... Objemy a povrchy těles

Objemy a povrchy dalších typů jehlanů

ČTYŘSTĚN

Z herního světa je známá Rubikova kostka ve tvaru krychle, ale rovněž existuje atypická Rubikova kostka ve tvaru pravidelného trojbokého jehlanu (pravidelného čtyřstěnu), zvaná Pyraminx, vyobrazená na obr. 4.8.1.

Atypická Rubikova kostka (Pyraminx) ve tvaru pravidelného trojbokého jehlanu (čtyřstěnu)

Obrázek 4.8.1: Atypická Rubikova kostka (Pyraminx) ve tvaru pravidelného čtyřstěnu [35]

Poznámka

Nezapomínejme, že existují i pravidelné trojboké jehlany, které ale nejsou pravidelnými čtyřstěny. Ovšem všechny trojboké jehlany můžeme nazývat čtyřstěny.

Příklad 4.8.1

Vypočítejte objem V čtyřstěnu CDEF. Jeho podstava je rovnostranný trojúhelník CDE o straně 8 mm a délka jeho tělesové výšky v je v = 10 mm. Výsledek zaokrouhlete na dvě desetinná místa.

Příklad 4.8.1

Obrázek 4.8.2: Ilustrace Příkladu 4.8.1

Řešení

 • Pro objem V jehlanu platí V = \frac{1}{3} S_pv. Potřebujeme znát obsah podstavy S_p, délku tělesové výšky v známe v = |P_{V}F| = 10 mm.
 • Body S_{CD}, S_{CE} jsou středy příslušných stran trojúhelníku (obr. 4.8.2).
 • Obsah podstavy S_p je roven obsahu rovnostranného trojúhelníku o straně a = 8 mm. Pro obsah trojúhelníku platí S_{\triangle CDE} = \frac{a \cdot v_a}{2}.
 • Pro délku stěnové výšky v_a této podstavy platí v_a=a\frac{\sqrt3}{2}. Tuto hodnotu určíme pomocí Pýthagorovy věty z pravoúhlého \triangle S_{CE}DC; v_a = 8\frac{\sqrt3}{2} mm.
 • Pro obsah podstavy S_p platí S_p = S_{\triangle CDE} = \frac{a \cdot v_a}{2} = \frac{8\ \cdot\ 8\frac{\sqrt3}{2}}{2} mm^2 = 16\sqrt3 mm^2.
 • Pro objem V jehlanu platí V = \frac{1}{3}S_pv = \frac{1}{3}\ \cdot\ 16\sqrt3\ \cdot\ 10 mm^3 = \frac{160}{3} \sqrt3 mm^3 \doteq 92,38 mm^3.
 • Objem čtyřstěnu CDEF je po zaokrouhlení 92,38 mm^3.

Příklad 4.8.2

Povrch pravidelného čtyřstěnu UVWZ o hraně a=5 m je \frac {50 \sqrt3 }{2} m^2. Určete jeho objem V. Výsledek zaokrouhlete na dvě desetinná místa.

