Informace pro studenty

Odkazy na oficiální stránky


Tato stránka je míněna jako určitý průvodce státní závěrečnou zkouškou. Neobsahuje oficiální právně závazné informace - ty najdete na výše uvedeném odkazu, jde spíše o neformální pomůcku pro studenty.


Státní závěrečná zkouška sestává ze dvou částí - z obhajoby diplomové práce a z ústní části. Obě části se obvykle konají v týž den - nejprve obhajoba a po té ústní část.


Odevzdání diplomové práce


Obhajoba diplomové práce


Ústní část státní zkoušky


Hodnocení státní zkoušky


Aktuální změny kvůli pandemii

Obhajoba diplomové práce

Příprava na obhajobu

 • Po odevzdání diplomové práce předseda komise určí oponenta.

 • Vedoucí práce i oponent napíší posudky, které mj. vloží do SIS. Posudky by měly být k dipozici týden před plánovaným datem obhajoby.

 • Je třeba, aby se student/ka s posudky seznámil/a, vyjasnil/a případné nejasnosti a připravil/a si odpovědi na připomínky. V případě, že oponent má nějaké závažnější připomínky, je vhodné jej kontaktovat a nejasná místa vysvětlit (ústně či písemně).


Průběh obhajoby

 • Obhajoba je veřejná, s výjimkou části pro neveřejné jednání komise.

 • Na začátku předseda komise stručně představí studenta/studentku a jeho/její práci a nechá kolovat výtisk práce a posudky.

 • Poté dostane slovo student/ka, aby seznámil/a komisi a ostatní přítomné s podstatným obsahem své práce. Referát by měl trvat nejvýše 15 minut. Je k dispozici počítač a datový projektor, je tedy vhodné mít připravenou prezentaci ve vhodném formátu (nejlépe pdf generované pomocí balíku beamer v LaTeXu). Zároveň je k dispozici tabule a křída, zejména pro případné doplnění prezentace.

 • Po skončení referátu vedoucí a oponent seznámí přítomné s podstatnou částí svých posudků. Pokud někdo z nich není přítomen, nahradí je v této roli předseda komise.

 • Pak student/ka má možnost se vyjádřit k posudkům. V případě, že posudky obsahují nějaké otázky, měl/a by je zodpovědět.

 • Následuje veřejná rozprava - kdokoli z přítomných (nejen členové komise) může položit dotaz týkající se diplomové práce, který se student/ka pokusí zodpovědět.

 • Po ukončení veřejné rozpravy následuje uzavřené jednání komise. Přítomni zůstávají členové komise, vedoucí práce a oponent, ostatní - student/ka a hosté - jednání opustí. Na uzavřeném jednání komise práci zhodnotí a určí známku.

 • Pak předseda komise pozve studenta/studentku a hosty opět do místnosti a oznámí výsledné hodnocení. Tím obhajoba končí.

 • Na obhajobu se rezervuje 30 minut. Ale protože délka některých částí (například veřejné rozpravy) je variabilní, může trvat dobu kratší či delší.