\begin{align} \end{align}


Rejstřík

A

Asociativnost
~ násobení
~ sčítání

Č

Číslo
~ celé
~ iracionální
~ Ludolfovo
~ nesoudělné
~ přirozené
~ racionální
~ reálné
~ složené
~ soudělné
Člen mnohočlenu
~ absolutní
~ lineární
~ kvadratický

D

Dělení mnohočlenů
~ beze zbytku
~ se zbytkem
Dělitel čísla
~ největší společný
~ společný
Dělitel mnohočlenu společný
Distributivnost násobení vzhledem
ke sčítání
Dvojčlen

E

Exponent

H

Hodnota
~ absolutní
~ výrazu

J

Jednočlen

K

Koeficienty mnohočlenu
Komutativnost
~ násobení
~ sčítání
Konstanty
Krácení lomených výrazů

M

Mnohočlen
~ kvadratický
~ lineární
~ opačný
Množina
~ všech celých čísel
~ všech dělitelů
~ všech násobků
~ všech přirozených čísel
~ všech racionálních čísel
~ všech reálných čísel
Mocněnec
Mocnina
~ lomeného výrazu
~ \(n\)-tá
~ s celým mocnitelem
~ s přirozeným mocnitelem
~ s racionálním mocnitelem
Mocnitel

N

Násobek čísla
~ nejmenší společný
Násobek mnohočlenů společný

O

Obor
~ celých čísel
~ číselný
~ proměnné
~ proměnné definiční
~ přirozených čísel
~ racionálních čísel
~ reálných čísel
Odmocněnec
Odmocnění částečné
Odmocnina
~ druhá
~ \(n\)-tá
Odmocnitel
Odmocnítko

P

Podíl
~lomených výrazů
~mnohočlenu a jednočlenu
~mnohočlenů
Polynom
Procento
Proměnná
~ reálná
Prvek
~ neutrální vzhledem k početní operaci
Prvočíslo

R

Rozdíl
~ lomených výrazů
~ mnohočlenů
Rozklad
~ mnohočlenu na součin
~ prvočíselný
Rozšiřování lomených výrazů

S

Složené číslo
Součet
~ lomených výrazů
~ mnohočlenů
Součin
~ lomených výrazů
~ mnohočlenů
Stupeň mnohočlenu

T

Trojčlen
Tvar semilogaritmický

U

Usměrňování zlomku

V

Vyjádření neznámé ze vzorce
Výraz
~ algebraický
~ lomený
~ lomený složený
~ má smysl
~ opačný

Z

Základ
~ mocniny
~ odmocniny