\begin{align} \end{align}


1.1 Číselné obory

Cílem této části je zopakovat a stručně shrnout základní pojmy a vztahy týkající se číselných oborů, které již známe z předcházejích hodin matematiky.

Připomeňme si, jaké druhy čísel známe:

Přirozená čísla \(1, \,2, \,3, \dots\)
Celá čísla \(\dots, \,-\,2, \,-\,1, \,0, \,1, \,2, \dots\)
Racionální čísla \(\; \; \; \; \;\) např. \(-\,7; \,- \,\large \frac {2}{3}; \normalsize \, 0; \,1,5; \,6\frac{1}{7}\)
Reálná čísla např. \(-\,12; \,0; \,\sqrt{5\,}; \,\pi; \,4\pi\)

Sčítání a násobení čísel uvedených druhů (tj. základní početní operace) dobře z hodin matematiky známe. Pro zopakování uveďme, že množinu všech čísel určitého druhu, ve které jsou definovány bez omezení operace sčítání a násobení, označujeme jako číselný obor.

Číselné obory a jejich označení:

\(\mathbb N\) obor přirozených čísel; množina všech přirozených čísel
\(\mathbb Z\)\(\; \; \;\) obor celých čísel; množina všech celých čísel
\(\mathbb Q\) obor racionálních čísel; množina všech racionálních čísel
\(\mathbb R\) obor reálných čísel; množina všech reálných čísel

Vztah mezi uvedenými číselnými obory ilustruje schéma:

číslo s desetinným rozvojem

Připomeňme si také vlastnosti početních operací, které platí v každém z uvedených číselných oborů.

Pro všechna čísla \(a\), \(b\), \(c\) z číselného oboru platí:
asociativnost sčítání asociativnost násobení
\(a + (b + c) = (a + b) + c\) \(a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c\)
komutativnost sčítání komutativnost násobení
\(a + b = b + a\) \(a \cdot b = b \cdot a\)
existence neutrálního prvku vzhledem
ke sčítání
existence neutrálního prvku vzhledem
k násobení
\(0 + a = a\) (s výjimkou oboru přirozených čísel) \(1 \cdot a = a\)
distributivnost násobení vzhledem ke sčítání
\(a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c\)

Neutrální prvek vzhledem k početní operaci je tedy takové číslo, které neovlivní výsledek této operace.

Poznámka

V oboru přirozených čísel existuje neutrální prvek jen vzhledem k násobení. Existence neutrálního prvku vzhledem ke sčítání v něm neplatí, protože do oboru přirozených čísel nezahrnujeme číslo 0.

Několik připomínek k číselným oborům:


1. Číselný obor je uzavřený vzhledem ke sčítání a násobení - to znamená že součet, resp. součin, libovolných
dvou čísel z dané číselné množiny patří do této množiny.

2. Ke každému celému číslu \(a\) existuje takové celé číslo \((-\,a)\), pro které platí \(a + (-\,a) = 0\).
Čísla \(a\) a \((-\,a)\) nazýváme čísla navzájem opačná.

3. Racionální čísla lze vyjádřit ve tvaru zlomku

\(\displaystyle \frac {\; a \;} {b}\), kde \(a \in \mathbb Z\), \(b \in \mathbb N\)

Racionální čísla jsou tedy čísla, která mají konečný desetinný rozvoj (např. \(5,8269\)) nebo nekonečný
periodický desetinný rozvoj (např. \(14,\overline{236}\)).

4. Reálná čísla, která mají nekonečný neperiodický desetinný rozvoj, označujeme jako iracionální (neboť nepatří
do množiny racionálních čísel). Příkladem iracionálního čísla je číslo \(\pi\), tj. Ludolfovo číslo, které představuje
podíl obvodu kružnice a jejího průměru. Jeho přibližná hodnota je \(3,14\).

Následující schéma shrnuje, jak lze rozlišit reálná čísla podle desetinného rozvoje.
číslo s desetinným rozvojem

Zobrazit


5. Každé reálné číslo můžeme znázornit jako bod na číselné ose. Zároveň každý bod na číselné ose
reprezentuje jedno reálné číslo.

6. Zápis \(a \in \mathbb N\) vyjadřuje, že číslo \(a\) je prvkem oboru přirozených čísel. Čteme "\(a\) náleží \(\mathbb N\)".

Příklad 1.1

Urči, zda dané číslo patří do příslušného číselného oboru:

Číslo | Číselný obor \(\; \mathbb N \;\) \(\; \mathbb Z \;\) \(\; \mathbb Q \;\) \(\; \mathbb R \;\)
\(- \, 5\)
\(12,35\)
\(0\)
\(2\pi\)
\(- \, 7,\overline{45}\)
\(1\,235\)

Řešení

Číslo | Číselný obor \(\; \mathbb N \;\) \(\; \mathbb Z \;\) \(\; \mathbb Q \;\) \(\; \mathbb R \;\)
\(- \, 5\) neano anoano
\(12,35\) nene anoano
\(0\) neano anoano
\(2\pi\) nene neano
\(- \, 7,\overline{45}\) nene anoano
\(1\,235\) anoano anoano

Příklad 1.2

Urči opačné číslo k číslu:
a) \(5\) b) \(- \, 232\) c) \(0\)

Řešení

a) Opačným číslem k číslu \(5\) je číslo \(- \, 5\).
b) Opačným číslem k číslu \(- \, 232\) je číslo \(232\).
c) Opačným číslem k číslu \(0\) je číslo \(0\).


Příklad 1.3

Rozhodni, zda platí následující vztahy:
a) \(0 \cdot 1 = 1\)

b) \(0 + \pi = \pi\)

c) \(\large \frac {\,2\,} {3} + \left(\frac {\,1\,} {3} \cdot 5\right) = \left(\frac {\,2\,} {3} + \frac {\,1\,} {3}\right) \cdot 5\)

d) \(\large \frac {\,1\,} {2} \cdot \left(\frac {\,2\,} {5} + \frac {\,3\,} {2}\right) = \frac {\,1\,}{2} \cdot \frac {\,2\,}{5} + \frac {\,1\,}{2} \cdot \frac {\,3\,} {2}\)

Řešení

a) ne, protože platí \(0 \cdot 1 = 0\)
b) ano (viz existence neutrálního prvku vzhledem ke sčítání)
c) ne, protože platí \(\large \frac {\,2\,} {3} + \left(\frac {\,1\,} {3} \cdot 5\right) = \frac {\,2\,} {3} + \frac {\,5\,} {3}\)
d) ano (viz distributivnost násobení vzhledem ke sčítání)