\begin{align} \end{align}

Soustava souřadnic v prostoru

Podobně jako při získání souřadnic v rovině budeme postupovat i v prostoru.

Definice

Trojice stejných číselných os x,y,z v prostoru, pro které platí:

  1. všechny osy jsou navzájem kolmé;
  2. protínají se v jednom bodě;
  3. jejich průsečíku O, odpovídá na všech osách číslo 0,

se nazývá kartézská soustava souřadnic v prostoru a označuje se Oxyz.

Bod O se nazývá počátek kartézské soustavy souřadnic a přímky x, y, z se nazývají souřadnicové osy. Roviny určené dvojicemi souřadnicových os se nazývají souřadnicové roviny.

Abychom získali souřadnice bodu v prostoru (vzhledem k zadané souřadnicové soustavě), budeme postupovat velmi podobně, jako když jsme získávali souřadnice v rovině. Zvolíme si Kartézskou soustavu souřadnic v prostoru Oxyz a bod A. Bodem A povedeme rovinu, která je rovnoběžná se souřadnicovou rovinou yz. Tato rovina protne osu x v bodě, který odpovídá číslu a1. Poté bodem A povedeme rovinu rovnoběžnou se souřadnicovou rovinou xz, která nám na ose y určí bod, odpovídající číslu a2. Nakonec bodem A povedeme rovinu rovnoběžnou se souřadnicovou rovinou xy. Ta se s osou z protne v bodě, který odpovídá číslu a3.

Obr. 1.7: Určení souřadnic bodu v prostoru
Obr. 1.7: Určení souřadnic bodu v prostoru
Definice

Čísla a1, a2, a3, získaná výše uvedeným způsobem, se nazývají souřadnice bodu A v kartézské soustavě souřadnic Oxyz.

Zapisujeme A[a1; a2; a3]

Úmluva: Nadále při práci v rovině budeme předpokládat, že máme zavedenou kartézskou soustavu souřadnic Oxy. Analogicky v prostoru, pak budeme mít zavedenou kartézskou soustavu souřadnic Oxyz.