MFF UK

Poznámky k domácím úkolům

Tabulka úspěšnosti úkolů:

Číslo úkoluKruh 3 Kruh 4
odevzdalo1/2 bodu1/4 bodu 0 bodůodevzdalo1/2 bodu1/4 bodu 0 bodů
11656513373
231027151
364208530
41027114590
5825110451
672411100
740314220
830122200


Poznámky k prvnímu úkolu:

 • Všichni z kruhu 3 a všichni z kruhu 4 až na jednoho měli správný výsledek, ale ne všichni měli správný postup.
 • Někteří nedodali řešení rukou psané, jak vyžadují pravidla.
 • Někteří vynechali výpočet nebo jeho klíčové kroky. Ti body nezískali.
 • Je dobré začít vyšetřením jmenovatele, abychom věděli, do jakého řádu je nutné rozvíjet čitatele.
 • Častým problémem byla práce se zbytkem v rozvoji složené funkce. I do zbytkové funkce je totiž třeba dosadit vnitřní funkci, teprve pak lze nahradit patřičným o(xk), což je třeba patřičně zdůvodnit - buď pomocí vět z přednášky nebo postupem předváděným na cvičení.


Poznámky k druhému úkolu:

 • Druhý úkol vyřešil správně pouze jeden student z kruhu 3. Správný postup řešení je zde.
 • Ve 4. kruhu byla úspěšnost vyšší, správný postup řešení je zde. Častým problémem byla nesprávná práce s členy, které mění znaménko. Neplatí totiž, že z předpokladů |a|<=|b|, |c|<=|d| plyne |a+c|<=|b+d|. Je třeba používat trojúhelníkovou nerovnost, tj. |a+c|<=|a|+|c|, |a+c|>=|a|-|c|.


Poznámky k čtvrtému úkolu:

 • Základní postup měli všichni vcelku správně. Bylo třeba provést substituci y=tg(x/2), zintegrovat vzniklou racionální funkci, dosadit y=tg(x/2) a pak slepit primitivní funkci na celém R.
 • Substituce y=tg(x/2) se provádí na každém z intervalů (-π+2kπ,π+2kπ), k∈Z. Vyjádření inverzní funkce na těchto intervalech závisí na k, je to x=2arctg(y)+2kπ. Někteří tam psali pouze x=2arctg(y), což je správně jen pro k=0, tj. na (-π,π). To samo nevede k chybě, jak jsme si říkali na cvičení, protože při provádění substituce se tam tato inverzní funkce sama nevyskytne.
 • Při zpětném dosazení y=tg(x/2) se ve vzorci pro primitivní funkci vyskytl výraz arctg(tg(x/2)), který většina studentů bezmyšlenkovitě nahradila x/2. Nicméně, pro x∈(-π+2kπ,π+2kπ) platí arctg(tg(x/2)) =x/2-kπ. To samo také nevede k chybě, pokud jde o výpočet primitivní funkce na (-π+2kπ,π+2kπ), protože rozdíl mezi správným výsledkem a výsledkem plynoucího z uvedeného opomenutí je konstantní.
 • Při nalepování je třeba spočítat rozdíl mezi limitou zprava a zleva v bodě π+2kπ pro každé k∈Z. Většina studentů počítala rozdíl mezi limitou zprava v bodě -π+2kπ a limitou zleva v bodě π+2kπ a odtud odvozovala konstantu, o jejíž násobek je třeba funkci posunout na daném intervalu. To by bylo správně, kdyby funkce, s kterou se počítá, byla -periodická. A tomu by tak bylo v případě, že by se -periodický výraz arctg(tg(x/2)) nenahradil neperiodickým výrazem x/2.
 • Kombinace chyb z předchozích dvou bodů vede k nesprávnému výsledku, přesněji k funkci nespojité.


Poznámky k pátému úkolu:

 • Na začátku je třeba spočítat poloměr konvergence.
 • Poloměr konvergence se počítá pomocí limity z 4n+1√(1/(4n+2)) (resp. z 4n+2√(1/(4n+3))), nikoli z n√(...). Na tom nic nemění ani skutečnost, že to vyjde stejně.
 • Geometrická řada s kvocientem q má obecný tvar Σn=0 a0 qn. Pokud je |q|<1, pak její součet je a0/(1-q). Tedy například řada Σn=1 x4n+2 je geometrická. Přitom a0=x6 a kvocient je x4. Lze tedy rovnou použít vzorec pro součet geometrické řady, bez dalších úprav.


Poznámky k sedmému úkolu:

 • Vyšetření integrálu zadaného v obou kruzích bylo u nuly zprava obtížné, takže přesahovalo standardní úroveň. Původním úmyslem bylo zadat 1. Tomu bylo přizpůsobeno hodnocení. I tak však jeden student z kruhu 4 příklad vyřešil správně a úplně.
 • Častou chybou studentů byl apriorní předpoklad γ>0.
 • Další chybou bylo špatné používání limitního srovnávacího kritéria. K jeho základním předpokladům patří nezápornost funkcí a existence limity. V případě, že jmenovatel zlomku často nabývá nuly (často znamená v každém prstencovém okolí bodu, kde se limita počítá), pak limita podílu nemá smysl. A to ani v případě, že v čitateli je výraz, který vypadá, jako by se dal zkrátit s výrazem ve jmenovateli. Takže například limita limx→0(sin(x).|sin(1/x)|)/(x.|sin(1/x)|) nemá smysl.


Poznámky k osmému úkolu:

 • Správné řešení úkolu pro kruh 3 je zde.
 • K chybám opět patřilo nesprávné použití limitního srovnávacího kritéria, viz poznámky k sedmému úkolu. Podrobnější vysvětlení:
  • Předpokládejme, že vyšetřujeme třeba integrál 01 f(x) arctg(x) dx, přičemž funkce f je spojitá na intervalu (0,1]. Chceme-li tvrdit, že tento integrál konverguje, právě když konverguje 01 f(x) arctg(x) dx, můžeme postupovat takto:
  • Pokud funkce f je kladná na (0,1] (nebo alespoň na (0,δ) pro nějaké δ>0), pak lze přímo použít limitní srovnávací kritérium.
  • Je-li funkce f záporná na (0,1] (nebo alespoň na (0,δ) pro nějaké δ>0), lze uvažovat -f a opět použít limitní srovnávací kritérium.
  • Pokud funkce f mění znaménko u nuly, například f(x)=sin(1/x), nelze použít srovnávací kritérium (ani limitní ani nelimitní). Je třeba použít symetrickou verzi Abelova kritéria. K tomu je třeba ověřit, že limx→0+arctg(x)/x=1 a že funkce x↦ arctg(x)/x je monotónní na (0,δ) pro nějaké δ>0 (což lze udělat pomocí Taylorova rozvoje).
  • Pokud funkce f je nezáporná na (0,1], ale často nabývá nuly (tj. nabývá nuly v nějakém bodě intervalu (0,δ) pro každé δ>0), například f(x)=|sin(1/x)|, nelze přímo použít limitní srovnávací kritérium (viz poznámky k sedmému úkolu). Lze použít buď symetrickou verzi Abelova kriréria nebo nelimitní srovnávací kritérium.
   Použití nelimitního srovnávacího kritéria by mohlo vypadat takto: Víme, že limx→0+arctg(x)/x=1, tedy existuje δ>0, že pro x∈(0,δ) platí arctg(x)/x∈(1/2,2). Proto pro x∈(0,δ) platí f(x).x/2≤ f(x).arctg(x) ≤ f(x).2x. Odtud plyne příslušná ekvivalence.