\begin{align} \end{align}

Použité symboly

Následuje seznam symbolů dále používaných v textu. Pokud se symboly nezobrazují správně, zkontrolujte, zda je kódování prohlížeče nastaveno na UTF-8.

realne cislomnožina všech reálných čísel
{a, b, c}množina daná výčtem prvků, obsahující prvky a, b, c
prázdná množina
podmnožina (AB znamená, že každý prvek množiny A je i prvkem množiny B)
je prvkem (aA znamená, že a je prvkem množiny A)
průnik (AB je množina všech prvků, které jsou prvky A i B)
konjunkce (AB znamená, že platí tvrzení A i B)
disjunkce (AB znamená, že platí tvrzení A nebo B)
implikace (AB znamená, že z tvrzení A vyplývá tvrzení B)
A, B, Cbody
u, v, wvektory
p, qpřímky
ρ, σ, ψroviny
A[a1; a2]bod v rovině se souřadnicemi a1, a2
A[a1; a2; a3]bod v prostoru se souřadnicemi a1, a2, a3
u = (u1; u2)vektor v rovině se souřadnicemi u1, u2
u = (u1; u2; u3)vektor v prostoru se souřadnicemi u1, u2, u3
ABorientovaná úsečka AB
|AB|vzdálenost bodů AB
|Ap|vzdálenost bodu A od přímky p
||vzdálenost bodu A od roviny ρ
|pq|vzdálenost přímky p od přímky q
|u|velikost vektoru u
uv nebo u⋅vskalární součin vektorů u, v
u × vvektorový součin vektorů u, v
p(A, u)přímka p určená bodem A a směrovým vektorem u
ρ(A, n)rovina ρ určená bodem A a normálovým vektorem n
p: ax + by + c = 0přímka p určená rovnicí ax + by + c = 0
ρ: ax + by + cz + d = 0rovina ρ určená rovnicí ax + by + cz + d = 0
p || qpřímka p je rovnoběžná s přímkou q
p × qpřímka p je různoběžná s přímkou q
p = qpřímka p je totožná s přímkou q
p mimobezne qpřímka p je mimoběžná s přímkou q
q || ρpřímka q je rovnoběžná s rovinou ρ
q × ρpřímka q je různoběžná s rovinou ρ
ρ || σrovina ρ je rovnoběžná s rovinou σ
ρ × σrovina ρ je různoběžná s rovinou σ
ρ = σrovina ρ je totožná s rovinou σ