\begin{align} \end{align}

V této kapitole se při zavádění pojmů a řešení úloh přesuneme do prostoru. Úlohy, které budeme řešit, se podobají těm, které jsme řešili v kapitole Geometrie v rovině, a i postupy budou obdobné. Mezi úlohy, které budeme řešit, patří zkoumání vzájemné polohy přímky a roviny nebo třeba výpočet vzdálenosti dvou rovin.

Začneme vyjádřením přímky v prostoru. Přímku v prostoru můžeme vyjádřit jen parametricky, protože obecná rovnice přímky v prostoru neexistuje.

Parametrické vyjádření přímky

Parametrické vyjádření přímky v prostoru zavedeme podobným způsobem jako v rovině.

Úmluva: Přímku p v prostoru, určenou bodem P a vektorem u, budeme zapisovat jako p(P, u).

Definice

Jestliže A, B jsou dva různé body, pak vektor u = B - A nazýváme směrový vektor přímky AB.

Obr. 4.1: Směrový vektor přímky v prostoru
Obr. 4.1: Směrový vektor přímky v prostoru

V prostoru zůstávají všechny úvahy i řešení z příkladu 3.1 platné.

Definice

Rovnice X = A + tu; trealne cislo, uo,
se nazývá parametrická rovnice nebo také parametrické vyjádření přímky p(A, u). Proměnná t se nazývá parametr.

Když parametrickou rovnici přímky p(A, u), kde A[a1; a2; a3] a u = (u1; u2; u3) zapíšeme v souřadnicích, získáme vyjádření souřadnic bodů X[x; y; z] této přímky v závislosti na parametru t.
x = a1 + tu1,
y = a2 + tu2,
z = a3 + tu3; trealne cislo.

Poznámka

Protože bodů a směrových vektorů pro vyjádření jedné přímky můžeme zvolit nekonečně mnoho, můžeme jednu přímku vyjádřit nekonečně mnoha parametrickými rovnicemi.

Příklad 4.1

Určete parametrické vyjádření přímky AB, je-li A[2; 3; -1] a B[0; -1; 5].

Řešení
 • Pro určení parametrické rovnice přímky AB použijeme bod A a směrový vektor u = AB:
  u = AB = (0 - 2; -1 - 3; 5 + 1) = (-2; -4; 6).
 • Parametrická rovnice pak vypadá následovně:
  x = 2 - 2t,
  y = 3 - 4t,
  z = -1 + 6t; trealne cislo.
Příklad 4.2

Zjistěte, zda body A[1; 5; -2], B[2; 3; 0] a C[0; 7; -3] leží na jedné přímce.

Řešení
 • Ze zadaných bodů zvolíme dva, pomocí kterých vyjádříme parametrickou rovnici přímky, která jimi prochází. Do získané rovnice dosadíme souřadnice třetího bodu a hledáme hodnotu parametru t, pro kterou bude parametrická rovnice splněna - pokud taková hodnota existuje, body na přímce leží, pokud ne, body na jedné přímce neleží.
 • Z bodů A a B získáme parametrickou rovnici přímky AB:
  x = 1 + t,
  y = 5 - 2t,
  z = -2 + 2t; trealne cislo.
 • Za x, y a z dosadíme souřadnice bodu C:
  0 = 1 - t,
  7 = 5 - 2t,
  -3 = -2 + 2t.
 • Z první rovnice vyjádříme t = -1. Pro t = -1 je splněna i druhá rovnice, ale po dosazení do rovnice třetí vidíme:
  -3 = -4.
  Soustava nemá řešení, proto bod C neleží na přímce AB. To samozřejmě znamená, že body A, B, C neleží na jedné přímce.
 • Celý příklad by se dal vyřešit i rychleji způsobem podobným tomu, který jsme použili v příkladě 3.3. Body A, B, C leží na jedné přímce, právě tehdy, když je vektor AB nenulovým reálným násobkem vektoru AC, tj. existuje nějaké reálné číslo k, pro které platí AB = kAC.
  AB = (1; -2; 2),
  AC = (-1; 2; -1).
  Ze souřadnic vektorů AB a AC je vidět, že jeden není násobkem druhého, a proto body A, B a C neleží na jedné přímce.
Poznámka

Interval, ve kterém leží parametr t, ovlivňuje stejně jako v rovině, co parametrická rovnice vyjadřuje.