\begin{align} \end{align}

Kombinační čísla

Binomická věta

Při řešení různých algebraických úloh potřebujeme občas umocnit dvojčlen \(a+b\) na přirozené číslo \(n\), tj. vypočítat \((a+b)^n\).
Nejspíš už znáte vzorce pro \(n=1\), \(n=2\) a \(n=3\):

\((a+b)^1 = a+b\)
\((a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2\)
\((a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3\)
Vypočítáme ještě \((a+b)^4\):
\((a+b)^4\) \(= (a+b)^3 \cdot (a+b) =\)
\(= \left( a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3 \right) \cdot \left( a+b \right) =\)
\(= a^4 + 3a^3b + 3a^2b^2 + ab^3 + a^3b + 3a^2b^2 + 3ab^3 + b^4 =\)
\(= a^4 + 4a^3b + 6a^2b^2 + 4ab^3 + b^4\)

Porovnáme koeficienty u jednotlivých členů s hodnotami v Pascalově trojúhelníku:

\((a+b)^1\) \(a+b\) \(1 \quad 1\)
\((a+b)^2\) \(a^2 + 2ab + b^2\) \(1 \quad 2 \quad 1\)
\((a+b)^3\) \(a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3\) \(1 \quad 3 \quad 3 \quad 1\)
\((a+b)^4\) \(a^4 + 4a^3b + 6a^2b^2 + 4ab^3 + b^4\) \(1 \quad 4 \quad 6 \quad 4 \quad 1\)

Je vidět, že koeficienty v mnohočlenech odpovídají hodnotám v Pascalově trojúhelníku; každému mnohočlenu takto odpovídá právě jeden řádek Pascalova trojúhelníku. Tato vlastnost platí nejen pro \(n=1, 2, 3\) a \(4\), ale platí pro libovolné \(n\) z množiny přirozených čísel:

Pro všechna čísla \(a,b\) a každé přirozené číslo \(n\) platí
\((a+b)^n =\) \(\displaystyle{n \choose 0}a^n + \displaystyle{n \choose 1}a^{n-1}b + \displaystyle{n \choose 2}a^{n-2}b^2 + \ldots + \displaystyle{n \choose k}a^{n-k}b^k + \ldots\)
\(\ldots + \displaystyle{n \choose n-1}ab^{n-1} + \displaystyle{n \choose n}b^n\)

Důkaz: Zobrazit


Vzorec si snadněji zapamatujeme, když si uvědomíme, podle jakých pravidel se mění kombinační čísla a exponenty u jednotlivých členů binomického rozvoje. Všimněte si, že exponenty mocnin se základem \(a\) klesají od \(n\) k nule a naopak exponenty mocnin se základem \(b\) rostou od nuly k \(n\). Součet exponentů je v každém členu stejný a roven \(n\).
Kombinační čísla, která jsou obsažena v každém sčítanci, začínají
\(\displaystyle{n \choose 0}\)
  a končí
\(\displaystyle{n \choose n}\).

Protože kombinační čísla v tomto vzorci vystupují v roli koeficientů mnohočlenu, který vznikne umocněním binomu (dvojčlenu), nazýváme je také binomické koeficienty.

Vyjádříme-li výraz \((a+b)^n\) pomocí binomické věty, říkáme, že jsme jej rozvinuli podle binomické věty, nebo že jsme utvořili binomický rozvoj výrazu \((a+b)^n\).

Příklad

Pomocí binomické věty vypočtěte \((x-1)^5\).

Řešení

\((x-1)^5\) \(= \left[ x+(-1) \right]^5 =\)
\(= \displaystyle{5 \choose 0}x^5 + \displaystyle{5 \choose 1}x^4 \cdot (-1) + \displaystyle{5 \choose 2}x^3\cdot (-1)^2 + \displaystyle{5 \choose 3}x^2 \cdot (-1)^3 +\)
\(\quad + \displaystyle{5 \choose 4}x \cdot (-1)^4 + \displaystyle{5 \choose 5}(-1)^5 =\)
\(= x^5 + 5 \cdot x^4 \cdot (-1) + 10 \cdot x^3 \cdot 1 + 10 \cdot x^2 \cdot (-1) + 5 \cdot x \cdot 1 + (-1) =\)
\(= \boldsymbol{x^5 - 5x^4 + 10x^3 - 10x^2 + 5x - 1}\)

Příklad

Užitím binomické věty vypočítejte \(1{,}01^6\).