Příklad 4.8.2

Obrázek 4.8.3: Ilustrace Příkladu 4.8.2

Řešení

 • Jelikož je čtyřstěn pravidelný, všechny jeho stěny včetně podstavy tvoří shodné rovnostranné trojúhelníky o straně a. Pro výpočet objemu čtyřstěnu potřebujeme znát obsah podstavy S_p a délku tělesové výšky v_t (obr. 4.8.3).
 • Pro povrch S jehlanu platí S = S_p+S_{pl} = \frac {50 \sqrt3 }{2} m^2.
 • Povrch čtyřstěnu je tvořen čtyřmi shodnými rovnostrannými trojúhelníky, tudíž platí:
  S_p= \frac{S}{4} = \frac{50 \frac{\sqrt3}{2}}{4} m^2 = \frac {25\sqrt3}{4} m^2.
 • Víme, že v_t = |TV|, neboť bod T je patou tělesové výšky čtyřstěnu a současně je těžištěm trojúhelníku ZUW. Vycházíme například z rovnoramenného \triangle UVS_{ZW}. Vyjádříme délku jeho stran: |VU| = 5 cm; |US_{ZW}| = |VS_{ZW}| = v_s.
 • Pro délku stěnové výšky v_s každé boční stěny platí v_s=a\frac{\sqrt3}{2}. Tuto hodnotu vypočítáme Pýthagorovou větou například z rovnostranného \triangle ZUW, který rozdělíme pomocí v_s na dva pravoúhlé trojúhelníky.
 • Víme, že TV je výška trojúhelníku UVS_{ZW}, která je kolmá k US_{ZW}. US_{ZW} je zárověň těžnice \triangle ZUW. Z čehož vyplývá, že |TU| = \frac{2}{3} |US_{ZW}| = \frac{2}{3} v_s = \frac{2}{3} a\frac{\sqrt3}{2} = \frac{a\sqrt3}{3} = \frac{5\sqrt3}{3} m.
 • Z pravoúhlého \triangle TUV vyjádříme v_t pomocí Pýthagorovy věty; v_t = \sqrt{(a^2 - (\frac{a\sqrt3}{3})^2)} = \sqrt{(25 - (\frac{5\sqrt3}{3})^2)} m = \sqrt{\frac{50}{3}} m = 5\sqrt{\frac{2}{3}} m.
 • Pro objem V jehlanu platí: V = \frac{1}{3}S_pv_t = \frac{1}{3}\ \cdot\ \frac {25\sqrt3}{4}\ \cdot\ 5\sqrt{\frac{2}{3}} m^3 = \frac{125\sqrt{2}}{12} m^3 \doteq 14,73 m^3.
 • Objem pravidelného čtyřstěnu UVWZ je po zaokrouhlení 14,73 m^3.

KOMOLÝ JEHLAN

Pro odvození vzorce pro objem komolého jehlanu vezmeme komolý jehlan A_1A_2...A_nA^1_1A^2_2...A^1_n s tělesovou výškou v, který doplníme o jehlan A^1_1A^1_2...A^1_nV s tělesovou výškou v_2 na jehlan A_1A_2...A_nV s tělesovou výškou v_1 (obr.4.2.4).

Komolý jehlan

Obrázek 4.8.4: Komolý jehlan

Pro objemy V_1, V_2 jehlanů s výškami v_1, v_2 a pro objem V komolého jehlanu platí

V_1 = V + V_2, tj. V = V_1 - V_2.

Jsou-li S_1S_2 obsahy podstav komolého jehlanu, platí

V=\frac{1}{3}S_1v_1 - \frac{1}{3}S_2v_2.

Jelikož v_1 = v + v_2 dostáváme

V=\frac{1}{3}S_1(v + v_2) - \frac{1}{3}S_2v_2

čili

V=\frac{1}{3}S_1v + \frac{1}{3}(S_1 - S_2)v_2.

Podstavy komolého jehlanu jsou podobné mnohoúhelníky, z čehož vyplývá, že koeficient podobnosti k je

Zobrazit

k=\frac{v_2}{v_1}

a pro obsahy podstav komolého jehlanu platí

\frac{S_2}{S_1}=k^2; tedy k=\frac{\sqrt{S_2}}{\sqrt{S_1}}.

Tudíž

\frac{v_2}{v_1}=\frac{\sqrt{S_2}}{\sqrt{S_1}}.

Postupnými úpravami dostáváme (pro v_1=v+v_2)

v_2=\frac{\sqrt{S_2}}{\sqrt{S_1}-\sqrt{S_2}}v.

Dostáváme V komolého jehlanu:

V=\frac{1}{3}S_1v + \frac{1}{3}(S_1 - S_2)\frac{\sqrt{S_2}}{\sqrt{S_1}-\sqrt{S_2}}v.

Rozdíl S_1 - S_2 rozložíme na součin (\sqrt{S_1}-\sqrt{S_2})(\sqrt{S_1}+\sqrt{S_2}) a upravíme na výsledný tvar:

V=\frac{1}{3}(S_1 + \sqrt{S_1S_2} + S_2)v.

