DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE na MFF UK
DGI

DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE I

Předmět Deskriptivní geometrie I je vyučován od ZS 2012/13. Do školního roku 2011/12 byl předmět vyučován pod názvem Deskriptivní geometrie Ia.


V zimním semestru 2018/19 vede přednášky a cvičení pro prezenční studenty RNDr. Martina Štěpánová, Ph.D.

Požadavky ke zkoušce, podmínky k udělení zápočtu, požadavky na úpravu rysů a samostatných prací najdete ZDE


Řecká abeceda


V rámci grantu FRVŠ 2013 byly vytvořeny studijní materiály na podporu výuky Deskriptivní geometrie I.

Planimetrie

probíraná látka: opakování středoškolské látky - bod, přímka, incidence, vzájemná poloha dvou přímek v rovině, svazek přímek, kolmost přímek, euklidovské konstrukce, kružnice, tečna ke kružnici, společné tečny dvou kružnic, stejnolehlost, středový a obvodový úhel, Thaletova kružnice. Dělicí poměr, dvojpoměr, Meneláova a Cevova věta, zlatý řez, konstrukce pravidelného pěti a desetiúhelníku, mocnost bodu ke kružnici, chordála.

zadání úloh:
tečna ke kružnici, společné tečny dvou kružnic Image
Další studijní materiály www

Stereometrie

probíraná látka: vzájemná poloha bodů přímek a rovin ve 3-rozměrném prostoru, svazek rovin, trs přímek, trs rovin. Definice a kritéria rovnoběžnosti přímky a roviny, rovnoběžnosti dvou rovin, kolmosti přímky a roviny, kolmosti dvou rovin. Odchylka dvou přímek, odchylka dvou rovin, příčka mimoběžek (vedená daným bodem, rovnoběžná s daným směrem, nejkratší příčka). Názvosloví a vlastnosti geometrických útvarů a těles (např. hranolová plocha x hranolový prostor x hranol (specielně pak krychle, kvádr, rovnoběžnostěn)...), Eulerova věta, pravidelné mnohostěny. Řezy těles.

zadání úloh:
krychle, řezy krychle, řezy jehlanů Image
Další studijní materiály www

Osová afinita

probíraná látka: mezi dvěma rovinami, složení dvou afinit se společnou osou afinity, osová afinita v rovině, osa afinity, směr afinity, charakteristika osové afinity, rozdělení afinit. Konstrukce elips jako obrazů kružnice v osové afinitě (specielně pak trojúhelníková a Rytzova konstrukce).

úlohy:
sada úloh Image
Diplomová práce o osové afinitě a perspektivní kolineaci - Petra Plichtová www
Další studijní materiály www

na začátek

Perspektivní kolineace

probíraná látka: mezi dvěma různoběžnými rovinami, střed, osa, úběžnicové roviny kolineace; invarianty středového promítání. Perspektivní kolineace v rovině, střed, osa, úběžnice kolineace. Využití osové afinity a perspektivní kolineace při řezech těles.

úlohy:
sada úloh Image
Diplomová práce o osové afinitě a perspektivní kolineaci - Petra Plichtová www
Další studijní materiály www

Kuželosečky

probíraná látka: definice kuželoseček, ohniskové vlastnosti kuželoseček, společná poměrová definice všech kuželoseček, kuželosečky jako řezy kuželových ploch, Quetelet-Dandelinovy věty. Konstrukce tečen kuželoseček, konstrukce středů oskulačních kružnic. Bodová, zahradnická, trojúhelníková, proužková (součtová, rozdílová), příčková, Rytzova konstrukce elipsy. Parabola - subnormála, subtangenta, bodová a lichoběžníková konstrukce. Hyperbola - bodová konstrukce, věty o sečnách a tečnách hyperboly, konstrukce velikosti hlavní a vedlejší poloosy, známe-li asymptoty hyperboly a jeden její bod. Využití osové afinity a perspektivní kolineace při konstrukci kuželoseček.

úlohy:
Diplomová práce o kuželosečkách - Věra Effenberger www
Další studijní materiály www
ohniskové vlastnosti kuželoseček Image
obraz kružnice v perspektivní kolineaci Image
konstrukce kuželoseček s využitím kolineace Image

na začátek

Kótované promítání

probíraná látka: základní pojmy - průmět bodu, směr promítání, průmětna, kóta, orientace. Zobrazení přímky a úsečky, stopník přímky, sklápění, skutečná velikost úsečky, odchylka přímky od průmětny, stupňování přímky, spád a interval přímky. Zobrazení roviny, stopa roviny, hlavní a spádové přímky roviny, stupňování roviny, spád roviny. Průsečík přímky s rovinou, kolmice k rovině, vzdálenost bodu od roviny, sklápění a otáčení roviny, konstrukce rovinných obrazců v obecné rovině, zobrazení hranatých těles. Pravoúhlý průmět kružnice, kulové plochy. Aplikace kótovaného promítání - Teoretické řešení střech (rozdělení střech, spád roviny, roh, kout, okapová hrana, zakázaný okap, gula, hřeben, nároží, úžlabí, žlab), topografické plochy (vrstevní rovina, vrstevní křivka, vrstevnice (isohypsy, isobaty), spádová křivka, spádnice, šrafy, vrchol, údolní bod, sedlo, příčný a podélný profil terénu, výkopy, násypy, zabudování objektu (vodorovného, stoupajícího) do terénu).

úlohy:
sada úloh - zadání i řešení Image Image
topografické plochy - sada úloh Image
Bakalářská práce o topografických plochách - Jan Helm Image
teoretické řešení střech - prezentace Image

Mongeovo promítání

probíraná látka: základní pojmy - průmětny (půdorysna, nárysna), souřadnice bodu, půdorysný a nárysný průmět bodu, základnice, ordinála. Zobrazení bodu, přímky, roviny ve speciálních i obecných polohách, průsečík přímky s rovinou, přímka kolmá k rovině , rovina kolmá k přímce, průsečnice dvou rovin. Skutečná velikost úsečky, odchylka přímky od průměten, odchylka roviny od průměten. Sklápění a otáčení roviny. Rovina souměrnosti, rovina totožnosti. Zobrazení hranatých těles, jejich řezy rovinami a jejich vzájemné průniky, viditelnost. Pravoúhlý průmět kružnice, kulové plochy. Zobrazení válcových a kuželových ploch, jejich řezy rovinami.

zadání úloh:
průniky hranatých těles Image Image
další úlohy na procvičení Image Image
řez kulové a válcové plochy Image
eliptický řez kuželové plochy Image
parabolický řez kuželové plochy Image Image
hyperbolický řez kuželové plochy Image
úlohy na osvětlení Image

na začátek

na začátek