\begin{align} \end{align}

Reciproké rovnice

Podívejme se na řešení dalšího speciálního typu algebraických rovnic v \(\mathbb{C}\), kterým se říká reciproké.

Definice

Mějme rovnici \(a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1}+\dots+a_1 x+a_0=0\) s neznámou \(x\in\mathbb{C}\), \(a_0,\dots,a_n\in\mathbb{C}\), \(a_n\ne0\), \(n\in\mathbb{N}\).

Pokud \(a_k=a_{n-k}\) pro \(k=0,\dots,n\), říkáme jí reciproká rovnice 1. druhu.

Pokud \(a_k=-a_{n-k}\) pro \(k=0,\dots,n\), říkáme jí reciproká rovnice 2. druhu.

Poznámka

V této kapitole budeme dolními indexy číslovat kořeny rovnice a pomocné substituce (nikoliv reálnou a imaginární část komplexního čísla).

Uveďme si některé konkrétní příklady reciprokých rovnic 1. druhu:

\(\color{green}{x^5}\color{red}{+(\sqrt{3}+i)x^4}\color{blue}{-2x^3}\color{blue}{-2x^2}\color{red}{+(\sqrt{3}+i)x}\color{green}{+1}=0\)

\(\color{green}{-3x^4}\color{red}{+0x^3}\color{blue}{+2x^2}\color{red}{+0x}\color{green}{-3}=0\) nebo také \(\color{green}{-3x^4}\color{blue}{+2x^2}\color{green}{-3}=0\)

Nyní si uvedeme konkrétní příklady reciprokých rovnic 2. druhu:

\(\color{green}{ix^7}\color{red}{-5x^6}\color{blue}{+(3-i)x^5}\color{darkmagenta}{+x^4}\color{darkmagenta}{-x^3}\color{blue}{-(3-i)x^2}\color{red}{+5x}\color{green}{-i}=0\)

\(\color{green}{-5x^4}\color{red}{+(-2+i)x^3}\color{blue}{+0x^2}\color{red}{+(2-i)x}\color{green}{+5}=0\) nebo také \(\color{green}{-5x^4}\color{red}{+(-2+i)x^3}\color{red}{+(2-i)x}\color{green}{+5}=0\)

Všimněme si, že v reciproké rovnici 2. druhu sudého stupně musí být prostřední koeficient \(a_{\frac{n}{2}}\) roven \(0\), aby platilo \(a_{\frac{n}{2}}=-a_{\frac{n}{2}}\).

Před řešením reciprokých rovnic se seznámíme s některými z jejich vlastností, které se nám budou při jejich řešení hodit.

Věta

Reciproké rovnice nemají kořen \(0\).

Zobrazit

Nyní se dostaneme k důvodu, proč se těmto rovnicím říká reciproké.

Věta

Pokud je \(x_1\) kořenem reciproké rovnice, je také \(\dfrac{1}{x_1}\) kořenem téže rovnice.

Zobrazit

Poznámka

Čísla \(x\) a \(\dfrac{1}{x}\) jsou navzájem převrácená neboli reciproká.

Dále si uvedeme další důležité vlastnosti reciprokých rovnic 1. druhu, které se nám budou hodit při řešení rovnic toho typu.

Věta

Každá reciproká rovnice 1. druhu lichého stupně má kořen \(-1\).

Zobrazit

Věta

Pokud vydělíme reciprokou rovnici 1. druhu lichého stupně výrazem \((x+1)\), vznikne reciproká rovnice 1. druhu sudého stupně.

Zobrazit

Nyní se podíváme na důležité vlastnosti reciprokých rovnic 2. druhu, které také následně využijeme při řešení rovnic toho typu.

Věta

Každá reciproká rovnice 2. druhu má kořen \(1\).

Zobrazit

Věta

Pokud vydělíme reciprokou rovnici 2. druhu lichého stupně výrazem \((x-1)\), vznikne reciproká rovnice 1. druhu sudého stupně.

Zobrazit

Věta

Pokud vydělíme reciprokou rovnici 2. druhu sudého stupně výrazem \((x-1)\), vznikne reciproká rovnice 1. druhu lichého stupně.

Zobrazit

Řešení reciprokých rovnic 1. druhu

Při řešení reciprokých rovnic 1. druhu využijeme jejich výše uvedené vlastnosti:

 • reciproké rovnice nemají kořen \(0\)
 • reciproké rovnice 1. druhu lichého stupně mají kořen \(-1\)
 • vydělením reciproké rovnice 1. druhu lichého stupně výrazem \((x+1)\) vznikne reciproká rovnice 1. druhu sudého stupně

Je tedy klíčové umět řešit reciproké rovnice 1. druhu sudého stupně.