Předchozí úvahy můžeme nyní shrnout.

Objem V komolého jehlanu s tělesovou výškou v, jehož podstavy mají obsah S_1, S_2, je

V=\frac{1}{3}(S_1 + \sqrt{S_1S_2} + S_2)v.

Dále si uvedeme vztah pro povrch komolého jehlanu:

Pro povrch S komolého jehlanu platí

S=S_1 + S_2 + S_{pl},

kde S_1, S_2 jsou obsahy podstav a S_{pl} je obsah pláště.

Následující vysvětlení způsobu určení objemu pravidelného komolého jehlanu vychází z [2b, s. 97–99]. K objemu pravidelného komolého jehlanu pravděpodobně dospěli již staří Egypťané. Na moskevském papyrusu se nachází úloha na výpočet pravidelné komolé pyramidy, tedy pravidelného komolého čtyřbokého jehlanu (obr. 4.8.5).

Obrázek 4.8.5: Applet – Ilustrace k odvození vzorce pro objem komolého jehlanu

Uvažujme pravidelný komolý čtyřboký jehlan o podstavných hranách a, b a výšce h. Toto těleso rozložíme na devět částí: jeden pravidelný čtyřboký hranol výšky h o podstavné hraně délky b; čtyři jehlany výšky h s čtvercovou podstavou o hraně (\frac{a-b}{2}); a čtyři shodné trojboké hranoly, každý z nich má objem rovný polovině objemu kvádru výšky h a o rozměrech podstavy b, \frac{a-b}{2}. Pokud sečteme objemy dílčích těles z obr. 4.8.5, dostáváme se k následujícímu vztahu:

V=b^2h + 4 \cdot \frac{1}{3} \cdot (\frac{a-b}{2})^2 \cdot h + 4 \cdot \frac{1}{2} \cdot b \cdot \frac{a-b}{2} \cdot h =\frac{h}{3} \cdot (a^2+ab+b^2),

který odpovídá vzorci pro objem komolého jehlanu, jelikož \frac{h}{3} = \frac{1}{3} \cdot h, kde h = v; dále a^2 = S_1; ab = \sqrt{S_1S_2}b^2 = S_2, kde S_1, S_2 jsou obsahy podstav komolého jehlanu.

Příklad 4.8.3

Určete tělesovou výšku v pravidelného komolého čtyřbokého jehlanu KLMNOPQR, jehož dolní podstava má stranu délky a_1 = 8 dm a horní podstava má stranu délky a_2 = 6 dm. Objem V tohoto komolého jehlanu je 271,3 dm^3. Výsledek zaokrouhlete na jedno desetinné místo.

Příklad 4.8.3

Obrázek 4.8.6: Ilustrace Příkladu 4.8.3

Řešení

 • Pro výpočet objemu komolého jehlanu s obsahy podstav S_1, S_2 a výšce v použijeme vzorec V=\frac{1}{3}(S_1 + \sqrt{S_1S_2} + S_2)v.
 • Jedná se o pravidelný komolý čtyřboký jehlan, jeho podstavy jsou čtverce. Délka strany čtverce tvořícího dolní podstavu je a_1=8 dm; obsah této podstavy je S_1 = {a_1}^2 = 64 dm^2(obr. 4.8.6).
 • Délka strany čtverce tvořící horní podstavu je a_2 = 6 dm; obsah této podstavy je S_1 = {a_2}^2 = 36 dm^2.
 • Ze vzorce pro objem V komolého jehlanu vyjádříme neznámou v, přičemž S_1, S_2 již známe; v=\frac{3V}{(S_1 + \sqrt{S_1S_2} + S_2)} a dosadíme obsahy podstav; v=\frac{3V}{(S_1 + \sqrt{S_1S_2} + S_2)} = \frac{3 \cdot 271,3}{(64\ +\ \sqrt{64.36}\ +\ 36)} dm \doteq 5,5 dm.
 • Tělesová výška v po zaokrouhlení činí 5,5 dm.