DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE na MFF UK
DGII

Předměty vyučované podle dobíhající akreditace:

Předměty vyučované podle nové akreditace (od ZS 2012/13):

V tomto školním roce vede přednášky i cvičení RNDr. Petra Surynková. Náplň přednášek a cvičení a podmínky pro udělení zápočtu naleznete ZDE.

náplň přednášek a cvičení v LS 09/10 a ZS 09/10.

Středové promítání

probíraná látka: Střed promítání, hlavní bod, průmětna, úběžnicová rovina, distance. Středový a pravoúhlý průmět bodu, směrová přímka, stopník a úběžník přímky, dělicí bod, kružnice dělicích bodů, skutečná velikost úsečky. Stopa, úběžnice, hlavní a spádová přímka roviny, úběžník spádových přímek, normála k rovině, úběžník normál, otáčení roviny. Středový průmět kružnice (přesná konstrukce, osmibodová konstrukce). Středové průměty jednoduchých těles, jejich řezy rovinami. Rovnoběžné osvětlení ve středovém promítání (stín vlastní, vržený, do dutiny).

úlohy:
zobrazení přímky a roviny + úlohy na procvičení ImageImage
zobrazení základních těles, jejich řezy Image
rovnoběžné osvětlení, stín do dutiny Image ImageImage

Lineární perspektiva

probíraná látka: Základní rovina, základnice, hlavní paprsek, hlavní bod, distance, obzorová rovina, horizont, výška horizontu (výška oka), průčelná přímka, hloubková přímka. Průsečná metoda konstrukce perspektivních obrazů. Distančníky, redukce distančníků. Perspektivní sítě, tříúběžníková perspektiva.

na začátek

Fotogrammetrie

probíraná látka: Prvky vnitřní orientace snímku - horizont, hlavní bod, distance; rekonstrukce svislého snímku, rekonstrukce šikmého snímku.

úlohy:
Rekonstrukce šikmého snímku Image
Rekonstrukce svislého snímku - zápočtová úloha od J. Doležala Image

Perspektivní reliéf

Střed reliéfního promítání, (průčelná perspektivní) průmětna, základní rovina, základnice, obzorová rovina, horizont, rozpon reliéfu, rovina úběžnic, hlavní bod reliéfu, horizont reliéfu. Konstrukce reliéfu bodů, přímek, rovin, prostorových útvarů. Afinní reliéf jako zvláštní případ perspektivního reliéfu

Rotační plochy

Meridián, rovnoběžka, rovníková, hrdelní a kráterová rovnoběžka, tečná rovina, normála. Eliptické a hyperbolické body na rotační ploše. Zobrazení ploch v Mongeově promítání, pravoúhlé axonometrii, kosoúhlém promítání a lineární perspektivě. Anuloid - Parametrické vyjádření anuloidu, řez anuloidu rovinou rovnoběžnou s osou, Perseho křivky, Cassiniho ovály, Bernoulliho lemniskáta, řez bitangenciální rovinou. Rotační kvadriky - afinní klasifikace kvadrik, kanonický tvar implicitní rovnice, parametrické vyjádření. Vlastnosti rovinných řezů, průnik rotačních kvadrik, rozpad průniku. Konstrukce obrysu a meze stínu ploch - válcová, kulová a kuželová metoda.

úlohy:
Zobrazení rotačních ploch v kosoúhlém promítání Image Image Image
Zobrazení rotačních ploch 2° v kosoúhlém opromítání Image
Zobrazení rotačních ploch 2° v pravoúhlé axonometrii Image Image Image
Anuloid - obrys v RA, řez tečnou rovinou, řez bitangenciální rovinou Image Image Image
Perseovy křivky, řez anuloidu bitangencální rovinou Image
Modely anuloidu, Perseovy křivky ImageImage

na začátek

Přímkové plochy

Definice, řídící křivky, parametrické vyjádření přímkových ploch, tečná rovina, torzální přímka, kuspidální bod, řídící kužel, algebraické přímkové plochy a výpočet jejich stupně. Zborcené přímkové plochy - Chaslesova věta, asymptotická rovina, centrální rovina, strikční křivka, Catalanovy plochy, konoidy. Plückerův konoid, Küpperův konoid, Montpellierský oblouk, Marseillský oblouk, plocha šikmého průchodu, Corne de Vache - plocha kravského rohu, Fezierův cylindroid, Štramberská trůba. Zborcené kvadriky - zadání řídícími přímkami, reguly přímek, konstrukce tečné roviny, strikční křivka, skutečný obrys plochy, využití v technické praxi. Rozvinutelné přímkové plochy - rozvinutí, typy rozvinutelných ploch a jejich parametrické vyjádření, Catalanova věta, přechodové plochy a jejich užití

úlohy:
Užití Chaslesovy věty Image
Parabolický konoid Image
Plückerův konoid Image Image Image
Küpperův konoid Image Image Image
Frezierův cylindroid Image Image Image
Štramberská Trúba Image Image Image
Plocha kravského rohu Image
Plocha šikmého průchodu Image
Montpellierský oblouk Image Image Image Image
Rozvinutelné plochy Image Image Image
Přechodové plochy Image Image Image
Hyperbolický paraboloid Image ImageImage

Šroubové plochy

Šroubovice - šroubový pohyb, orientace šroubového pohybu, výška závitu, parametrické rovnice šroubovice, křivost šroubovice, Frenetův repér šroubovice, rozvinutí šroubovice. Zobrazení šroubovice. Šroubové plochy - Meridián plochy, rovníková a hrdelní šroubovice plochy, konstrukce tečné roviny a normály plochy v obecném bodě. Konstukce meridiánu a čelního řezu. Zobrazení šroubových ploch v Mongeově promítání a pravoúhlé axonometrii. Přímkové šroubové plochy - klasifikace, konstrukce tečné a asymptotické roviny, strikční křivka, helikoid, vývrtková plocha, rozvinutá šroubová plocha a její osvětlení, zobrazení ploch. Cyklické šroubové plochy - klasifikace, konstrukce tečné roviny,vinutý sloupek, plocha sv. Jiljí, Archimedova serpentina, konstrukce meze vlastního stínu v rovnoběžném osvětlení a zobrazení ploch.

