlédnutím k výsledkům písemné části zkoušky).

Studenti předmětu Základy numerické lineární algebry (NMMB203) absolvují pouze první půlku semestru, kterou přednáší Iveta Hnětynková. Pro podmínky zápočtu viz popis předmětu v SISu.

Přednášející a cvičící

Katedra numerické matematiky

Iveta Hnětynková

přednášející

Václav Kučera

přednášející

Monika Balázsová

cvičící

Jan Papež

cvičící

Jan Blechta

cvičící

Materiály, odkazy

Doporučená literatura

J. Duintjer Tebbens, I. Hnětynková, M. Plešinger, Z. Strakoš, P. Tichý: Analýza metod pro maticové výpočty - Základní metody, Matfyzpress, 2023 (2. vydání)

J. Segethová: Základy numerické matematiky, Skriptum MFF UK, 2002

M. Feistauer, V. Kučera: Základy numerické matematiky, Skriptum MFF UK, 2014

L. N. Trefethen and D. Bau, III, Numerical linear algebra, SIAM, Philadelphia, PA, 1997

A. Quarteroni, R. Sacco and F. Saleri: Numerical mathematics, Springer-Verlag, 2000

D. S. Watkins: Fundamentals of Matrix Computations, Willey Interscience, New Yourk, 2010

 

Další odkazy