Příklad

Najděte řešení rovnice \(4x^4+8x^3+3x^2+8x+4=0\), \(x\in\mathbb{C}\).

Řešení

Jedná se o reciprokou rovnici prvního druhu sudého stupně \(n=4\).

Rovnici vydělíme nenulovým výrazem \(x^\frac{n}{2}=x^2\). Výraz \(x^2\) je nenulový, neboť číslo \(0\) není kořenem žádné reciproké rovnice.

\(4x^2+8x+3+8\dfrac{1}{x}+4\dfrac{1}{x^2}=0\)

Přemístíme k sobě členy s \(x\) a \(\dfrac{1}{x}\), \(x^2\) a \(\dfrac{1}{x^2}\).

\(4x^2+4\dfrac{1}{x^2}+8x+8\dfrac{1}{x}+3=0\)

\(4\left(x^2+\dfrac{1}{x^2}\right)+8\left(x+\dfrac{1}{x}\right)+3=0\)

Použijeme substituci:

\(y=x+\dfrac{1}{x}\)

A určíme také \(y^2\).

\(y^2=x^2+2+\dfrac{1}{x^2} \Rightarrow x^2+\dfrac{1}{x^2}=y^2-2\)

S využitím této substituce dojdeme ke kvadratické rovnici:

\(4(y^2-2)+8y+3=0\)

\(4y^2+8y-5=0\)

Došli jsme ke kvadratické rovnici. Nalezneme její řešení.

\(D=64-4\cdot4\cdot(-5)=144\)

\(y_{1,2}=\dfrac{-8\pm 12}{8}\)

\(y_1=\dfrac{1}{2}\)

\(y_2=-\dfrac{5}{2}\)

Vrátíme se k substituci \(y=x+\dfrac{1}{x}\), kam za \(y\) postupně dosadíme \(y_1=\dfrac{1}{2}\) a \(y_2=-\dfrac{5}{2}\), čímž vzniknou dvě kvadratické rovnice s neznámou \(x\). Kořeny těchto kvadratických rovnic jsou zároveň kořeny původní reciproké rovnice.

Nejdříve za \(y\) dosadíme \(y_1=\dfrac{1}{2}\).

\(y_1=x+\dfrac{1}{x}\)

\(\dfrac{1}{2}=x+\dfrac{1}{x}\)

\(x=2x^2+2\)

\(2x^2-x+2=0\)

\(D=1-4\cdot2\cdot2=-15\)

\(x_{1,2}=\dfrac{1\pm i\sqrt{15}}{4}=\dfrac{1}{4}\pm\dfrac{\sqrt{15}}{4}i\)

Nyní za \(y\) dosadíme \(y_2=-\dfrac{5}{2}\).

\(y_2=x+\dfrac{1}{x}\)

\(-\dfrac{5}{2}=x+\dfrac{1}{x}\)

\(-5x=2x^2+2\)

\(2x^2+5x+2=0\)

\(D=25-4\cdot2\cdot2=9\)

\(x_{3,4}=\dfrac{-5\pm 3}{4}\)

\(x_3=-\dfrac{1}{2}\)

\(x_4=-2\)

Množina všech kořenů původní reciproké rovnice je tedy

\(\boldsymbol{K=\left\{\dfrac{1}{4}+\dfrac{\sqrt{15}}{4}i;\dfrac{1}{4}-\dfrac{\sqrt{15}}{4}i;-\dfrac{1}{2};-2\right\}}\).

Příklad

Najděte řešení rovnice \(4x^5+12x^4+11x^3+11x^2+12x+4=0\), \(x\in\mathbb{C}\).

Řešení

Jedná se o reciprokou rovnici prvního druhu lichého stupně, jedním z kořenů je tedy \(x_1=-1\). Dále rovnici můžeme vydělit výrazem \((x+1)\).

\(4x^5+12x^4+11x^3+11x^2+12x+4=0 \hspace{25pt} \Bigg|:(x+1)\)

\(4x^4+8x^3+3x^2+8x+4=0\)

Došli jsme k rovnici stupně \(n=4\). Tuto rovnici jsme již řešili v předchozím příkladu.

Množina všech kořenů původní reciproké rovnice je tedy

\(\boldsymbol{K=\left\{-1;\dfrac{1}{4}+\dfrac{\sqrt{15}}{4}i;\dfrac{1}{4}-\dfrac{\sqrt{15}}{4}i;-\dfrac{1}{2};-2\right\}}\).