úlohy:
Meridián šroubové plochy Image
Přímý šroubový konoid Image ImageImageImage
Pravoúhlá otevřená šroubová plocha Image
Kosoúhlá uzavřená šroubová plocha Image
Kosoúhlá otevřená šroubová plocha Image
Osová cyklická šroubová plocha ImageImage
Vinutý sloupek Image
Archimedova serpentina Image Image

na začátek

Ostatní plochy

Translační plochy, klínové plochy, součtové plochy, obalové plochy.

úlohy:
Součtové plochy Image

Osvětlení

Definice meze vlastního a vrženého stínu, jejich vlastnosti a metody konstrukce. Metoda zpětných paprsků. Zdánlivý a skutečný obrys plochy. Obrys zborcených ploch, rovnoběžné osvětlení šroubovice a šroubových ploch. Rovnoběžné i středové osvětlení rotačních ploch. Zobrazení rotačních ploch v lineární perspektivě. Technické osvětlení - zadání technického osvětlení, Pilletova rovina, technické osvětlení rotačních ploch.

úlohy:
Technické osvětlení, stín do Pilletovy roviny Image Image Image Image Image Image ImageImage


Č. V týdnu od: Náplň přednášek v LS 09/10 Přílohy
1 22.2.10 Šroubovice - šroubový pohyb, orientace šr. pohybu, výška závitu, parametrické rovnice šroubovice, křivost šroubovice, Frenetův repér šroubovice, rozvinutí šroubovice. Zobrazení šroubovice v různých promítáních. ...
2 1.3.10 Šroubové plochy - meridián plochy, rovníková a hrdelní šroubovice plochy, konstrukce tečné roviny v obecném bodě. Konstukce meridiánu a čelního řezu. Přímkové šroubové plochy. ImageImage
3 8.3.10 Cyklické šroubové plochy. ImageImageImage
4 15.3.10 Přímkové plochy – obecné zavedení, definice torzální přímky, kusp. bodu... Kružnicový konoid. Opakování Chaslesovy věty, tečná rovina pomocí dotykového HP. Image
5 22.3.10 Asymptotická tečná rovina, centrální rovina, centrální bod, strikční křivka zborcené plochy, parabolický, kulový konoid
6 29.3.10 Marseillský oblouk, Montpellireský oblouk. ...
7 5.4.10 Plocha šikmého průchodu, Catalanova plocha. ...
8 12.4.10 Freziérův cylindroid, Plocha kravského rohu, plocha normál. ...
9 19.4.10 Využití roviny ve stavebnictví, využití válcové plochy, křížová klenba, typy sakrálních staveb, Aymondova báň, lomený oblouk. ...
10 26.4.10 Technické osvětlení. ...
11 3.5.10 Technické osvětlení. ...
12 10.5.10 Plochy translační, plochy klínové. ...
13 17.5.10 ...

Č. V týdnu od: Náplň přednášek a cvičení v ZS 09/10 Přílohy
1 28.9.09 Opakování středové kolineace, obraz kružnice ve středové kolineaci Image
2 5.10.09 Konstrukce kuželoseček s využitím středové kolineace. Image Image
3 12.10.09 Středové promítání - základní pojmy, zobrazení bodu, přímky, roviny, otáčení roviny do průmětny. ImageImage
4 19.10.09 SP - dělení úsečky a konstrukce délky úsečky (dělicí bod), průsečná metoda, zobrazení kružnice v SP. Image
5 26.10.09 Zobrazení válce a kužele ve středovém promítání, rovnoběžné osvětlení ve SP do půdorysny i do obecné roviny, stín do dutiny tělesa (hranol, válec kužel). Image Image Image
6 2.11.09 Rovnoběžné osvětlení kulové plochy v SP, lineární perspektiva. ...
7 9.11.09 Perspektivní relief, afinní relief. ...
8 16.11.09 Fotogrammetrie - rekonstrukce svislého snímku. Image, www
9 23.11.09 Fotogrammetrie - rekonstrukce šikmého snímku. Rotační plochy - zavedení základní pojmy, obrysy rotačních ploch v MP Image Image
10 30.11.09 Obrysy rotačních ploch v kosoúhlém promítání, obrysy rotačních ploch v pravoúhlé axonometrii. Image Image Image
11 7.12.09 Obrysy rotačních ploch druhého stupně v RA. Anuloid, spirické a Cassiniho křivky. Eliptické, parabolické, hyperbolické body na ploše. Řez anuloidu tečnou a bitangeciální rovinou. Image Image Image Image Image
12 14.12.09 Obraz anuloidu v RA. Jednodílný hyperboloid, hyperbolický paraboloid. Image
13 4.1.10 Hyperbolický paraboloid Image Image
14 11.1.10 Hyperbolický paraboloid ...


:o)Image