\begin{align} \end{align}

Dluhopisy

V této kapitole se seznámíme s dluhopisy, zároveň si ukážeme praktické příklady dluhopisů vydávaných v České republice.

Definice

Dluhopis (též obligace) je cenný papír, kterým se dlužník, jenž tento papír vydává, zavazuje jeho majiteli, že mu splatí dlužnou částku včetně příslušného úroku, a to ve stanovených termínech.

V kapitole Investice, kde jsme definovali cenné papíry, jsme rovněž definovali termín emitent jako společnost nebo jiný subjekt vydávající cenný papír.

S dluhopisy se pojí termín nominální (jmenovitá) hodnota, která je přímo na dluhopisu uvedena. Pořizovací cena dluhopisu nemusí být vždy shodná s nominální hodnotou. Také částka, kterou emitent zaplatí věřiteli po době splatnosti, nemusí být shodná s nominální hodnotou, této částce se říká amortizační hodnota. Ale často platí, že amortizační hodnota je shodná s nominální hodnotou.

Dluhopisy můžeme dělit podle různých kritérií, které obvykle dělíme podle rizika, emitenta a doby splatnosti.

Dělení podle emitenta

Rozdělení na dluhopisy podle emitenta spočívá v dělení podle toho, kdo a za jaké situace tyto dluhopisy vydal.

Státní dluhopisy

Státní dluhopisy emituje stát. V České republice stát emituje dluhopisy prostřednictvím Ministerstva financí. ČNB se pak stará o vyplácení úroků. Půjčené peníze stát nejčastěji vkládá do rozvoje infrastruktury nebo se používají ke splácení státního dluhu.

Komunální dluhopisy

Emitentem je územní samosprávný celek. V České republice je podmínkou emitování tohoto typu dluhopisu souhlas Ministerstva financí.

Korporátní dluhopisy (podnikové)

Jedná se o dluhopisy, jejichž emitentem je obchodní korporace. Cílem takové emise je získání kapitálu k nějaké činnosti, například k modernizaci výroby nebo odvrácení bankrotu.

Bankovní dluhopisy

Emitentem je peněžní ústav. Tento typ dluhopisů je někdy považován za součást korporátních dluhopisů se specifickými právními i finančními možnostmi (např. banka může být distributorem).

Pokladniční poukázky (T-bills)

Jedná se o krátkodobé cenné papíry (doba splatnosti je řádově měsíce) sloužící k tomu, aby si emitent jejím prodejem opatřil peníze, které po uplynutí doby splatnosti musí vrátit majiteli. Emitentem může být stát (Ministerstvo financí ČR), pak primární prodej má na starosti ČNB formou Holandské aukce, kterou si vysvětlíme na konci této kapitoly. Poukázky T-bills můžou emitovat i banky.

Dělení podle doby splatnosti

Krátkodobé dluhopisy

Doba splatnosti je do jednoho roku.

Střednědobé dluhopisy

Doba splatnosti se pohybuje od jednoho do deseti let.

Dlouhodobé dluhopisy

Doba splatnosti je nad deset let.

Dělení podle způsobu úročení

Dluhopisy s pevným kupónem

Obligace s pohyblivým kupónem (floater)

Indexované dluhopisy

Bezkupónové dluhopisy

Podrobnosti k jednotlivým typům dluhopisů jsou uvedeny v samostatných kapitolách.

Holandská aukce

Občas se stane, že emise cenných papírů probíhá formou Holandské aukce. Princip Holandské aukce ukážeme na následujícím příkladu.

Příklad

Mějme emisi T-bills v objemu \(5\) miliard kusů. Investoři A, B, C, D uvedou, kolik kusů požadují a jakou chtějí roční úrokovou sazbu.

Investoři se seřadí vzestupně podle požadované roční úrokové sazby. Poté se postupuje od nejmenší roční úrokové sazby, dokud se nenaplní nabízený objem kusů. Roční úroková sazba bude pro všechny stejná a určí se jako požadovaná roční úroková sazba posledního investora, který se vejde do nabízeného objemu, tj. \(5\) miliard kusů. Investoři, kteří požadovali vyšší roční úrokovou sazbu než poslední investor, který se vešel do nabízeného objemu, nedostanou žádný cenný papír.

Tabulka 3.1.1 ukazuje, jak bude aukce probíhat.

Investor Objednávka (ks) Požadovaná roční úroková sazba - seřazená vzestupně Uspokojení objednávky Roční úroková sazba
A \(2,5\,\text{mld.}\) \(2\,\%\) plně \(3\,\%\)
B \(2\,\text{mld.}\) \(2,5\,\%\) plně \(3\,\%\)
C \(3\,\text{mld.}\) \(3\,\%\) částečně (\(0,5\,\text{mld.}\)) \(3\,\%\)
D \(4\,\text{mld.}\) \(3,5\,\%\) nic žádná
Tabulka 3.1.1

Výsledná úroková sazba pro investory bude v tomto případě \(3\,\%\).