MFF UK

Podmínky pro získání zápočtu

 1. Zápočet bude udělen za úplné a správné vypracování dvou domácích úkolů.
 2. Zadání úkolů bude zveřejněno na této webovské stránce. Každý student si z nabízených příkladů jeden dosud volný vybere a rezervuje ho zasláním e-mailu vyučujícímu.
 3. Rezervace je platná, pokud ji vyučující potvrdí v souboru se zadáními. V případě, že o týž příklad má zájem více studentů, bude rezervován pro toho, jehož e-mail dorazil první. Ostatní budou upozorněni na nutnost jiné volby.
 4. V rezervačním e-mailu je možné uvést více příkladů. Rezervován bude první z nich, který je dosud volný (pokud takový existuje).
 5. Řešení zadaného úkolu student vypracuje a odevzdá vyučujícímu ve stanoveném termínu.
 6. Odevzdané řešení musí být rukou psané, nikoli tištěné.
 7. Řešení musí být srozumitelné, všechny kroky přiměřeně zdůvodněné, používané věty z přednášky správně citované.
 8. Vyučující odevzdaná řešení opraví a po té vrátí studentům (zpravidla na dalším cvičení). Na vráceném řešení bude uvedeno, zda bylo správné či zda je potřeba ho nějak doplnit či opravit.
 9. Je-li třeba řešení doplnit či opravit, student tak učiní a odevzdá řešení znovu. Tento postup se bude opakovat, dokud řešení nebude úplné a správné.
 10. Počet oprav daného úkolu není apriori omezen. Student však musí správná řešení všech úkolů odevzdat nejpozději týden před termínem zkoušky, na který se chce přihlásit (do 12.1.2018, chce-li se přihlásit na první termín).
 11. Pokud student nejpozději týden před posledním vypsaným termínem zkoušky neodevzdá správné řešení všech úkolů, získá nezapočteno.


Sada úloh pro první domácí úkol


Sada úloh pro druhý domácí úkol


Tip k řešení druhého úkolu:

Součástí řešení je výpočet reziduí v některých bodech. K tomu se hodí Věta IV.4, zejména body (1) a (2). Při aplikaci bodu (1) je třeba spočítat nějakou limitu, která na první pohled může vypadat složitě, zejména pro póly vyšší násobnosti. Standardní způsob výpočtu je následující: převedeme na limitu v nule, využijeme symetrií či periodičnosti funkcí sin, cos, exp atp., a následně spočteme s využitím Taylorova rozvoje.


Aktuální informace k odevzdávání a opravování domácích úkolů v semestru:

 • Zápočet zatím získali všichni, kdo se opravdu pokusili, tj. odevzdali oba domácí úkoly. Zápočet je možné získat i nadále.
 • Řešení je možné odevzdávat osobně dle e-mailové dohody. Opravené úkoly je pak možné si vyzvednout v dohodnutém termínu.
 • Řešení je též možné zaslat e-mailem - rukou psané a následně naskenované (vhodné formáty jsou PDF a JPG). O správnosti řešení bude student informován e-mailem, v případě potřeby bude k odpovědi přiloženo opravené řešení s poznámkami.
 • Správné a úplné řešení je třeba odevzdat nejpozdějí týden před posledním termínem písemky, který bude oznámen v dohledné době.


Statistika úspěšnosti domácích úkolů

(Poslední aktualizace 6.2.2018, 9:35.)


Číslo úkolu1 2
Rezervovalo studentů4947
Odevzdalo4645
Správně vyřešilo4645
Správně vyřešilo napoprvé2834
Opravu odevzdalo1810
Správně vyřešilo napodruhé169
Druhou opravu odevzdalo21
Správně vyřešilo napotřetí21
Celková statistika
Nějaký úkol rezervovalo49
Aspoň jeden úkol odevzdalo46
Zápočet již získalo45
Správně vyřešilo1 úkol1
0 úkolů0