\begin{align} \end{align}

Investice

V této kapitole se budeme věnovat investicím. Tento pojem jsme zavedli v první kapitole Motivace. Investice můžeme dělit dle různých hledisek, například tak, jak si uvedeme dále.

Dělení investic

 • reálné (do reálných - hmotných věcí):
  • movité - zlato, drahé kovy, umělecká díla
  • nemovité - budovy, pozemky, byty
 • finanční:
  • vklady (banky, finanční instituce)
  • poskytnuté úvěry
  • nakoupené cenné papíry

Dále se zaměříme na finanční investice, a to na vklady a cenné papíry.

Vklady

Vkladových produktů, je dnes celá řada, některé banky úročí i peníze vložené na běžných účtech. Jednotlivé vkladové produkty se mohou lišit smluvními podmínkami. Z tohoto důvodu nebudeme všechny dostupné vkladové produkty zavádět. Zavedeme ten nejznámější, a to termínovaný vklad.

Definice

Termínovaný vklad je typ finančního vkladu, jehož doba splatnosti může být několik dnů až několik let.
Předčasný výběr před uplynutí doby splatnosti je spojen se sankcí. Daň z úroku pro termínované vklady je 15 %.

U termínovaného vkladu většinou určuje dobu splatnosti banka. Často je vklad zdola omezený (je požadovaná minimální částka vkladu), před uplynutím doby splatnosti nelze s penězi disponovat bez sankce.
Peníze uložené na termínovaných vkladech jsou ze zákona pojištěny až do hodnoty 100 000 EUR.

Poznámka

Většina bankovních produktů včetně termínovaných vkladů je ze zákona pojištěna. Tudíž se jedná o investice s nízkým nebo nulovým rizikem.

Kromě nízké rizikovosti nabízejí termínované vklady vyšší úrok, než nabízejí běžné účty. Nevýhodou je jejich nízká likvidita, před uplynutím doby splatnosti nelze s penězi disponovat.

Cenné papíry

Cenný papír je listina (dokument), která je bezprostředním nositelem práva. Představuje dokument, s nímž je svázána určitá hodnota, majetek a majetkový prospěch. Společnost nebo jiný subjekt vydávající cenný papír se nazývá emitent.

Pojem cenný papír je definován občanským zákoníkem takto: „Cenný papír je listina, se kterou je právo spojeno takovým způsobem, že je po vydání cenného papíru nelze bez této listiny uplatnit ani převést“.
Pro nás nebude důležitá právní definice. Budeme v této práci rozlišovat druhy cenných papírů:

Akcie

Definice

Akcie je cenný papír vydávaný akciovou společností, s nímž jsou spojena určitá práva, zejména se jedná o právo rozhodovací a právo majetkové.
Majitel (držitel) se označuje jako akcionář.

Pro akcionáře jsou důležité následující práva.

 • Právo podílet se na řízení společnosti.
  Velcí akcionáři mají právo podílet se na řízení společnosti na valné hromadě. Síla rozhodovacích pravomocí odpovídá poměru vlastněných akcií k celkovému počtu vydaných (emitovaných) akcií.
 • Právo podílet se na zisku společnosti prostřednictvím dividend vyplácených akcionářům.
  O výši dividendy rozhoduje valná hromada na návrh managementu společnosti.
 • Právo podílet se na likvidačním zůstatku v případě úpadku společnosti.
 • Právo na úpis dalších akcií při zvýšení základního kapitálu; v některých případech stanovených zákonem má akcionář právo na odkup akcií akciovou společností (nabídka převzetí).

Důležitá je nominální hodnota akcie (jmenovitá hodnota), což představuje peněžní hodnotu přiřazenou určité složce majetku akciové společnosti. Součet nominálních hodnot všech akcií je roven výši základního jmění společnosti.

Tržní cena akcie je cena, s jakou je obchodována na kapitálovém trhu.

S některými akciemi se obchoduje na burzách cenných papírů, kde se tak v rámci nabídky a poptávky určuje cena. Dnes je vše plně automatizované pomocí počítačů, kde se zadávají nabídky a poptávky, burza pak páruje nabídky a poptávky. V České republice je nejvýznamnější burzou Burza cenných papírů Praha. Další českou burzou je RM-SYSTÉM. Největší burzou cenných papírů je označována burza NYSE (New York Stock Exchange) na známé adrese Wall Street v New Yorku.

Nejčastější motivací investorů je nákup akcií z důvodu spekulace o růstu ceny akcie nebo z důvodu pravidelného vyplácení dividendy. Akcie mají v průměru vyšší výnos než dluhopisy a bankovní vklady, ale mají vyšší riziko.