Postup řešení reciproké rovnice 1. druhu:

Mějme reciprokou rovnici 1. druhu \(n\)-tého stupně.

 • Pokud se jedná o rovnici lichého stupně, jedním z kořenů je číslo \(-1\). Rovnici dělíme výrazem \(x+1\), čímž vznikne reciproká rovnice 1. druhu sudého stupně \(n-1\).
 • Pokud se jedná o rovnici sudého stupně, můžeme rovnici vydělit výrazem \(x^{\frac{n}{2}}\) a dále použít substituci \(y=x+\dfrac{1}{x}\). Vznikne rovnice stupně \(\dfrac{n}{2}\). Tu dále řešíme dostupnými metodami.

Řešení reciprokých rovnic 2. druhu

Při řešení reciprokých rovnic 2. druhu využijeme jejich výše uvedené vlastnosti:

 • reciproké rovnice 2. druhu mají kořen \(1\)
 • vydělením reciproké rovnice 2. druhu výrazem \((x-1)\) vznikne reciproká rovnice 1. druhu

Příklad

Najděte řešení rovnice \(2x^4+(-3+i)x^3-(-3+i)x-2=0\), \(x\in\mathbb{C}\).

Řešení

Jedná se o reciprokou rovnici 2. druhu, jedním z kořenů je tedy \(x_1=1\). Dále rovnici můžeme vydělit výrazem \((x-1)\).

\(2x^4+(-3+i)x^3-(-3+i)x-2=0 \hspace{25pt} \Bigg|:(x-1)\)

\(2x^3+(-1+i)x^2+(-1+i)x+2=0\)

Došli jsme k reciproké rovnici 1. druhu lichého stupně, jedním z jejích kořenů je tedy \(x_2=-1\). Rovnici můžeme dále vydělit výrazem \((x+1)\).

\(2x^3+(-1+i)x^2+(-1+i)x+2=0 \hspace{25pt} \Bigg|:(x+1)\)

\(2x^2+(-3+i)x+2=0\)

Došli jsme ke kvadratické rovnici s komplexními koeficienty, nyní najdeme její kořeny.

Rovnici vynásobíme číslem \(4a=8\) a první dva výrazy na levé straně doplníme na čtverec.

\(16x^2+8(-3+i)x+16=0\)

\((4x)^2+2\cdot2x\cdot(-3+i)+16=0\)

\((4x)^2+2\cdot2x\cdot(-3+i)+(-3+i)^2-(-3+i)^2+16=0\)

\((4x-3+i)^2-(-3+i)^2+16=0\)

\((4x-3+i)^2=-8-6i\)

Po použití substituce \(y=4x-3+i\) získáme ryze kvadratickou rovnici s neznámou \(y\). Vypočítáme její kořeny \(y_1\) a \(y_2\).

\(y^2=-8-6i\)

\(y_1=-1+3i\)

\(y_2=1-3i\)

Zpětnou substitucí \(x=\dfrac{y+3-i}{4}\) vypočítáme kořeny kvadratické rovnice s neznámou \(x\). Tyto kořeny jsou zároveň kořeny původní reciproké rovnice.

\(x_3=\dfrac{-1+3i+3-i}{4}=\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{2}i\)

\(x_4=\dfrac{1-3i+3-i}{4}=1-i\)

Množina řešení původní reciproké rovnice je tedy

\(\boldsymbol{K=\left\{1;-1;\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{2}i;1-i\right\}}\).

Postup řešení reciproké rovnice 2. druhu:

Mějme reciprokou rovnici \(n\)-tého stupně 2. druhu.

 • Jedním z kořenů rovnice je číslo \(1\).
 • Rovnici dělíme výrazem \(x-1\), čímž vznikne reciproká rovnice 1. druhu stupně \(n-1\). Tuto rovnici dále řešíme způsobem uvedeným výše.

Úlohy

 1. Řešte rovnice s neznámou \(x\in\mathbb{C}\):

  • \(2x^4-3\sqrt{2}x^3+4x^2-3\sqrt{2}x+2=0\)

  • \(3x^5+16x^4+29x^3+29x^2+16x+3=0\)

  • \(4x^5+(6-6i)x^4-(2+9i)x^3+(2+9i)x^2-(6-6i)x-4=0\)

  • \(x^6-\left(1+\dfrac{3}{2}i\right)x^4+\left(1+\dfrac{3}{2}i\right)x^2-1=0\)

 2. Reciproká rovnice má kořeny \(10\sqrt{2}\) a \(1+2i\). Jaké další kořeny rovnice určitě má?

  Zobrazit řešení