\begin{align} \end{align}

Kvadratické rovnice s komplexními koeficienty

Zatím jsme se setkali s kvadratickými rovnicemi s reálnými koeficienty. Nyní se podíváme, jak lze řešit v \(\mathbb{C}\) kvadratické rovnice, jejichž koeficienty patří do množiny všech komplexních čísel.

Mějme kvadratickou rovnici \(ax^2+bx+c=0, \; a,b,c\in\mathbb{C}, \; a\ne 0\).

Nejdříve provedeme umělý krok – rovnici vynásobíme číslem \(4a\).

\(4a^2x^2+4abx+4ac=0\)

\((2ax)^2+2\cdot 2ax\cdot b+4ac=0\)

První dva členy na levé straně rovnice doplníme na čtverec.

\((2ax)^2+2\cdot 2ax\cdot b \color{green}{+b^2-b^2}+4ac=0\)

\((2ax+b)^2-b^2+4ac=0\)

Použijeme substituce:

\(y=2ax+b\)

\(t=b^2-4ac\)

Z rovnice \((2ax+b)^2-b^2+4ac=0\) tedy vyplývá:

\(y^2-t=0\)

\(y^2=t\)

Pro nalezení kořenů původní rovnice musíme nejdříve v \(\mathbb{C}\) vypočítat kořeny rovnice \(y^2=t\), což jsou druhé odmocniny z komplexního čísla \(t\), a následně provést zpětnou substituci.

\(y=2ax+b\)

\(x=\dfrac{y-b}{2a}\)

Rovnice \(y^2=t\) má dva různé kořeny \(y_1\), \(y_2\), či jeden dvojnásobný kořen. Z toho plyne, že i původní kvadratická rovnice má dva různé kořeny \(x_1\), \(x_2\), či jeden dvojnásobný kořen.

Kvadratická rovnice \(ax^2+bx+c=0\), kde \(a,b,c\in\mathbb{C}\), \(a\ne 0\), má v \(\mathbb{C}\) právě dva kořeny, nebo jeden dvojnásobný kořen.

Poznámka

V této kapitole budeme dolními indexy číslovat kořeny rovnice a pomocné substituce (nikoliv reálnou a imaginární část komplexního čísla).

Příklad

Najděte řešení rovnice \(x^2+\left(\sqrt{2}+\sqrt{2}i\right)x+\dfrac{3}{4}i=0\), \(x\in\mathbb{C}\).

Řešení

Rovnici vynásobíme číslem \(4a=4\).

\(x^2+\left(\sqrt{2}+\sqrt{2}i\right)x+\dfrac{3}{4}i=0 \hspace{25pt} \Bigg|\cdot 4\)

\(4x^2+4\left(\sqrt{2}+\sqrt{2}i\right)x+3i=0\)

\((2x)^2+2\cdot 2x\cdot\left(\sqrt{2}+\sqrt{2}i\right)+3i=0\)

První dva členy na levé straně rovnice doplníme na čtverec.

\((2x)^2+2\cdot 2x\cdot\left(\sqrt{2}+\sqrt{2}i\right)\color{green}{+\left(\sqrt{2}+\sqrt{2}i\right)^2-\left(\sqrt{2}+\sqrt{2}i\right)^2}+3i=0\)

\(\left(2x+\sqrt{2}+\sqrt{2}i\right)^2-\left(\sqrt{2}+\sqrt{2}i\right)^2+3i=0\)

\(\left(2x+\sqrt{2}+\sqrt{2}i\right)^2-4i+3i=0\)

\(\left(2x+\sqrt{2}+\sqrt{2}i\right)^2=i\)

Použijeme substituci \(y=2x+\sqrt{2}+\sqrt{2}i\).

\(y^2=i\)

Kořeny této rovnice jsou druhé odmocniny komplexního čísla \(i\).

\(y_1=\dfrac{\sqrt{2}}{2}+\dfrac{\sqrt{2}}{2}i\)

\(y_2=-\dfrac{\sqrt{2}}{2}-\dfrac{\sqrt{2}}{2}i\)

Zpětnou substitucí vypočítáme \(x\).

\(x=\dfrac{y-\sqrt{2}-\sqrt{2}i}{2}\)

\(x_1=\dfrac{\dfrac{\sqrt{2}}{2}+\dfrac{\sqrt{2}}{2}i-\sqrt{2}-\sqrt{2}i}{2}=-\dfrac{\sqrt{2}}{4}-\dfrac{\sqrt{2}}{4}i\)

\(x_2=\dfrac{-\dfrac{\sqrt{2}}{2}-\dfrac{\sqrt{2}}{2}i-\sqrt{2}-\sqrt{2}i}{2}=-\dfrac{3\sqrt{2}}{4}-\dfrac{3\sqrt{2}}{4}i\)

Množina všech kořenů rovnice je tedy

\(\boldsymbol{K=\left\{-\dfrac{\sqrt{2}}{4}-\dfrac{\sqrt{2}}{4}i;-\dfrac{3\sqrt{2}}{4}-\dfrac{3\sqrt{2}}{4}i\right\}}\).

Mějme normovanou kvadratickou rovnici \(x^2+bx+c=0, \; b,c,x\in\mathbb{C}\).

Pokud některý z koeficientů \(b,c\) není reálný, pak kořeny rovnice nejsou komplexně sdružené.

Zobrazit

V následujícím appletu můžete měnit polohy obrazů komplexních čísel \(a,b,c\) a sledovat, jak ovlivňují řešení kvadratické rovnice \(ax^2+bx+c=0\). Applet můžete také využít ke kontrole vypočítaných kořenů rovnic v následujících úlohách.

Úlohy

 1. Řešte rovnice s neznámou \(x\in\mathbb{C}\):

  • \(x^2+(3-4i)x-12i=0\)

  • \(x^2+x+4-2i=0\)

  • \(x^2+\left(2\sqrt{2}-2i\right)x+\left(-7-2\sqrt{2}i\right)=0\)

  • \(2x^2+(-3+3i)x+(-3-i)=0\)

  • \(x^2+(-2-2i)x+2i=0\)

 2. Jakou vlastnost mají kořeny kvadratické rovnice \(ax^2+bx+c=0, \; a,b,c\in\mathbb{C}, \; a\ne 0\), pokud \(b=0\)? K pozorování použijte applet.

  Zobrazit řešení