... Objemy a povrchy těles

Klasifikace hranolů

Hranoly můžeme klasifikovat podle různých kritérií.

Konvexní a nekonvexní hranoly

Hranoly, obdobně jako jiné typy těles, lze dělit na konvexnínekonvexní. Tyto pojmy jsme si již zavedli v předcházející kapitole. Zda je hranol konvexní, resp. nekonvexní, souvisí s tím, zda jsou konvexní, resp. nekonvexní jeho podstavy. Na appletu (obr. 3.3.1) jsou zobrazeny dva konvexní a jeden nekonvexní hranol.

Obrázek 3.3.1: Applet – zleva: konvexní pětiboký hranol, konvexní trojboký hranol a  nekonvexní sedmiboký hranol

Kolmé a kosé hranoly

Dalším kritériem, podle kterého lze klasifikovat hranoly, je odchylka směrové přímky hranolového prostoru a roviny podstavy. Hranol, jehož boční stěny jsou kolmé k podstavě (čili směrová přímka je kolmá k rovině podstavy), se nazývá kolmý n-boký hranol, v opačném případě jde o kosý n-boký hranol (ilustrace těchto pojmů viz obr. 3.3.2–3.3.3).

Zleva: Konvexní kolmý pětiboký hranol a konvexní kosý trojboký hranol

Obrázek 3.3.2: Konvexní kolmý pětiboký hranol a konvexní kosý trojboký hranol

Zleva:Nekonvexní kolmý pětiboký hranol a nekonvexní kosý čtyřboký hranol

Obrázek 3.3.3: Nekonvexní kolmý pětiboký hranol a nekonvexní kosý čtyřboký hranol

Pravidelné a nepravidelné hranoly

Kolmý hranol, jehož podstavami jsou shodné pravidelné n-úhelníky, se nazývá pravidelný n-boký hranol, v opačném případě jde o nepravidelný n-boký hranol. Na následujícím appletu (obr. 3.3.4) se nachází skupina pěti pravidelných kolmých hranolů.

Poznámka

Pravidelné tedy mohou být pouze konvexní kolmé hranoly. Potom je možné v názvu hranolu vynechat slovo kolmý a slovo konvexní.

Obrázek 3.3.4: Applet – zleva (horní řada): pravidelný trojboký hranol, pravidelný čtyřboký hranol, pravidelný pětiboký hranol; zleva (dolní řada): pravidelný šestiboký hranol a pravidelný sedmiboký hranol

ÚLOHA 3.3.1

Pod následujícími applety si můžete ověřit znalosti z klasifikace hranolů. Z uvedených možností vyberte správná tvrzení (jedno a více) o hranolech vyobrazených na obr. 3.3.5–3.3.8, kde bod S je těžištěm podstavy. Jakmile vyplníte všechny správné odpovědi, celé okénko možností zezelená.

Obrázek 3.3.5: Applet – o jaký hranol se jedná?

Obrázek 3.3.6: Applet – o jaký hranol se jedná?

Obrázek 3.3.7: Applet – o jaký hranol se jedná?

Obrázek 3.3.8: Applet – o jaký hranol se jedná?