\begin{align} \end{align}

Seznam používaných symbolů

\(X\), \(Y\)bod \(X\), \(Y\)
\(p\), \(q\)přímka \(p\), \(q\)
\(\leftrightarrow XY\)přímka určená body \(X\), \(Y\)
\(\mapsto XY\)polopřímka \(XY\) s počátečním bodem \(X\)
\(XY\)úsečka s krajními body \(X\), \(Y\)
ABorientovaná úsečka s počátečním bodem \(A\) a koncovým bodem \(B\)
\(\rho\)rovina
\(AVB\)úhel s vrcholem \(V\), ramena tvoří polopřímky \(VA\) a \(VB\)
\(\triangle \;ABC\)trojúhelník s vrcholy \(A\), \(B\), \(C\)
\(t_a\)těžnice z vrcholu \(A\) trojúhelníka \(ABC\)
\(v_a\)výška na stranu \(a\) trojúhelníka \(ABC\)
\(ABCD\)čtverec s vrcholy \(A\), \(B\), \(C\), \(D\)
\(ABCD\)\(n-\)úhelník s vrcholy \(A\), \(B\), \(C\), \(D\)
\(k(S,\;r)\)kružnice \(k\) se středem v bodě \(S\) a poloměrem \(r\)
\(th\)Thaletova kružnice
\(P\in p\)bod \(P\) leží na přímce \(p\)
\(p \parallel q\)přímka \(p\) je rovnoběžná s přímkou \(q\)
\(p \perp q\)přímka \(p\) je kolmá na přímku \(q\)
\(P \in p \cap q\)bod \(P\) je průsečíkem přímek \(p\) a \(q\)
\(|XY|\)délka úsečky \(XY\), vzdálenost bodů \(X\), \(Y\)
\(|\)\(AVB|\)velikost úhlu \(AVB\)
\(f\)zobrazení \(f\)
\(f(p)=p'\)přímka \(p'\) je obrazem přímky \(p\) v zobrazení \(f\)
\(f:X \rightarrow X',\;\;\;\;\;\)bod \(X'\) je obrazem bodu \(X\) v zobrazení \(f\)
\(f(X)=X'\)
\(O(o)\)osová souměrnost s osou souměrnosti \(o\)
\(S(S)\)středová souměrnost se středem souměrnosti \(S\)
\(T(\)AB\()\)posunutí určené orientovanou úsečkou AB
\(R(S,\;\alpha)\)otočení se středem otočení \(S\) a úhlem otočení \(\alpha\)
\(H(S,\;k)\)stejnolehlost se středem stejnolehlosti \(S\) a koeficientem \(k\)