\begin{align} \end{align}

Variace, permutace, kombinace

Úlohy

Odkazy na úlohy podle témat:
Faktoriál
Variace
Permutace
Kombinační čísla
Kombinace
Souhrnné úlohy


Faktoriál

Úloha 2.1

Vypočtěte:

a) \(\dfrac{7!}{5!}\)

b) \(\dfrac{7!+5!}{5!}\)

c) \(\dfrac{5! \cdot 6!}{7!}\)

d) \(\dfrac{8!}{5!3!}\)

Zobrazit řešení

Úloha 2.2

Pro přípustné hodnoty \(n\) zjednodušte výrazy:

a) \(\dfrac{n!}{(n-1)!}\)

b) \(\dfrac{n!(n+1)!}{(n-1)!(n+2)!}\)

c) \(\dfrac{(n+1)!}{n!} - \dfrac{n!}{(n-1)!}\)

d) \(\dfrac{1}{n!} - \dfrac{1}{(n-1)!} - \dfrac{1}{(n-2)!}\)

Zobrazit řešení

Úloha 2.3

Pro přípustné hodnoty \(n\) zjednodušte výrazy:

a) \(\dfrac{1}{n!} - \dfrac{3}{(n+1)!} - \dfrac{n^2-4}{(n+2)!}\)

b) \(\dfrac{n^2-9}{(n+3)!} + \dfrac{6}{(n+2)!} - \dfrac{1}{(n+1)!}\)

c) \(\dfrac{(n+2)!}{n!} - 2\dfrac{(n+1)!}{(n-1)!} + \dfrac{n!}{(n-2)!}\)

d) \(\dfrac{(n+2)!}{(n+1)!} - \dfrac{(n+1)!}{n!}\)

Zobrazit řešení

Úloha 2.4

V \(\mathbb{Z}\) řešte rovnice:

a) \(\dfrac{(x+3)!}{(x+1)!} - 16x = -24\)

b) \(\dfrac{(x+6)!}{(x+4)!} + x^2 - 16x = 28\)

c) \(x \cdot \dfrac{(x+3)!}{(x+2)!} + x^2 = 14\)

d) \(\left(5!\right)^x = \left(4!\right)^x\)

Zobrazit řešení


Variace

Úloha 2.5

Kolik trojciferných čísel lze sestavit z číslic \(1,2,3,4,5\), jestliže se žádná číslice neopakuje?

Zobrazit řešení

Úloha 2.6

Kolik různých umístění může být na prvních třech místech při hokejovém mistrovství světa, zúčastní-li se ho osm družstev?

Zobrazit řešení

Úloha 2.7

Určete počet všech nejvýše čtyřciferných přirozených čísel s různými číslicemi, která jsou sestavena z číslic \(0,2,4,6,8\).

Zobrazit řešení

Úloha 2.8

Určete, kolika způsoby lze sestavit rozvrh na jeden den pro třídu, v níž se vyučuje dvanácti předmětům a každému nejvýše jednu vyučovací hodinu denně, má-li se skládat ze šesti vyučovacích hodin.
V kolika z nich se vyskytuje chemie?
V kolika z nich je chemie zařazena na 1. vyučovací hodinu?

Zobrazit řešení

Úloha 2.9

Určete počet prvků, z nichž lze utvořit
a) \(240\) dvoučlenných variací;
b) dvakrát více čtyřčlenných variací než tříčlenných variací.

Zobrazit řešení

Úloha 2.10

O telefonním čísle svého spolužáka si Vašek zapamatoval jen to, že je devítimístné, začíná dvojčíslím \(23\), neobsahuje žádné dvě stejné číslice a je dělitelné pětadvaceti. Určete, kolik telefonních čísel přichází v úvahu.

Zobrazit řešení


Permutace

Úloha 2.11

Kolika způsoby lze rozesadit pět hostů do pěti křesel stojících v jedné řadě?

Zobrazit řešení

Úloha 2.12

Kolika různými způsoby lze postavit do kruhu (tváří do středu):
a) \(5\) různých osob;
b) \(m\) různých osob?
Dvě rozmístění považujeme za stejná, jestliže lze jedno na druhé převést otáčením.

Zobrazit řešení

Úloha 2.13

Určete, kolika způsoby se v šestimístné lavici může posadit šest hochů, jestliže
a) dva chtějí sedět vedle sebe;
b) dva chtějí sedět vedle sebe a třetí chce sedět na kraji.

Zobrazit řešení

Úloha 2.14

Určete, kolika způsoby může \(m\) chlapců a \(n\) dívek nastoupit do zástupu tak, aby
a) nejdříve stály všechny dívky a pak všichni chlapci;
b) mezi žádnými dvěma chlapci nebyla žádná dívka ani mezi žádnými dvěma dívkami nebyl žádný chlapec;
c) mezi žádnými dvěma chlapci nebyla žádná dívka.

