\begin{align} \end{align}

Vzájemná poloha přímky a kulové plochy

Vzájemné polohy přímky p a kulové plochy Φ rozeznáváme tři. Navzájem se liší počtem společných bodů. Ty mohou být dva, jeden nebo žádný.

 • pΦ = ∅
  Přímka leží mimo kulovou plochu.
 • pΦ = {T}
  Přímka se kulové plochy dotýká v právě jednom bodě, je její tečnou. Jejich společný bod, bod T, nazýváme bod dotyku.
 • pΦ = {X, Y}
  Přímka kulovou plochou prochází, jejich společnými body jsou body X a Y.
Obr. 6.8: Vzájemná poloha přímky a sféry
Obr. 6.8: Vzájemná poloha přímky a sféry
Příklad 6.2

Najděte společné body přímky p(P; u) a kulové plochy dané rovnicí x2 + y2 + (z - 2)2 = 4, je-li P[3; 1; 2] a u = (1; 2; -1).

Řešení
 • Nejprve si vyjádříme přímku p parametricky.
  p:
  x = 3 + t,
  y = 1 + 2t,
  z = -t; trealne cislo.
 • Vyjádřené souřadnice dosadíme do rovnice sféry a získáme:
  (3 + t)2 + (1 + 2t)2 + (-t - 2)2 = 4,
  3t2 + 7t + 5 = 0.
 • Kořeny této kvadratické rovnice odpovídají hodnotám parametru t, určující hledané průsečíky. Diskriminant této rovnice je záporný:
  D = 72 - 4⋅3⋅5 = -11.
  Rovnice nemá žádné reálné řešení, a proto můžeme říci, že přímka p zadanou sféru neprotíná.