... Objemy a povrchy těles

Úlohy II

Úloha 4.9.1

Vypočtěte objem V_j pravidelného osmibokého jehlanu KLMNOPQRV. Podstavná hrana jehlanu měří a = 8,3 cm a výška v jehlanu je 14,6 cm. Výsledek zaokrouhlete na dvě desetinná místa.

Objem

Obrázek 4.9.1: Ilustrace k úloze 4.9.1

Úloha 4.9.2

Vypočtěte povrch S šestibokého jehlanu A_1A_2A_3A_4A_5A_6V, jehož podstava je vepsána do obdélníku OPQR o rozměrech x = 14 m a y = 12 m (obr. 4.9.2). Podstava A_1A_2A_3A_4A_5A_6 je osově souměrná podle osy A_3A_6. Znáte |OA_1| = 4 m, |A_1 A_2| = 6 m, |A_2 P| = 4 m, |P A_3| = 6 m a |A_3 Q| = 6 m. Bod T je těžištěm podstavy a současně patou tělesové výšky a také středem obdélníku OPQR. Výška v_a trojúhelníku A_1A_2V je zároveň těžnicí t_a tohoto trojúhelníku a měří 12 m. Výška v_b trojúhelníku A_2A_3V měří 11,91 m. Výsledek zaokrouhlete na dvě desetinná místa.

Objem

Obrázek 4.9.2: Ilustrace k Úloze 4.9.2

Úloha 4.9.3

Určete délku x boční hrany čtyřstěnu XYZV. Podstavou čtyřstěnu je rovnostranný \triangle XYZ o straně délky a = 10 dm. Odchylka hrany čtyřstěnu a roviny podstavy je \alpha = 60°. Pata výšky čtyřstěnu leží v těžišti podstavy v bodě T. Body S_{XZ}, S_{YZ} jsou středy příslušících stran trojúhelníku. Výsledek zaokrouhlete na jedno desetinné místo.

Objem

Obrázek 4.9.3: Ilustrace k úloze 4.9.3

Úloha 4.9.4

Vypočtěte objem V a povrch S pravidelného pětibokého komolého jehlanu ABCDEFGHIJ. Délka hrany dolní podstavy a_1 = 10 cm, délka hrany horní podstavy a_2 = 5,11 cm a délka boční hrany pravidelného pětibokého komolého jehlanu l = 7,3 cm. Výsledek zaokrouhlete na jedno desetinné místo.

Objem

Obrázek 4.9.4: Ilustrace k úloze 4.9.4