Zobrazit řešení

Úloha 2.15

Kolika způsoby lze uspořádat množinu přirozených čísel \(\{1,2,3,\ldots,2n\}\) tak, aby každé sudé číslo zůstalo v pořadí na sudém místě?

Zobrazit řešení

Úloha 2.16

Určete počet prvků tak, aby
a) bylo možno z nich utvořit právě \(40\,320\) permutací;
b) při zvětšení jejich počtu o dva se počet permutací zvětšil \(56\)krát;
c) při zmenšení jejich počtu o dva se počet permutací zmenšil dvacetkrát.

Zobrazit řešení

* Úloha 2.17

Představte si, že zapíšete pod sebe všechny permutace čísel \(1,2,3,4,5\); vznikne tak obdélníkové schéma, které má \(120\) řádek a \(5\) sloupců. Určete součet všech čísel v každém sloupci.

Zobrazit řešení

* Úloha 2.18

Určete, kolika nulami končí dekadický zápis čísla \(258!\).

Nápověda

Zobrazit řešení


Kombinační čísla

Úloha 2.19

Vypočtěte:

a) \(\displaystyle{7 \choose 2}\)
b) \(\displaystyle{8 \choose 3}\)
c) \(\displaystyle{121 \choose 120}\)
d) \(\displaystyle{n+2 \choose 2}\)
e) \(\displaystyle{n+1 \choose n-1}\)

Zobrazit řešení

Úloha 2.20

V množině přirozených čísel řešte rovnici:

a) \(\displaystyle{{n \choose 2} + {n-1 \choose 2} = 4}\)
b) \(\displaystyle{{n \choose 3} + {n+2 \choose 3} + {n+4 \choose 3} = \dfrac{n^3}{2} + 88}\)

Zobrazit řešení


Kombinace

Úloha 2.21

Je dán čtverec \(ABCD\) a na každé jeho straně \(n\)(\(n \geq 3\)) vnitřních bodů. Určete počet všech trojúhelníků s vrcholy v těchto bodech.
(Porovnejte s úlohou 1.10 z minulé kapitoly.)

Zobrazit řešení

Úloha 2.22

Petr má sedm knih, o které se zajímá Ivana, Ivana má deset knih, o které se zajímá Petr. Určete, kolika způsoby si Petr může vyměnit dvě své knihy za dvě knihy Ivaniny.

Zobrazit řešení

Úloha 2.23

Ve skladu je \(10\) výrobků, mezi nimi jsou \(3\) vadné. Kolika způsoby z nich můžeme vybrat kolekci pěti výrobků, aby
a) všechny byly dobré,
b) byl právě jeden vadný,
c) byl nejvýš jeden vadný,
d) byl aspoň jeden vadný?

Zobrazit řešení

Úloha 2.24

Určete, kolika způsoby je možno ze dvaceti osob vybrat deset, požadujeme-li, aby mezi vybranými
a) nebyl pan A;
b) nebyli zároveň pánové A a B;
c) byl aspoň jeden z pánů A, B.

Zobrazit řešení

Úloha 2.25

Určete počet prvků, z nichž lze utvořit \(66\) dvoučlenných kombinací.

Zobrazit řešení

Úloha 2.26

Určete počet prvků tak, aby
a) počet čtyřčlenných kombinací z nich vytvořených byl dvacetkrát větší než počet dvoučlenných kombinací;
b) při zvětšení počtu prvků o jeden se počet tříčlenných kombinací zvětšil o \(21\).

Zobrazit řešení

Úloha 2.27

Kolik hráčů se zúčastnilo turnaje ve stolním tenisu, jestliže bylo odehráno \(21\) zápasů a hráči hráli každý s každým jednou?

Zobrazit řešení

Úloha 2.28

Zvětší-li se počet prvků o \(1\), zvětší se počet tříčlenných kombinací z nich utvořených o \(21\). Kolik je dáno prvků?

Zobrazit řešení

Úloha 2.29

Kolik tříprvkových podmnožin má množina \(\{0,1,2,\ldots,9\}\)?

Zobrazit řešení

Úloha 2.30

Kolik přímek je určeno šesti body, jestliže
a) žádné tři body neleží na jedné přímce,
b) právě tři body leží na jedné přímce?

Zobrazit řešení

Úloha 2.31

Jsou dány rovnoběžné (různé) přímky \(p\), \(q\). Na přímce \(p\) je dáno osm různých bodů, na přímce \(q\)jedenáct různých bodů. Určete počet:
a) trojúhelníků s vrcholy v daných bodech,
b) konvexních čtyřúhelníků s vrcholy v daných bodech.

