\begin{align} \end{align}

Variace, permutace, kombinace

Permutace

Permutace je zvláštní případ variace, kde \(k=n\). To znamená, že ze zadaných prvků postupně vybereme všechny. Každá permutace tedy odpovídá nějakému pořadí zadaných prvků: každý prvek se v pořadí musí objevit, ale žádný tam nemůže být dvakrát.

Definice

Permutace z \(n\) prvků je každá \(n\)-členná variace z těchto prvků.

Definice

Permutace z \(n\) prvků je uspořádaná \(n\)-tice sestavená z těchto prvků tak, že každý se v ní vyskytuje právě jednou.

Počet permutací z \(n\) prvků odvodíme ze vzorce pro počet \(n\)-členných variací z \(n\) prvků: \[V(k,n) = n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot \ldots \cdot (n-k+1)\] Pro \(k=n\):
\[V(k,n) = n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot \ldots \cdot (n-n+1) = n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot \ldots \cdot 1.\]

Počet \(P(n)\) všech permutací z \(n\) prvků je \[P(n) = n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot \dots \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1.\]

Příklad

Určete počet všech permutací prvků \(a\), \(b\), \(c\).

Řešení

Počet prvků je \(3\), proto počítáme \(P(3)\):

\(P(3) = 3 \cdot 2 \cdot 1 = 6\).

Odpověď: Počet všech permutací prvků \(a\), \(b\), \(c\) je \(6\).
Pro kontrolu je můžeme vyjmenovat:

\((a,b,c)\), \((a,c,b)\), \((b,a,c)\), \((b,c,a)\), \((c,a,b)\), \((c,b,a)\).


Počet permutací narůstá velmi rychle, pro větší hodnoty \(n\) bychom je už vyjmenovávali těžko. Pro ilustraci je zde tabulka prvních několika hodnot \(P(n)\) a graf.

\(P(0)\)\(1\)
\(P(1)\)\(1\)
\(P(2)\)\(2\)
\(P(3)\)\(6\)
\(P(4)\)\(24\)
\(P(5)\)\(120\)
\(P(6)\)\(720\)
\(P(7)\)\(5\,040\)
\(P(8)\)\(40\,320\)
\(P(9)\)\(362\,880\)
\(P(10)\)\(3\,628\,800\)
\(\ldots\)\(\ldots\)
\(P(20)\)\(2\,432\,902\,008\,176\,640\,000\)
graf P(n)

Pro přirozená čísla \(n \leq 170\) můžete pro výpočet \(P(n)\) využít následující skript:

\(n=\)
\(P(n)=\)

Faktoriál

Definice

Pro každé přirozené číslo \(n\) definujeme: \[n! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \ldots \cdot (n-1) \cdot n\]

(Symbol \(n!\) čteme "\(n\) faktoriál".)

Počet \(P(n)\) všech permutací z \(n\) prvků můžeme pomocí faktoriálu zapsat takto:

\[P(n)=n!\]

Jak a proč definovat \(0!\) ?

Definice

\[0!=1\]

Počet \(V(k,n)\) všech \(k\)-členných variací z \(n\) prvků je

\[V(k,n)\] \(= n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot \ldots \cdot (n-k+1) =\)
\(= \dfrac{n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot \ldots \cdot (n-k+1) \cdot \color{blue}{(n-k) \cdot (n-k-1) \cdot \ldots \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}}{\color{blue}{(n-k) \cdot (n-k-1) \cdot \ldots \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}} =\)
\(= \dfrac{n!}{(n-k)!}\)

Když do vzorce dosadíme \(k=n\), dostaneme výraz:

\[V(n,n) = \dfrac{n!}{(n-n)!} = \dfrac{n!}{0!}\]

Z první definice permutace víme, že \(V(n,n)=P(n)=n!\). Aby platila rovnost \(n! / 0! = n!\), definuje se \(0!=1\).

Pro přirozená čísla \(n\), \(k\); \(k \leq n\) platí

\[V(k,n) = \dfrac{n!}{(n-k)!}\]

Příklad

Zjednodušte výraz:

\(\dfrac{(n+1)!}{n!} - \dfrac{(2n)!}{(2n+1)!} + \dfrac{(3n-1)!}{(3n-2)!}\)

Řešení

\(\dfrac{(n+1)!}{n!} - \dfrac{(2n)!}{(2n+1)!} + \dfrac{(3n-1)!}{(3n-2)!} =\)
\(= \dfrac{(n+1) \cdot n!}{n!} - \dfrac{(2n)!}{(2n+1) \cdot (2n)!} + \dfrac{(3n-1) \cdot (3n-2)!}{(3n-2)!} =\)
\(= (n+1) - \dfrac{1}{(2n+1)} + (3n-1) =\)
\(= \dfrac{(n+1) \cdot (2n+1) - 1 + (3n-1) \cdot (2n+1)}{(2n+1)} =\)
\(= \dfrac{8n^2+4n-1}{(2n+1)}\)

Výraz má smysl pro \(n\) z množiny přirozených čísel.
Pro \(n=0\) nejsou definované výrazy \((3n-1)!\) a \((3n-2)!\).


Příklad

Určete, kolika způsoby může \(10\) táborníků při nástupu na ranní rozcvičku nastoupit
a) do řady;
b) do řady, v níž je táborník Aleš na kraji;
c) do řady, v níž táborníci Aleš a Zdeněk nestojí vedle sebe.

Řešení

a) Jde o počet permutací z \(10\) prvků, takže počet způsobů, jak \(10\) táborníků může nastoupit do řady, je \(P(10) = \boldsymbol{10!}\).

b) Nejprve postavíme Aleše stranou a necháme nastoupit ostatních \(9\) táborníků. Podobně jako v případě a) jde o počet permutací z \(9\) prvků, počet způsobů seřazení je tedy \(P(9)=9!\). Aleš se potom může zařadit buď na levý nebo na pravý kraj. Celkem je tedy \(\boldsymbol{2 \cdot 9!}\) způsobů seřazení \(10\) táborníků tak, aby byl Aleš na kraji.

c) Nejprve si uvědomíme, že platí následující rovnost:
počet všech seřazení \(=\) (počet takových seřazení, že Aleš a Zdeněk stojí vedle sebe) \(+\) (počet takových seřazení, že Aleš a Zdeněk vedle sebe nestojí).
Počet všech seřazení jsme vypočítali v případě a), víme tedy, že jejich počet je \(10!\).
Počet způsobů, jak seřadit \(10\) táborníků tak, aby Aleš a Zdeněk stáli vedle sebe, určíme snadno: spojíme je do dvojice a počítáme, kolika způsoby lze seřadit \(9\) prvků (\(8\) táborníků \(+\ 1\) dvojice). To lze \(9!\) způsoby. Musíme si sle uvědomit, že Aleš a Zdeněk mohou být ve dvojici dvěma způsoby (Aleš vlevo a Zdeněk vpravo, nebo naopak). Celkem je tedy počet způsobů, jak seřadit \(8\) táborníků a jednu dvojici, \(2 \cdot 9!\).
Teď už snadno zjistíme, kolik je způsobů seřazení deseti táborníků tak, aby Aleš a Zdeněk vedle sebe nestáli: stačí od počtu všech možných seřazení odečít počet takových, kde Aleš a Zdeněk stojí vedle sebe:
\(10! - 2 \cdot 9! = 10 \cdot 9! - 2 \cdot 9! = \boldsymbol{8 \cdot 9!}\).


Úlohy k tématu: faktoriál, permutace