Pro ukazatel vývoje cen akcií na určitém trhu se používají akciové indexy. Burzovní (akciový) index odráží současný stav vývoje trhu. V současné době je tzv. Index PX oficiálním indexem Burzy cenných papírů Praha. Nejznámějším a nejsledovanějším indexem světa je Dow Jones Industrial Average (obr. 1.4.1), který zahrnuje 30 akcií nejvýznamnějších společností USA, tyto akcie jsou zapsány na burze v New Yorku.

dow_jones Obr. 1.4.1
(zdroj: google.com/finance)

Daň

Dividendy jsou vypláceny až po zdanění.

Podle zákona o dani z příjmů jsou od daně z příjmů osvobozeny příjmy z prodeje cenných papírů, pokud doba mezi jejich nákupem a prodejem přesáhne 3 roky. Pokud doba mezi jejich nákupem a prodejem nepřesáhne 3 roky, je třeba podat daňové přiznání.

Obchodování s akciemi

Dříve občané nakupovali akcie pomocí makléře, který dostával provizi jako odměnu za nákup, resp. prodej akcií. Nyní jsou burzovní systémy plně automatizované a občané můžou pomocí investičních aplikací zadávat nákupní či prodejní pokyny. Dnes existují i aplikace, s nimiž můžeme investovat pomocí mobilu nebo tabletu. Za nákup nebo prodej akcií přes investiční aplikace zaplatíme poplatek za uzavření obchodu.

Příklad

Nakoupíme na Burze cenných papírů Praha \(100\) kusů akcií společnosti ČEZ. Cena jedné akcie je \(700\, \text{Kč}\).

Celkový poplatek za uzavření obchodu se skládá z poplatku obchodníka a poplatku trhu. Poplatek obchodníka je \(0,35\, \%\) z objemu obchodu (min. \(40\, \text{Kč}\); max. \(1\, 190\, \text{Kč}\)). Poplatek trhu je \(0,01\, \%\) z objemu obchodu (min. \(10\, \text{Kč}\); max. \(4\, 000\, \text{Kč}\)).

Kolik zaplatíme za poplatky při uzavření obchodu?

Řešení

Množství: \(100\) kusů akcií
Cena za akcii: \(700\, \text{Kč}\)
Objem obchodu: \(70\,000\, \text{Kč}\)
Poplatek obchodníka: \(70\,000\, \text{Kč}\cdot0,0035=245\, \text{Kč}\)
Poplatek trhu: \(70\,000\, \text{Kč}\cdot0,0001=7\, \text{Kč}\) (min. \(10\, \text{Kč}\)) -> \(10\, \text{Kč}\)
Celkový poplatek: \(245\, \text{Kč}+10\, \text{Kč}=255\, \text{Kč}\)

Zaplatíme za poplatky \(255\, \text{Kč}\).

Úlohy

 1. Dne 4. ledna 2019 se pan A rozhodne koupit \(85\) kusů akcií společnosti Kofola. Akcie nakoupí na Burze cenných papírů Praha. Celkový poplatek za uzavření obchodu se skládá z poplatku obchodníka a poplatku trhu. Poplatek obchodníka je \(0,35\, \%\) z objemu obchodu (min. \(40\, \text{Kč}\); max. \(1\, 190\, \text{Kč}\)). Poplatek trhu je \(0,04\, \%\) z objemu obchodu (min. \(10\, \text{Kč}\); max. \(4\, 000\, \text{Kč}\)). Poplatky se zaokrouhlují na haléře nahoru. Každý poplatek se odvádí samostatně. Tržní ceny akcií společnosti Kofola jsou uvedeny v následujícím grafu na obr. 1.4.2

  Jaký zisk/ztrátu realizuje pan A prodejem všech svých akcií společnosti Kofola 26. 4. 2019? Daň z příjmů neuvažujte.

  kofola_stock Obr. 1.4.2
  (zdroj: pse.cz)

 2. Pan B se rozhodne koupit akcie společnosti ČEZ. Pan B 7. května 2018 koupí \(150\) kusů akcií společnosti ČEZ na Burze cenných papírů Praha. Pan B dostane vyplacené dividendy 1. srpna 2018, přičemž dividenda na akcii je 33 Kč. Pan B se rozhodne 30. ledna 2019 prodat všechny své akcie společnosti ČEZ.

  Celkový poplatek za uzavření obchodu se skládá z poplatku obchodníka a poplatku trhu. Poplatek obchodníka je \(0,35\, \%\) z objemu obchodu (min. \(40\, \text{Kč}\); max. \(1\, 190\, \text{Kč}\)). Poplatek trhu je \(0,01\, \%\) z objemu obchodu (min. \(10\, \text{Kč}\); max. \(4\, 000\, \text{Kč}\)). Poplatky se zaokrouhlují na haléře nahoru. Každý poplatek se odvádí samostatně.

  Tržní ceny akcií společnosti ČEZ jsou uvedeny v následujícím grafu na obr. 1.4.3

  cez_stock Obr. 1.4.3
  (zdroj: pse.cz)

  Jaký zisk/ztrátu realizuje pan B prodejem všech svých akcií společnosti ČEZ 30. 1. 2019? Daň z příjmů neuvažujte.

