Informace pro studenty

Odkazy na oficiální stránky


Tato stránka je míněna jako určitý průvodce státní závěrečnou zkouškou. Neobsahuje oficiální právně závazné informace - ty najdete na výše uvedeném odkazu, jde spíše o neformální pomůcku pro studenty.


Státní závěrečná zkouška sestává ze dvou částí - z obhajoby diplomové práce a z ústní části. Obě části se obvykle konají v týž den - nejprve obhajoba a po té ústní část.


Odevzdání diplomové práce


Obhajoba diplomové práce


Ústní část státní zkoušky


Hodnocení státní zkoušky


Aktuální změny kvůli pandemii

Odevzdání diplomové práce

Diplomovou práci je třeba odevzdat jednak elektronicky ve formátu PDF/A a také v tištěné podobě.


Odevzdání elektronické verze práce


Diplomová práce se odevzdává především elektronicky v termínu určeném harmonogramem akademického roku. Odevzdání probíhá tak, že do systému SIS nahrajete PDF soubor s textem práce. Je třeba dodržet předepsanou úpravu diplomové práce, včetně vložení správného loga fakulty - je možné použít předpřipravené šablony (více zde). Zároveň je nutné, aby soubor splňoval standard PDF/A - viz dále.


Formát PDF/A


Podle Opatření rektora č. 72/2017 je třeba diplomové práce odevzdávat ve formátu PDF splňujícím standard PDF/A1a nebo PDF/A2u. Důvodem k tomu je skutečnost, že soubory splňující příslušný standard není možné upravovat (se zachováním standardu).


Nestačí, že prohlížeč PDF zobrazuje, že daný soubor je ve formátu PDF/A, je potřeba, aby soubor prošel vestavěnou kontrolou v SIS. To nemusí být úplně triviální úkol - dle zkušeností studentů mohou být problémy s obrázky, některými fonty či matematickými symboly. Proto je třeba si na případné úpravy rezervovat dostatečný čas.


Poznatky o tomto netriviálním procesu jsou shromažďovány zde.


Odevzdání tištěné verze diplomové práce


Kromě elektronické verze diplomové práce je třeba odevzdat i tištěnou verzi. Od ledna 2024 se nově odevzdává pouze jeden svázaný výtisk (ne nutně v pevné vazbě, stačí jakkoli svázané), a to předsedovi komise před stanoveným časem obhajoby, tj. nejpozději před začátkem obhajoby. V případě, že student svázaný výtisk nedodá, obhajoba neproběhne. Tištěná verze práce musí být úplná a shodná s elektronickou podobou odevzdané práce.


Odevzdání tištěné verze se vyžaduje proto, aby při obhajobě měla komise tištěnou verzi práce k dispozici a práce tak mohla kolovat k nahlédnutí. Po obhajobě je odevzdaný výtisk vrácen studentovi.