\begin{align} \end{align}

Motivace

Každý z nás se setkal ve svém okolí s někým, kdo měl úvěr, resp. půjčku na bydlení. Z právního hlediska pojem půjčka není definován zákonem, ale přesto se tento název často užívá místo termínu úvěr. Pojem úvěr je vysvětlen níže.

Uvedeme si konkrétní příklad půjčky a odvodíme si vzorec pro částku, kterou budeme pravidelně splácet. Zatím nebudeme definovat žádné nové pojmy a vyjdeme ze znalostí, které již známe. V tomto motivačním příkladu budeme uvažovat takový model půjčky, při kterém si jednorázově půjčíme danou částku a splátky budeme pravidelně platit každý rok.

Příklad

V bance si půjčíme 1 milion Kč s roční úrokovou sazbou 3 %. Úrokovací období bude rok a částku budeme splácet ve třech ročních splátkách vždy na konci roku. Částku, kterou budeme pravidelně splácet, označíme \(s\).
Bude nás zajímat:
a) výše splátky \(s\) v Kč,
b) částka v Kč, kterou celkově za půjčku zaplatíme,
c) částka v Kč, kterou zaplatíme navíc, a kolik procent zaplatíme navíc.

Řešení

Postup řešení uvádíme přehledně v následující tabulce 4.1.1.

Dluh v Kč
Rok Před splátkou Po splátce Transakce
2019 \(1\,000\,000 = 10^6\) + 1 mil. Kč
2020 \(10^6\cdot 1,03\) \(10^6\cdot 1,03 - s\) - \(s\) Kč
2021 \((10^6\cdot 1,03 - s)\cdot 1,03 =\)
\(10^6\cdot 1,03^2 - s\cdot 1,03 \)
\(10^6\cdot 1,03^2 - s\cdot 1,03 -s \) - \(s\) Kč
2022 \((10^6\cdot 1,03^2 - s\cdot 1,03 -s)\cdot 1,03 =\) \(10^6\cdot 1,03^3 - s\cdot 1,03^2 - s\cdot 1,03 \) \(10^6\cdot 1,03^3 - s\cdot 1,03^2 - s\cdot 1,03 -s\) - \(s\) Kč
Tabulka 4.1.1

Samozřejmě požadujeme, abychom po třech splátkách splatili celou částku. Tedy po poslední splátce nebudeme mít žádný dluh: \(10^6\text{ Kč}\cdot 1,03^3 - s\text{ Kč}\cdot 1,03^2 - s\text{ Kč}\cdot 1,03 -s \text{ Kč} = 0 \text{ Kč}\).

Na následující vztah můžeme nahlížet jako na lineární rovnici s neznámou \(s\)
\(10^6\text{ Kč}\cdot 1,03^3 - s \text{ Kč}\cdot 1,03^2 - s \text{ Kč}\cdot 1,03 -s \text{ Kč} = 0 \text{ Kč}\), rovnici postupně upravíme
\(10^6\text{ Kč}\cdot 1,03^3 = s\text{ Kč}\cdot 1,03^2 + s\text{ Kč}\cdot 1,03 + s\text{ Kč} \),
\(10^6\text{ Kč}\cdot 1,03^3 = s\text{ Kč}\cdot(1,03^2 + 1,03 + 1)\).

Na pravé straně rovnice v závorce dostáváme první tři členy geometrické posloupnosti, kde \(a_1 = 1,\, q = 1,03\).
Použijeme vzorec pro součet prvních tří členů geometrické posloupnosti \(s_3 = a_1\cdot\frac{\displaystyle q^3-1}{\displaystyle q-1} \).
U příkladů, kde máme malý počet splátek, není třeba používat vzorec pro součet prvních členů geometrické posloupnosti. Pokud však budeme mít větší počet splátek než u toho motivačního příkladu, bude výhodné mít obecný postup.

Dostáváme vztah, ze kterého vyjádříme \(s\).
\(10^6\text{ Kč}\cdot 1,03^3 = s\text{ Kč}\cdot 1\cdot \frac{\displaystyle 1,03^3-1}{\displaystyle 1,03-1}\,\,\,\,\, /\cdot\frac{\displaystyle0,03}{\displaystyle1,03^3-1}\)
a) Výše splátky činí \(s = \frac{\displaystyle 10^6\text{ Kč} \cdot 1,03^3\cdot 0,03}{\displaystyle 1,03^3-1} \approx 353\, 530\text{ Kč}.\)
b) Celkem zaplatíme \(3\cdot 353\, 530\text{ Kč}=1\,060\,591\text{ Kč}\).
c) Určíme \(\frac{\displaystyle 1\,060\,591\text{ Kč}}{\displaystyle1\,000\,000\text{ Kč}}-1\approx 1,06 -1 =0,06.\)
Zaplatíme navíc \(60\,591\) Kč, což je přibližně \(6\,\%\) zapůjčené částky.

