MFF UK

Předpokládané znalosti a prerekvizity

Prerekvizitou přednášky Úvod do komplexní analýzy (NMMA301) je "aspoň jedna analýza druhého ročníku". To znamená, že předtím, než si student zapíše předmět Úvod do komplexní analýzy (NMMA301), musí složit zkoušku z alespoň jednoho z předmětů NMMA201 a NMMA202.

Upozornění: Prerekvizity není možné odpouštět. Žádat o jejich odpuštění je tedy ztrátou času.

Vyžadování prerekvizit má zejména dva důvody. Prvním z nich je sama struktura matematiky, kdy některé partie navazují na jiné. Ke smysluplnému studiu předmětu Úvod do komplexní analýzy jsou potřeba některé znalosti z teorie funkcí jedné a několika reálných proměnných, z lineární algebry a z teorie míry a integrálu. Druhým důvodem je stupňující se složitost jednotlivých oblastí matematiky - pro studium pokročilejších oblastí je vhodné mít dostatečnou matematickou úroveň (tj. patřičnou úroveň matematického myšlení a porozumění matematickým pojmům, větám a postupům, jakož i s tím spojenou početní zručnost), což se tradičně prokazuje složením předcházejících zkoušek.

Nicméně formální prerekvizity zůstávají jen mírné a potřebná témata pokrývají jen z části. Proto níže uvádím vybraná témata, jejichž znalost je naprosto nezbytná pro porozumění přednášce Úvod do komplexní analýzy. Tím neříkám, že zbytek obsahu předcházejících předmětů potřeba není, jen vybírám to nejdůležitější. Některé pojmy a výsledky z níže uvedených budou na přednášce stručně připomenuty, ale nemohou být podrobně vysvětlovány. Znalost uvedených oblastí je nutná i pro studenty předměty NMMA901.

  • reálná a komplexní čísla, operace s nimi
  • spojitost, limity a derivace funkcí reálné proměnné, početní technika
  • spojitost a limita funkcí více reálných proměnných
  • parciální derivace, (totální) diferenciál
  • základní pojmy z metrických prostorů, aplikace pro Rn, kompaktní množiny, souvislé množiny
  • mocninné řady
  • stejnoměrná a lokálně stejnoměrná konvergence a její aplikace (věty o záměně limity a ...)
  • primitivní funkce, Riemannův a Newtonův integrál
  • Lebesgueův integrál (zejména na R), limitní přechody (Lebesgueova věta), spojitost a derivace Lebesgueova integrálu podle parametru, Fubiniova věta (alespoň na R2)