\begin{align} \end{align}

Úmor

V této kapitole se budeme věnovat výši úroku a snižování dlužné částky.

Definice

Úmor dluhu je ta část splátky úvěru (dluhu), která snižuje dlužnou částku.

Splátka každého úvěru se skládá z úmoru a úroku.

Na následujícím příkladu si ukážeme, jak se anuitní splátka rozkládá na úrok a úmor. Využijeme stejný příklad jako v podkapitole Motivace.

Příklad

Půjčíme si v bance 1 milion Kč s roční úrokovou sazbou 3 %. Úrokovací období u půjčky bude rok a částku budeme chtít splatit ve třech ročních anuitních splátkách. Označíme \(s\) částku, kterou budeme splácet.

Jaký je úrok a úmor v jednotlivých splátkách?

Řešení

Z motivačního příkladu známe vztah pro splátku \(s\). Splátku \(s\) lze také spočítat již z odvozeného vztahu pro anuitní splátku.

\(s=\displaystyle\frac{V\cdot i}{1-(1+i)^{-n}}=\displaystyle\frac{1\,000\,000\text{ Kč}\cdot 0,03}{1-(1+0,03)^{-3}}\approx \)\(353\, 531\text{ Kč}\).

Jak se postupně mění úrok a úmor v tomto příkladu, je zobrazeno v následující tabulce 4.4.1.

Rok Dluh na začátku v Kč Úrok v Kč Úmor v Kč Dluh na konci v Kč
0 \(1\,000\,000\)
1 \(10^6\)\(\cdot 1,03=1\,030\,000\) \(10^6\cdot 1,03-10^6=\)
\(30\,000\)
\(353\, 531\)\(-30\,000=\)
\(323\,531\)
\(10^6\cdot 1,03-\)\(353\, 531=\) \(676\,469\)
2 \(676\,469\)\(\cdot 1,03 \approx 696\,763\) \(696\,763-676\,469=\) \(20\,294\) \(353\, 531\)\(-20\,294=\) \(333\,237\) \(696\,763-\)\(353\, 531\) \(=\)
\(343\,232\)
3 \(343\,232\)\(\cdot 1,03 \approx 353\,528\) \(353\,528-343\,232=\) \(10\,296\) \(343\,232\) 0
Tabulka 4.4.1

Poslední splátka je menší než ostatní, a to z důvodu zaokrouhlování.

Na následujícím grafu na obr 4.4.1 je graficky zobrazen poměr úmoru a úroku v jednotlivých splátkách.

Úmor a úrok Obr. 4.4.1

Platí, že úrok klesá a úmor roste s rostoucím počtem úrokovacích období. Při bezúročné půjčce se úmor rovná výši splátky.

Abychom si lépe ukázali, jak se mění úrok a úmor, zvyšme v následujícím příkladu počet splátek.

Příklad

Půjčíme si v bance 1 milion Kč s roční úrokovou sazbou 3 %. Úrokovací období u půjčky bude rok a částku budeme chtít splatit v deseti ročních anuitních splátkách. Označíme \(s\) částku, kterou budeme splácet.

Graficky znázorněte úrok a úmor v jednotlivých splátkách.

Řešení

Splátku \(s\) spočítáme pomocí již odvozeného vztahu pro anuitní splátku.

\(s=\displaystyle\frac{V\cdot i}{1-(1+i)^{-n}}=\displaystyle\frac{1\,000\,000\text{ Kč}\cdot 0,03}{1-(1+0,03)^{-10}}\approx\)\(117\, 231\text{ Kč}\)

Na následujícím grafu na obr. 4.4.2 je zobrazen poměr úmoru a úroku v jednotlivých splátkách.

Úmor a úrok Obr. 4.4.2