\begin{align} \end{align}
Úloha

Určete, zda je vektor u = (2; 1; 6) lineární kombinací vektorů v = (1; -2; 3) a w = (3; 5; 0).

Řešení

Úloha

Vypočítejte velikost vektoru u = (0; 3; 9). Výsledek zaokrouhlete na dvě desetinná místa.

Řešení

Úloha

Pro u = (-2; -7; 7) a v = (-3; -4; 1) vypočítejte uv.

Řešení

Úloha

Pro u = (8; 1; 2) a v = (3; 0; -9) vypočítejte u × v.

Řešení

Úloha

Vypočítejte odchylku přímek p: -2x - 3 = 0 a q: 6x + 1y + 9 = 0. Výsledek zaokrouhlete na stupně.

Řešení

Úloha

Určete vzdálenost d přímky p určené body P[1; -4], Q[6; 8] od bodu A[3; 6].

Řešení

Úloha

Určete průsečík přímek AB a CD, kde A[1; 0], B[3; 2], C[-1; 5], D[3; 2].

Řešení

Úloha

Určete zda bod A[4; 3] leží ve stejné polorovině určené hraniční přímkou p: 2x - y + 3 = 0 a bodem C[1; 2].

Řešení

Úloha

Určete, zda bod D[6; 7] leží v úhlu BAC, A[-1; 1], B[-1; 2], C[2; 2].

Řešení

Úloha

Najděte bod souměrně sdružený k bodu A[1; 0] podle osy o: x - 2y + 4 = 0.

Řešení