Průběh a pravidla zkoušky

Nutnou podmínkou účasti na zkoušce je udělení zápočtu.

Zápis na zkoušku: zkoušky jsou vypsány na 27.5., 4.6., 10.6., 25.6. a 14.9. V tyto dny se od 9:00 koná písemná početní část zkoušky. Přihlásit se na zkoušku znamená přihlásit se v SIS na tuto její (první) část. Jmenný seznam "kdo se má kam dostavit" bude zveřejněn nejpozději den předem v 16:00 na této stránce.

Zadání písemné části: Písemka bude složena ze čtyř příkladů, na jejichž vypracování budete mít 150 minut. Půjde o tyto příklady: úloha na Taylorův polynom; výpočet primitivní funkce nebo určitého integrálu; konvergence integrálu; úloha na funkce více proměnných (parciální derivace, totální diferenciál). Za každý příklad můžete získat maximálně 15 bodů, za celou početní písemnou část tedy můžete získat 60 bodů. Upozornění: bude bodován nejen výpočet a výsledek, ale i úroveň zdůvodnění výpočtu (použité věty a pravidla). Při řešení písemky můžete použít libovolné poznámky a literaturu. Elektronika je zakázána.

vzor zkouškové písemky

Písemka z 27.5.2015

Písemka z 4.6.2015

Písemka z 10.6.2015

Písemka z 25.6.2015

Písemka z 15.9.2015

Nutný počet bodů z písemky: z písemné početní části je nutno získat alespoň 35 bodů. Pokud někdo nezíská tento počet bodů, neabsolvuje již ústní část zkoušky a zkouška pro něj končí známkou 4.

Ústní část zkoušky: všichni, kteří získali z písemné části alespoň 35 bodů, budou zkoušeni ústně z teorie, přičemž první losovaná sada otázek bude formulována pomocí pojmů ze seznamu "Požadavky k ústní zkoušce", který najdete na této stránce.

Zkouška z teorie se koná zpravidla den následující po písemce. Ústní zkoušky budou v Karlíně v posluchárně K2 nebo K3. Kdo, kdy a kam se má dostavit, bude zveřejněno na této stránce.

Průběh ústní části zkoušky: na začátku ústní části zkoušky si vylosujete otázku, která bude mít tyto části:

- klíčový pojem (specifikováno v požadavcích)

- definice (3 body) a znění "lehčí" věty (4 body) a její důkaz (15 bodů)

- definice (3 body) a znění "težší" věty (4 body) a její důkaz (21 bodů)

Celkem tedy můžete získat z této části ústní zkoušky 50 bodů.

Pokud student z této části získal alespoň 27 bodů, může si vylosovat druhou sadu otázek za 10 bodů. Vzor takové otázky je zde.

vzor druhé sady

Výsledná známka: Pokud student nezískal alespoň 35 bodů z písemné (početní) části a alespoň 27 bodů z první části ústní (teoretické) části, je výsledná známka 4. V opačném případě se výsledná známka stanoví podle součtu bodů, získaných v obou částech zkoušky takto: výborně 105-120, velmi dobře 90-104, dobře 62-89.

Pokud získáte z písemné části 35 a více bodů, a přesto z důvodu špatného výkonu v ústní části zkoušku nesložíte, opakuje se příště celá zkouška, tj. její písemná i ústní část.

Seznam vět a definic

Seznam (aktualizováno 29.5.2015)

Zápočet

Podmínky udělení zápočtu: alespoň 50% účast na cvičeních a napsání tří písemek ze tří během semestru; na konci semestru je možné si případně jednu neúspěšnou písemku opravit. Každá z písemek bude obsahovat tři příklady. Datum konání písemek bude oznámeno při výuce a také na této stránce, vždy s dostatečným předstihem. Písemka je hodnocena jako "úspěšně napsaná", pokud jsou vyřešeny alespoň dva příklady. Při písemce je možné používat literaturu, ale ne elektroniku.

Vzorová zápočtová písemka číslo 2

Vzorová zápočtová písemka číslo 3