DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE na MFF UK
DGII

DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE II

Předmět Deskriptivní geometrie II je vyučován od LS 2012/13. Do školního roku 2011/12 byl předmět vyučován pod názvem Deskriptivní geometrie Ib.


Přednášky i cvičení ve školním roce 2018/2019 vede RNDr. Martina Štěpánová, Ph.D., cvičení pro studenty kombinovaného studia vede RNDr. Jana Hromadová, Ph.D.

Požadavky ke zkoušce, podmínky k udělení zápočtu, zadání rysů tuší a požadavky na úpravu rysů a samostatných prací najdete ZDE
Zadání rysů tužkou (samostatných rací) pro studenty kombinovaného studia - budou doplněna v průběhu semestru.
Řecká abeceda


Kosoúhlé promítání

probíraná látka: kosoúhlé promítání na nárysnu, zavedení, úhel zkosení, poměr zkrácení (charakteristika kosoúhlého promítání), souvislost s Mongeovým promítáním, zobrazení bodu, přímky, roviny. Otáčení roviny, kolmice k rovině, zobrazení kružnice v souřadnicových rovinách, zobrazení kružnice v obecné rovině. Zobrazení hranolu, jehlanu, kužele, válce a kulové plochy a jejich řezy rovinami, využití osové afinity a perspektivní kolineace, při konstrukci řezů, Quetelet-Dandelinovy věty . Rovnoběžné osvětlení dutých těles, osvětlení soustavy těles, osvětlení kulové plochy.

zadání úloh:
zobrazení bodu, přímky, roviny... Image
otáčení roviny, kolmice k rovině Image
kružnice, kulová, válcová a kuželová plocha Image
průnik přímky s tělesem, řez tělesa rovinou Image
rovnoběžné osvětlení dutého jehlanu - zadání i řešení Image
rovnoběžné osvětlení dutého kužele Image
rovnoběžné osvětlení kulové plochy Image
rovnoběžné osvětlení soustavy těles Image

Pravoúhlá axonometrie

probíraná látka: - axonometrická průmětna, pomocné průmětny, axonomický trojúhelník, osový kříž. Izometrie, dimetrie, trimetrie. Určení jednotek na osách, zobrazení bodu, přímky, roviny, přímka kolmá k rovině, rovina kolmá k přímce, konstrukce útvarů v souřadnicových rovinách, zářezová metoda. Vzdálenost bodu od axonomické průmětny, otáčení roviny do axonometrické průmětny. Zobrazení kružnice v souřadnicových rovinách, zobrazení kružnice v obecné rovině. Řezy kuželových a válcových ploch. Kulová plocha - řez rovinou, osvětlení, osvětlení duté polokoule.

zadání úloh:

RA - Zářezová metoda Image
RA - Přímka kolmá k rovině Image
RA - Kulová plocha - řez, osvětlení Image
RA - Rovnoběžné osvětlení duté polokoule - zadání i řešení Image

na začátek

Kosoúhlá axonometrie

probíraná látka: - Pohlkeova věta (+ princip důkazu), převedení kosoúhlé axonometrie na pravoúhlou axonometrii, převedení k.a. na Mongeovo promítání - zářezová metoda, první Sobotkova konstrukce.

zadání úloh:
KA - Pohlkeova věta + část důkazu Image Image
KA - určení jednotek na osách, konstrukce útvarů v souřadnicových rovinách. Image
KA - Převedení na MP teorie + příklad Image Image
KA - První sobotkova konstrukce - teorie + příklad Image Image

Rotační plochy 2°

probíraná látka: - Zavedení obecných rotačních ploch, osa rotačního pohybu, rovnoběžkové kružnice (pojmenovat významné r.k. na ploše), meridián, hlavní meridián. Rotační plochy druhého stupně - rozdělení, rovnice ploch. Zobrazení ploch v Mongeově promítání, řezy rovinou, průnik přímky a plochy, osvětlení.

zadání úloh:

na začátek

:o)Image