Řešení

\(1{,}01^6\) \(= \left( 1+10^{-2} \right)^6 =\)
\(= \displaystyle{6 \choose 0} + \displaystyle{6 \choose 1}10^{-2} + \displaystyle{6 \choose 2} \left(10^{-2}\right)^2 + \displaystyle{6 \choose 3} \left(10^{-2}\right)^3 + \displaystyle{6 \choose 4} \left(10^{-2}\right)^4 +\)
\(\quad + \displaystyle{6 \choose 4} \left(10^{-2}\right)^4 + \displaystyle{6 \choose 5} \left(10^{-2}\right)^5 + \displaystyle{6 \choose 6} \left(10^{-2}\right)^6 =\)
\(= 1 + 6 \cdot 10^{-2} + 15 \cdot 10^{-4} + 20 \cdot 10^{-6} + 15 \cdot 10^{-8} + 6 \cdot 10^{-10} + 10^{-12}\)
\(= \boldsymbol{1{,}061\,520\,150\,601}\)

Příklad

Určete součet
\(\displaystyle{n \choose 0} + \displaystyle{n \choose 1} + \displaystyle{n \choose 2} + \ldots + \displaystyle{n \choose n-1} + \displaystyle{n \choose n}\),
kde \(n\) je nezáporné celé číslo.

Řešení

Jestliže rozvineme podle binomické věty výraz \((1+1)^n\), dostaneme:
\((1+1)^n\) \(= \displaystyle{n \choose 0}1^n + \displaystyle{n \choose 1}1^{n-1} \cdot 1 + \displaystyle{n \choose 2}1^{n-2} \cdot 1^2 + \ldots + \displaystyle{n \choose k}1^{n-k} \cdot 1^k + \ldots\)
\(\quad \ldots + \displaystyle{n \choose n-1}1 \cdot 1^{n-1} + \displaystyle{n \choose n}1^n =\)
\(= \displaystyle{n \choose 0} + \displaystyle{n \choose 1} + \displaystyle{n \choose 2} + \ldots + \displaystyle{n \choose k} + \ldots + \displaystyle{n \choose n-1} + \displaystyle{n \choose n}\).
Protože \((1+1)^n = 2^n\), máme výsledek:
\(\displaystyle{n \choose 0} + \displaystyle{n \choose 1} + \displaystyle{n \choose 2} + \ldots + \displaystyle{n \choose n-1} + \displaystyle{n \choose n} = \boldsymbol{2^n}\)

Příklad

Pomocí binomické věty dokažte, že pro libovolné přirozené číslo \(n\) je číslo \(8^n-1\) dělitelné sedmi.

Řešení

\(8^n-1\) \(= (7+1)^n - 1 =\)
\(8^n-1\) \(= \left[ \displaystyle{n \choose 0} \cdot 7^n + \displaystyle{n \choose 1} \cdot 7^{n-1} + \ldots + \displaystyle{n \choose n-2} \cdot 7^2 + \displaystyle{n \choose n-1} \cdot 7 + \displaystyle{n \choose n} \right] - 1 =\)
\(= \left[ \displaystyle{n \choose 0} \cdot 7^n + \displaystyle{n \choose 1} \cdot 7^{n-1} + \ldots + \displaystyle{n \choose n-2} \cdot 7^2 + \displaystyle{n \choose n-1} \cdot 7 + 1 \right] - 1 =\)
\(= \displaystyle{n \choose 0} \cdot 7^n + \displaystyle{n \choose 1} \cdot 7^{n-1} + \ldots + \displaystyle{n \choose n-2} \cdot 7^2 + \displaystyle{n \choose n-1} \cdot 7 =\)
\(= 7 \cdot \left[ \displaystyle{n \choose 0} \cdot 7^{n-1} + \displaystyle{n \choose 1} \cdot 7^{n-2} + \ldots + \displaystyle{n \choose n-2} \cdot 7 + \displaystyle{n \choose n-1} \right]=\)
\(= 7k\), kde \(k\) je přirozené číslo.
Číslo \(8^n-1\) je tedy pro každé přirozené číslo \(n\) dělitelné sedmi.

