\begin{align} \end{align}


Úvodní strana

Mocniny a odmocniny, mnohočleny a lomené výrazy jsou součástí základů středoškolské matematiky, na které postupně navazují další matematické poznatky. Porozumění těmto základům a schopnost znalosti aplikovat na příkladech je klíčová, neboť tvoří nezbytný předpoklad pro úspěšné zvládnutí matematiky ve vyšších ročnících střední školy.

Cílem těchto stránek je, aby si jejich uživatel osvojil zmíněné znalosti a dovednosti formou, která pro něj bude efektivní i atraktivní. V souladu s aktuálními trendy je proto důraz kladen na vizualizaci učiva (schémata, grafické prvky) a také interaktivitu, které moderní technologie umožňují.

Každá kapitola obsahuje nejprve vysvětlující text doprovázený vzorově vyřešenými příklady. Na něj pak, s výjimkou první kapitoly, navazuje množství interaktivních cvičení, které slouží k samostatnému procvičení učiva. U všech cvičení je k dispozici řešení. V první kapitole jsou připomenuty základní pojmy a vztahy (číselné obory, druhá odmocnina z reálného čísla, absolutní hodnota reálného čísla, procenta a dělitelnost v oboru přirozených čísel), které jsou nutné pro pochopení dalšího učiva. Jelikož se předpokládá, že je tato kapitola opakováním dříve získaných poznatků, neobsahuje interaktivní cvičení.

Součástí práce je také popis ovládání stránek, v němž jsou vysvětleny funkce jednotlivých tlačítek a dalších prvků, které se na webu vyskytují. Dále je zařazen seznam použitých matematických symbolů a značek. Poslední položku menu tvoří interaktivní rejstřík.