Informace pro studenty

Odkazy na oficiální stránky


Tato stránka je míněna jako určitý průvodce státní závěrečnou zkouškou. Neobsahuje oficiální právně závazné informace - ty najdete na výše uvedeném odkazu, jde spíše o neformální pomůcku pro studenty.


Státní závěrečná zkouška sestává ze dvou částí - z obhajoby diplomové práce a z ústní části. Obě části se obvykle konají v týž den - nejprve obhajoba a po té ústní část.


Odevzdání diplomové práce


Obhajoba diplomové práce


Ústní část státní zkoušky


Hodnocení státní zkoušky


Aktuální změny kvůli pandemii

Hodnocení státní zkoušky

Státní zkouška je hodnocena třemi známkami - za diplomovou práci, za ústní část a celkovou známkou za státní závěrečnou zkoušku. Stupnice známek je stejná jako pro běžné zkoušky: 1=výborně, 2=velmi dobře, 3=dobře, 4=neprospěl/a. V případě, že student/ka státní závěrečnou zkoušku složí, úspěšně absolvuje studium a je mu zároveň určen celkový výsledek studia (prospěl/a nebo prospěl/a s vyznamenáním).


Hodnocení diplomové práce


Známku z diplomové práce určuje komise na uzavřené části jednání po obhajobě. Bere v úvahu návrhy vedoucího a oponenta, způsob prezentace referátu, reakce na připomínky a na dotazy. Konečné rozhodnutí se děje hlasováním.


Hodnocení ústní části


Jednotliví zkoušející stanoví pomocné dílčí známky za jednotlivé předměty. Na jejich základě pak komise na uzavřeném jednání stanoví známku z ústní části. Nejde o aritmetický průměr či jeho zaokrouhlenou verzi, ale o výsledek diskuse a následného hlasování komise. Pomocné dílčí známky slouží pouze jako pomůcka pro rozhodování komise, nikam se oficiálně nezapisují - i když studentům bývají sděleny, aby měli lepší představu o hodnocení.


Celková známka ze státní zkoušku


Na základě známek z diplomové práce a z ústní části komise stanoví celkovou známku ze státní zkoušky. Ve dvou případech je toto rozhodnutí algoritmické - pokud známka z obou částí je stejná, pak i celková známka má tutéž hodnotu, a pokud aspoň z jedná části student/ka získá známku 4 (neprospěl/a), je i celková známka 4 (neprospěl/a). (Druhá situace u naší komise nastává zřídka, ale přeci jen někdy ano.)


V ostatních případech komise bere v úvahu podrobněji výkon studenta/studentky u jednotlivých částí státnice a v závislosti na něm určí celkovou známku v uzavřeném intervalu, jehož krajní body jsou známky z jednotlivých částí.