Podílové listy

Dalším typem cenných papírů je podílový list.

Definice

Podílový list je cenný papír, který vydávají investiční společnosti.

Vydáním podílových listů shromažďují investiční společnosti peněžní prostředky v podílových fondech. Majitelé podílových fondů mají právo na odpovídající podíl majetku v podílovém fondu a právo podílet se na ziscích získaných zhodnocením tohoto majetku.

Podílový fond lze chápat jako soubor majetku, který je spravován investičními společnostmi. Podílové fondy jsou regulované zákonem. Vlastník podílových listů (podílník) je předem seznámen s tím, jak bude s jeho prostředky naloženo. Podílové fondy ve svých zprávách uvádějí strukturu majetku. Většinou mají podílové fondy poplatky, a to vstupní, výstupní a také poplatek za správu.

Podílové fondy jsou vhodné pro typy investorů, kteří jsou ochotni svoje volné peníze investovat na delší dobu, ideálně v řádu několika let. Výhodou je, že do mnohých podílových fondů lze investovat i průběžně malé částky, což je atraktivní způsob ukládání především pro drobné investory.

Většina podílových fondů v České republice má jako dominantní aktivum dluhopisy. Některé podílové fondy investují i do akcií, ale v malé míře, neboť se jedná o rizikovou investici.

Podílové fondy s sebou nesou určité riziko poklesu hodnoty majetku podílového fondu, právě v důsledku tržních cen vlastněných akcií. Výnosy podílových fondů v jednotlivých letech jsou zveřejňovány a jsou v průměru větší než výnosy z bankovních vkladů.

Obr. 1.4.4 ukazuje výkonnost (což označuje roční úrokovou míru) akciových fondů. Místo slova výkonnost je někdy používána řada synonym jako např. míra výnosu, výnosnost.

fond_stock Obr. 1.4.4
(zdroj: peak.cz)

Výnosy (úroky) z podílových listů, které jsou v držení majitele dále než 6 měsíců, jsou osvobozeny od daně.

Příklad

Na začátku roku 2018 jsme koupili \(10\,000\) kusů podílových listů. Jejich kurz byl \(2,5332\), tj. hodnota jednoho podílového listu byla \(2,5332\,\text{Kč}\). Vstupní poplatek je \(3\,\%\) z investované částky. Správcovský poplatek činí \(2\,\%\) z částky, kterou budeme mít na konci roku. Poplatky se zaokrouhlují na haléře dle matematických pravidel.

Na konci roku 2018 jsme prodali všechny podílové listy, přičemž kurz byl \(2,7742 \). Jaký zisk získáme touto investicí? Daň z příjmů neuvažujte. Zaokrouhlete na haléře.

Řešení

Nakoupíme \(10\,000\) kusů podílových listů celkem za \(2,5332\,\text{Kč}\cdot 10\,000=25\,332\,\text{Kč}\).

Vstupní poplatek je \(3\,\%\) z částky \(25\,330\,\text{Kč}\), tedy \(25\,330\,\text{Kč}\cdot 0,03= 759,96\,\text{Kč}\).

Podílové listy prodáme celkem za \(2,7742\,\text{Kč}\cdot 10\,000=27\,742\,\text{Kč}\).

Manažerský poplatek, tj. správcovský poplatek činí \(2\,\%\) z částky \(27\,742\,\text{Kč}\), tedy
\(27\,742\,\text{Kč}\cdot 0,02= 554,84\,\text{Kč}\).

Zisk této investice je
\(27\,742\,\text{Kč}-25\,332\,\text{Kč}-759,96\,\text{Kč}-554,84\,\text{Kč}=1\,095,20\,\text{Kč}\).

Úlohy

 1. Nakoupíme \(20\,000\) kusů podílových listů podílového fondu Bohatství. Nákup podílových listů proběhl 15. 7. 2009, všechny podílové listy jsme prodali 11. 6. 2018. Kurzy podílových listů jsou zobrazeny na obr. 1.4.5. Vstupní poplatek je \(1,5\,\%\) z investované částky. Vstupní poplatek se zaokrouhluje na koruny. Další poplatky neuvažujte.

  Určete, jaký zisk nám přinesla tato investice.

  fond Obr. 1.4.5
  (zdroj: csob.cz)
 2. Na začátku roku nakoupíme \(100\,000\) kusů podílových listů podílového fondu B. Hodnota podílového listu podílového fondu B je \(1,843\,\text{Kč}\).

  Podílový fond B uvádí následující informace:
  vstupní poplatek: \(3\,\%\),
  správcovský poplatek: \(0\,\%\).

  Chceme po 1 roce prodat všechny podílové listy. Jaký musí být kurz po jednom roce, abychom dosáhli většího zisku než uložením peněz na termínovaný vklad s roční úrokovou sazbou \(2\,\%\) a ročním úročením? Daň z úroku na termínovaných vkladech je \(15\,\%\). Částku na termínovaném vkladu zaokrouhlete na celé koruny.