Tento příklad vyvrací často mylnou představu o půjčkách, že při úrokové sazbě \(3\,\%\) zaplatíme navíc pouze \(3\,\%\) půjčené částky.
V našem příkladu jsme měli úrokovou sazbu \(3\,\%\) a zaplatili jsme navíc \(6\,\%\) z půjčené částky. Z postupu, který jsme provedli, plyne, že kdybychom zvyšovali počet splátkových období, tak by rostla částka, kterou celkově zaplatíme. Tedy čím déle splácíme, tím více zaplatíme.

Anuitní splátka

V našem příkladu jsme pravidelně platili splátku \(s\), takovéto splátce budeme říkat anuitní splátka.

Úvěr

Úvěrem rozumíme dočasné postoupení finančních prostředků věřitelem dlužníkovi. Dlužník se zavazuje uhradit původní částku s určitým úrokem a to po uplynutí, nebo v průběhu doby splatnosti.

Úvěr je vymezen v občanském zákoníku, kde jsou uvedeny následující vlastnosti.

  • Úvěr musí být pouze peněžitý.
  • Úroky musí být sjednány vždy.
  • Úvěr nemůže nabízet kdokoliv, ale pouze společnosti, pro které je to předmět podnikání.

U úvěrů pro podnikatele je časté, že splátky nejsou stejně velké.

Například majitel firmy si půjčí peníze od banky na rozšíření výroby. Očekává, že rozšíření výroby bude trvat 10 měsíců a další 2 měsíce bude trvat nábor nových zaměstnanců. Z tohoto důvodu je pro podnikatele výhodnější mít první rok menší splátku. Další roky už je nová výroba v provozu a firmě přináší zisk, tedy podnikatel může splácet větší část úvěru.

Příklad

Podnikatel požádá banku o úvěr ve výši \(10\) mil. Kč. Podnikatel chce úvěr splatit ve třech ročních splátkách. Podnikatel odhaduje, že první rok zaplatí splátku \(2\,000\,000\,\text{Kč}\).

Banka firmě vyhoví a poskytne jí úvěr s úrokovou sazbou \(10\,\%\) p.a. Úrokovací období je rok. Banka požaduje, aby druhá splátka byla \(3\,900\,000\,\text{Kč}\).

  • a) Kolik korun činí poslední splátka?
  • b) Kolik korun podnikatel zaplatí bance celkem na úrocích?

Řešení

a) Banka připíše nejdříve na konci prvního roku úrok a firma bude dlužit
\(10\,000\,000\,\text{Kč}\cdot (1+0,1)=10\,000\,000\,\text{Kč}\cdot 1,1=11\,000\,000\,\text{Kč}\).

Firma zaplatí první splátku \(2\,000\,000\,\text{Kč}\) a bude dlužit
\(11\,000\,000\,\text{Kč}-2\,000\,000\,\text{Kč}=9\,000\,000\,\text{Kč}\).

Na konci druhého roku banka opět připíše úrok a firma bude dlužit
\(9\,000\,000\,\text{Kč}\cdot (1+0,1)=9\,000\,000\,\text{Kč}\cdot 1,1=9\,900\,000\,\text{Kč}\).

Firma zaplatí druhou splátku \(3\,900\,000\,\text{Kč}\) a bude dlužit
\(9\,900\,000\,\text{Kč}-3\,900\,000\,\text{Kč}=6\,000\,000\,\text{Kč}\).

Banka na konci třetího roku připíše úrok a firma bude dlužit
\(6\,000\,000\,\text{Kč}\cdot (1+0,1)=6\,000\,000\,\text{Kč}\cdot 1,1=6\,600\,000\,\text{Kč}\).

Poslední splátka je \(6\,600\,000\,\text{Kč}\).

b) Firma celkem zaplatí na úrocích
\(1\,000\,000\,\text{Kč}+900\,000\,\text{Kč}+600\,000\,\text{Kč}=2\,500\,000\,\text{Kč}\).

Všimneme si, že podnikatel zaplatil první splátku \(2\,\text{mil. Kč}\), z toho zaplatil \(1\,\text{mil. Kč}\) jako úrok a pouze
o \(1\,\text{mil. Kč}\) snížil dlužnou částku. V dalších letech už podnikatel díky větším splátkám platil menší úroky.

Konkrétně se problematice úroku a snižování dlužné částky budeme věnovat v samostatné kapitole Úmor.
V následující kapitole se zaměříme na výpočet anuitní splátky.