V některých případech nepotřebujeme znát celý binomický rozvoj, ale stačí nám jen určitý člen. V binomickém rozvoji výrazu \((a+b)^n\) je koeficient u prvního členu
\(\displaystyle{n \choose 0}\),
u druhého členu
\(\displaystyle{n \choose 1}\),
u třetího členu
\(\displaystyle{n \choose 2}\),
a tak dál, u \(k\)-tého členu je tedy koeficient
\(\displaystyle{n \choose k-1}\).
Z koeficientu můžeme odvodit celý \(k\)-tý člen binomického rozvoje:
Pro všechna reálná čísla \(a, b\), každé přirozené číslo \(n\)a přirozené číslo \(k\), \(k \leq n+1\), platí, že \(k\)-tý člen binomického rozvoje výrazu \((a+b)^n\) má tvar \[\displaystyle{n \choose k-1}a^{n-(k-1)}b^{k-1}.\]

Příklad

Určete desátý člen binomického rozvoje výrazu
\(\left( 2x^3 - \dfrac{\sqrt{2}}{x} \right)^{12}\)

Řešení

Do vzorce pro \(k\)-tý člen dosadíme
\(a=2x^3\), \(b=-\sqrt{2}/x\), \(n=12\), \(k=10\):
\(\displaystyle{12 \choose 10-1} \left( 2x^3 \right)^{12-(10-1)} \cdot \left( -\dfrac{\sqrt{2}}{x} \right)^{10-1} = \displaystyle{12 \choose 9} \left( 2x^3 \right)^3 \cdot \left( -\dfrac{\sqrt{2}}{x} \right)^9\)
\(= -\dfrac{12!}{9! 3!} 2^3 x^9 \cdot \dfrac{\sqrt{2}^9}{x^9} = -220 \cdot 2^3 \cdot \left( 2^4\sqrt{2} \right) = \boldsymbol{-28\,160\sqrt{2}}\)

Příklad

Určete, kolikátý člen binomického rozvoje výrazu \(\left( 2x^3 + 3x^2 \right)^{10}\)obsahuje \(x^{23}\).

Řešení

\(k\)-tý člen binomického rozvoje výrazu \(\left( 2x^3 + 3x^2 \right)^{10}\)má tvar
\(\displaystyle{10 \choose k-1} \left( 2x^3 \right)^{10-(k-1)} \cdot \left( 3x^2 \right)^{k-1} = \displaystyle{12 \choose 9} \left( 2x^3 \right)^3 \cdot \left( -\dfrac{\sqrt{2}}{x} \right)^9\).
Číselné koeficienty hodnotu exponentu mocniny \(x\) neovlivní, můžeme tedy dále počítat bez nich:
\(x^{3 \cdot \left[ 10-(k-1) \right]} \cdot x^{2 \cdot (k-1)} = x^{33-3k} \cdot x^{2k-2} = x^{31-k}\)
Hledáme takový člen, který obsahuje \(x^{23}\):
\(x^{31-k} = x^{23}\)
\(31-k = 23\)
\(k=8\).
V binomickém rozvoji daného výrazu je \(x^{23}\) v osmém členu.

Vyjádření binomické věty pomocí sumy

Pro všechna čísla \(a, b\) a každé přirozené číslo \(n\) platí \[(a+b)^n = \sum_{k=0}^n{\displaystyle{n \choose k}a^{n-k}b^k}\]