\begin{align} \end{align}

Vzájemná poloha elipsy a přímky

V rovině mohou nastat tři různé vzájemné polohy elipsy E a přímky p: nemají žádný společný bod, mají jeden společný bod nebo mají dva společné body.

 • pE = ∅
  Přímka p leží vně elipsy E. Nazýváme ji vnější přímka elipsy.
 • pE = {P}
  Přímka p se elipsy E dotýká v bodě P. Přímku p nazýváme tečna elipsy E.
 • pE = {X, Y}
  Přímka elipsou prochází a protíná ji v bodech X a Y. Přímku p nazýváme sečna elipsy E.
Obr. 5.11: Vzájemná poloha přímky a elipsy
Obr. 5.11: Vzájemná poloha přímky a elipsy
Příklad 5.11

Určete vzájemnou polohu přímky p: x - 3y + 1 = 0 a elipsy E:

\(\dfrac{x^{2}}{4} + y^{2} = 1\).
Řešení
 • Z rovnice přímky p vyjádříme x = 3y - 1 a dosadíme do středové rovnice elipsy E. Získáme kvadratickou rovnici
  \(\dfrac{(3y - 1)^{2}}{4} + y^{2} = 1\)
  (3y - 1)2 + 4y2 = 4,
  9y2 - 6y + 1 + 4y2 - 4 = 0,
  13y2 - 6y - 3 = 0.
 • Kořeny této kvadratické rovnice odpovídají y-ové souřadnici společných bodů p a E. Z diskriminantu D zjistíme, kolik jich je, a podle toho i vzájemnou polohu. Je-li D < 0, přímka je vnější přímkou elipsy. Je-li D = 0, přímka je tečnou elipsy a nakonec, je-li D > 0, přímka elipsu protíná ve dvou bodech a je její sečnou. V našem případě
  D = (-6)2 - 4⋅13⋅(-3) = 36 + 156 = 192.
  Diskriminant je kladný a přímka p má proto s elipsou E dva společné body. Přímka p je sečnou elipsy E.
Úloha

Vyšetřete vzájemnou polohu přímky p: x = 3 + t, y = 2 - 2t; trealne cislo, a elipsy

\(\dfrac{x^{2}}{4} + \dfrac{y^{2}}{9} = 1\).

Řešení
Věta
Rovnice \(\dfrac{(x_{0} - m)(x - m)}{a^{2}} + \dfrac{(y_{0} - n)(y - n)}{b^{2}} = 1\) je rovnicí tečny k elipse s rovnicí \(\dfrac{(x - m)^{2}}{a^{2}} + \dfrac{(y - n)^{2}}{b^{2}} = 1\) v bodě X0[x0; y0].

Pokud byste někdy chtěli zkonstruovat tečnu elipsy v nějakém jejím bodě vězte, že tečna k elipse s ohnisky E, F v jejím libovolném bodě T je ta osa úhlu přímek ET, EF, která neprochází úsečkou EF.

Obr. 5.12: Konstrukce tečny k elipse
Obr. 5.12: Konstrukce tečny k elipse
Příklad 5.12

Určete tečnu elipsy

\(\dfrac{(x - 2)^{2}}{10} + \dfrac{(y - 3)^{2}}{40} = 1\)

v bodě T[3; 9].

Řešení
 • Rovnici tečny k dané elipse můžeme zapsat podle dokázané věty jako
  \(\dfrac{(3 - 2)(x - 2)}{10} + \dfrac{(9 - 3)(y - 3)}{40} = 1\),
  \(\dfrac{(x - 2)}{10} + \dfrac{6(y - 3)}{40} = 1\),
  4(x - 2) + 6(y - 3) = 40,
  4x - 8 + 6y - 18 - 40 = 0,
  4x + 6y - 66 = 0,
  2x + 3y - 33 = 0.
Úloha

Určete rovnice tečen elipsy

\(\dfrac{(x + 1)^{2}}{32} + \dfrac{(y - 2)^{2}}{2} = 1\),

které jsou kolmé k přímce p: 4x - y + 5 = 0.

Řešení