Zobrazit řešení

Úloha 2.32

V levém dolním rohu šachovnice \(8 \times 8\) je umístěna figurka, kterou lze jedním tahem přemístit buď o jedno pole vpravo, nebo o jedno pole vzhůru. Spočtěte, kolika různými způsoby lze tuto figurku přemístit do pravého horního rohu.

Zobrazit řešení


Souhrnné úlohy

Úloha 2.33

Určete, kolika způsoby je možno seřadit u startovací čáry osm závodních automobilů do dvou řad po čtyřech vozech, jestliže
a) v každé řadě záleží na pořadí;
b) na pořadí v řadách nezáleží.

Zobrazit řešení

Úloha 2.34

V kupé železničního vagónu jsou proti sobě dvě lavice po pěti místech. Z deseti cestujících si čtyři přejí sedět ve směru jízdy, tři proti směru a zbývajícím třem je to lhostejné. Určete, kolika způsoby se mohou rozsadit.

Zobrazit řešení

Úloha 2.35

Kolika způsoby lze uspořádat množinu \(A=\{a,b,c,d,e,f\}\)?
V kolika případech bude prvek \(b\) před prvkem \(c\)?
V kolika případech je prvek \(b\) na prvním místě a zároveň prvek \(c\) není na posledním místě?
V kolika případech nebude prvek \(c\) ani první, ani poslední?

Zobrazit řešení

Úloha 2.36

Na maturitním večírku je \(15\) hochů a \(12\) děvčat. Určete, kolika způsoby z nich lze vybrat čtyři taneční páry.

Zobrazit řešení

Úloha 2.37

Ze skupiny deseti kosmonautů je třeba vybrat čtyřčlennou posádku. Je však nevhodné, aby určití dva kosmonauté letěli spolu. Kolik různých výběrů posádky je možno vytvořit?

Zobrazit řešení

Úloha 2.38

Určete, kolika způsoby lze na šachovnici \(8 \times 8\) postavit pět různých figur tak, aby dvě stály na černých a tři na bílých polích.

Zobrazit řešení

Úloha 2.39

Určete, kolika způsoby lze přemístit písmena slova BEROUNKA tak, aby nějaká skupina po sobě jdoucích písmen utvořila
a) slovo BERAN;
b) slova NERO a KUBA v libovolném pořadí;
c) slova BUK a NORA v libovolném pořadí.

Zobrazit řešení

Úloha 2.40

Určete počet způsobů, jimiž lze vedle sebe zapsat písmena slova KOMBINACE tak, aby v tomto pořadí byly samohlásky v abecedním pořádku.

Zobrazit řešení

Úloha 2.41

Určete počet průsečíků všech úhlopříček konvexního \(n\)-úhelníku, nemají-li žádné tři společný vnitřní bod.

Zobrazit řešení

Úloha 2.42

Určete, v kolika bodech se protíná \(12\) přímek v rovině, z nichž pět je rovnoběžných a žádné tři neprocházejí týmž bodem.

Zobrazit řešení

Úloha 2.43

Je dán rovnostranný trojúhelník a na každé jeho straně je dáno \(n\) (\(n \geq 3\)) vnitřních bodů. Určete počet všech trojúhelníků
a) s vrcholy v daných bodech;
b) s vrcholy v daných bodech a na různých stranách daného trojúhelníku.

Zobrazit řešení

Úloha 2.44

V prostoru je dáno \(n\) bodů, z nichž \(p\) leží v téže rovině, a kromě nich už žádné čtyři body v jedné rovině neleží. Určete:
a) počet čtyřstěnů s vrcholy v daných bodech;
b) počet rovin, které tyto body určují.

Zobrazit řešení

Úloha 2.45

Určete počet všech přirozených čísel menších než \(500\), v jejichž dekadickém zápisu jsou pouze cifry \(3,5,7,9\), každá nejvýše jednou.

Zobrazit řešení

Úloha 2.46

Osm hostů se má ubytovat ve třech pokojích, které mají čísla \(1,2,3\). Pokoj č. \(1\) je třílůžkový, pokoj č. \(2\) také a pokoj č. \(3\) je dvoulůžkový. Kolika způsoby je možné uvedené hosty rozmístit v těchto třech pokojích?

Zobrazit řešení

Úloha 2.47

V množině přirozených čísel řešte rovnici:

\(V(2,x) + K(1,x) = 256\).

Zobrazit řešení

Úloha 2.48

V množině přirozených čísel řešte nerovnici:

\(K(x-2,x) < 45\).

Zobrazit řešení